Deus

Nepřikázal jsem ti snad: Buď rozhodný a udatný, neměj strach a neděs se, neboť Hospodin, tvůj Bůh, bude s tebou všude, kam půjdeš?"

Josué 1:9

Odtamtud budete hledat Hospodina, svého Boha; nalezneš ho, budeš-li ho opravdu hledat celým svým srdcem a celou svou duší.

Deuteronômio 4:29

Cti svého otce i matku, abys byl dlouho živ na zemi, kterou ti dává Hospodin, tvůj Bůh.

Êxodo 20:12

Pokořte se před Pánem, a on vás povýší.

Tiago 4:10

Vždyť jsi tak veliký, Hospodine Bože. Není žádného jako ty, není Boha kromě tebe, podle toho všeho, co jsme na vlastní uši slyšeli.

2 Samuel 7:22

"Povstaň, rozjasni se, protože ti vzešlo světlo, vzešla nad tebou Hospodinova sláva.

Isaías 60:1

My milujeme, protože Bůh napřed miloval nás.

1 João 4:19

Vždyť ten, kdo mě nalézá, nalezl život a došel u Hospodina zalíbení.

Provérbios 8:35

Neklamte se, Bohu se nikdo nebude posmívat. Co člověk zaseje, to také sklidí.

Gálatas 6:7

Denně po mně šlapou ti, kteří proti mně sočí, těch, kdo zpupně válčí proti mně, je mnoho.

Salmos 56:3

"Mé úmysly nejsou úmysly vaše a vaše cesty nejsou cesty moje, je výrok Hospodinův.

Isaías 55:8

Také my jsme poznali lásku, kterou Bůh má k nám, a věříme v ni. Bůh je láska, a kdo zůstává v lásce, v Bohu zůstává a Bůh v něm.

1 João 4:16

Řekne-li někdo: "Já miluji Boha", a přitom nenávidí svého bratra, je lhář. Kdo nemiluje svého bratra, kterého vidí, nemůže milovat Boha, kterého nevidí.

1 João 4:20

Boha nikdy nikdo neviděl, ale jestliže se milujeme navzájem, Bůh v nás zůstává a jeho láska v nás dosáhla svého cíle.

1 João 4:12

Já jsem Hospodin, tvůj Bůh, držím tě za pravici, pravím ti: »Neboj se, já jsem tvá pomoc.«

Isaías 41:13

Koho bych měl na nebesích? A na zemi v nikom kromě tebe nemám zalíbení.

Salmos 73:25

Hospodine, ty jsi můj Bůh! Tebe budu vyvyšovat, vzdávat chválu tvému jménu, neboť činíš podivuhodné věci, tvé odvěké úradky jsou věrná pravda.

Isaías 25:1

Nikdo není svatý mimo Hospodina, není nikoho krom tebe, nikdo není skálou jako náš Bůh.

1 Samuel 2:2

Hospodin, tvůj Bůh, je uprostřed tebe, bohatýr, který zachraňuje, raduje se z tebe a veselí, láskou umlká a opět nad tebou jásá a plesá."

Sofonias 3:17

Pravím Hospodinu: "Ty jsi, Panovníku, moje dobro, nad tebe není."

Salmos 16:2

Radujte se v Pánu vždycky, znovu říkám, radujte se!

Filipenses 4:4

Skloň ke mně své ucho, pospěš, vysvoboď mě, buď mi skálou záštitnou, buď opevněným domem pro mou spásu.

Salmos 31:3

Hospodinův anděl se položí táborem kolem těch, kteří se bojí Boha, a bude je bránit.

Salmos 34:8

Každý dům někdo staví; ten, kdo postavil vše, je Bůh.

Hebreus 3:4

Všecko mohu v Kristu, který mi dává sílu.

Filipenses 4:13