Dia das Crianças

Ježíš však řekl: "Nechte děti a nebraňte jim jít ke mně; neboť takovým patří království nebeské."

Mateus 19:14

Zasvěť už chlapce do jeho cesty, neodchýlí se od ní, ani když zestárne.

Provérbios 22:6

Všichni tví synové budou Hospodinovými učedníky; hojnost pokoje zjednám tvým synům.

Isaías 54:13

Když velekněží a zákoníci viděli jeho udivující činy i děti volající v chrámě "Hosanna Synu Davidovu", rozhněvali se

a řekli mu: "Slyšíš, co to říkají?" Ježíš jim odpověděl: "Ovšem! Nikdy jste nečetli: 'Z úst nemluvňátek a kojenců připravil sis chválu'?"

Mateus 21:15,16

1 V tu hodinu přišli učedníci k Ježíšovi s otázkou: "Kdo je vlastně největší v království nebeském?"

2 Ježíš zavolal dítě, postavil je doprostřed

3 a řekl: "Amen, pravím vám, jestliže se neobrátíte a nebudete jako děti, nevejdete do království nebeského.

4 Kdo se pokoří a bude jako toto dítě, ten je největší v království nebeském.

Mateus 18:1-4

Amen, pravím vám, kdo nepřijme Boží království jako dítě, jistě do něho nevejde."

Objímal je, vzkládal na ně ruce a žehnal jim.

Marcos 10:15,16

Pak vzal dítě, postavil je doprostřed nich a řekl jim:

"Kdo přijme jedno z takových dětí v mém jménu, přijímá mne; a kdo mne přijme, nepřijímá mne, ale toho, který mě poslal."

Marcos 9:36,37

Mějte se na pozoru, abyste nepohrdali ani jedním z těchto maličkých. Pravím vám, že jejich andělé v nebi jsou neustále v blízkosti mého nebeského Otce.

Mateus 18:10

Děti, poslouchejte ve všem své rodiče, protože se to líbí Pánu.

Otcové, neponižujte své děti, aby nemalomyslněly.

Colossenses 3:20,21

Hle, synové jsou dědictví od Hospodina, mzdou od něho plod lůna.

Salmos 127:3

1 Děti, poslouchejte své rodiče, protože to je spravedlivé před Bohem.

2 'Cti otce svého i matku svou' je přece jediné přikázání, které má zaslíbení:

3 'aby se ti dobře vedlo a abys byl dlouho živ na zemi.'

4 Otcové, nedrážděte své děti ke vzdoru, ale vychovávejte je v kázni a napomenutích našeho Pána.

Efésios 6:1-4

24 »Ať Hospodin ti žehná a chrání tě,

25 ať Hospodin rozjasní nad tebou svou tvář a je ti milostiv,

26 ať Hospodin obrátí k tobě svou tvář a obdaří tě pokojem.«

Números 6:24-26