Dependência

V soužení jsem volal Hospodina, Hospodin mi odpověděl, daroval mi volnost.

Salmos 118:5

Řeknu-li: "Už ujíždí mi noha", podepře mě tvé milosrdenství, Hospodine.

Salmos 94:18

Mějte porozumění jeden pro druhého. Nesmýšlejte vysoko, ale věnujte se všedním službám. Nespoléhejte na svou vlastní chytrost.

Romanos 12:16

Žalm Davidův. Hospodin je můj pastýř, nebudu mít nedostatek.

Dopřává mi odpočívat na travnatých nivách, vodí mě na klidná místa u vod,

Salmos 23:1,2

Nedopustí, aby uklouzla tvá noha, nedříme ten, jenž tě chrání.

Salmos 121:3

Ne že bych si naříkal na nedostatek; naučil jsem se být spokojen s tím, co mám.

Filipenses 4:11

Já jsem Hospodin, tvůj Bůh, držím tě za pravici, pravím ti: »Neboj se, já jsem tvá pomoc.«

Isaías 41:13

Důvěřuj Hospodinu celým srdcem, na svoji rozumnost nespoléhej.

Poznávej ho na všech svých cestách, on sám napřímí tvé stezky.

Provérbios 3:5,6

Hospodina stále před oči si stavím, je mi po pravici, nic mnou neotřese.

Salmos 16:8

Já jsem vinný kmen, vy jste ratolesti. Kdo zůstává ve mně a já v něm, ten nese hojné ovoce; neboť beze mne nemůžete činit nic.

João 15:5

Hospodin bude bojovat za vás a vy budete mlčky přihlížet."

Êxodo 14:14

Pronárody jsi vyhnal svou rukou, je však jsi zasadil jako révu; rozdrtils národy, je však jsi propustil na svobodu.

Salmos 44:3

Pamětní zápis; Davidův. Ochraňuj mě, Bože, utíkám se k tobě!

Salmos 16:1

Nedělejte si tedy starosti o zítřek; zítřek bude mít své starosti. Každý den má dost na svém trápení.

Mateus 6:34

Vždyť co jsem já a co je můj lid, že máme možnost takto přinášet dobrovolné dary? Od tebe pochází všechno. Dáváme ti, co jsme přijali z tvých rukou.

1 Crônicas 29:14

Člověk má v srdci mnoho plánů, ale úradek Hospodinův obstojí.

Provérbios 19:21

Člověk uvažuje v srdci o své cestě, ale jeho kroky řídí Hospodin.

Provérbios 16:9

Ti, kdo žijí jen z vlastních sil, nemohou se líbit Bohu.

Romanos 8:8

Ač mé tělo i mé srdce chřadne, Bůh bude navěky skála mého srdce a můj podíl.

Salmos 73:26

Hospodinovo požehnání obohacuje a trápení s sebou nepřináší.

Provérbios 10:22

Poutní píseň, Šalomounova. Nestaví-li dům Hospodin, nadarmo se namáhají stavitelé. Nestřeží-li město Hospodin, nadarmo bdí strážný.

Salmos 127:1

Nikdy se tě nespustíme, zachovej nám život, ať můžeme vzývat tvoje jméno. [ (Psalms 80:20) Hospodine, Bože zástupů, obnov nás, ukaž jasnou tvář a budem zachráněni! ]

Salmos 80:19

Jako je v jednom těle mnoho údů a nemají všechny stejný úkol,

tak i my, ač je nás mnoho, jsme jedno tělo v Kristu a jeden druhému sloužíme jako jednotlivé údy.

Romanos 12:4,5

Od dává zemdlenému sílu a dostatek odvahy bezmocnému.

Isaías 40:29

Píseň k pouti. Pozvedám své oči k horám: Odkud mi přijde pomoc?

Pomoc mi přichází od Hospodina, on učinil nebesa i zemi.

Salmos 121:1,2