Dia dos Avós

Avšak Hospodinovo milosrdenství je od věků na věky s těmi, kteří se ho bojí, jeho spravedlnost i se syny synů,

Salmos 103:17

Od své mladosti, a jsem už starý, jsem neviděl, že by byl opuštěn spravedlivý, nebo že by jeho potomci žebrali o chléb.

Salmos 37:25

Já sám až do vašeho stáří, až do šedin vás budu nosit. Já jsem vás učinil a já vás ponesu, budu vás nosit a zachráním."

Isaías 46:4

Šediny jsou ozdobnou korunou, lze je nalézt na cestě spravedlnosti.

Provérbios 16:31

Jenom si dej pozor a velice se střez zapomenout na věci, které jsi viděl na vlastní oči, aby nevymizely z tvého srdce po všechny dny tvého života. Seznam s nimi své syny i vnuky.

Deuteronômio 4:9

Ti, kdo v domě Hospodinově jsou zasazeni, kdo rostou v nádvořích našeho Boha,

ještě v šedinách ponesou plody, zůstanou statní a svěží, [ (Psalms 92:16) aby hlásali, že Hospodin je přímý, skála má, a podlosti v něm není! ]

Salmos 92:14,15

Mladíci jsou zemdlení a unavení, jinoši se potácejí, klopýtají.

Ale ti, kdo skládají naději v Hospodina, nabývají nové síly; vznášejí se jak orlové, běží bez únavy, jdou bez umdlení.

Isaías 40:30,31

neboť Hospodin je dobrý, jeho milosrdenství je věčné, jeho věrnost do všech pokolení!

Salmos 100:5

Všechna pokolení chválí tvoje skutky zpěvem, hlásají tvé bohatýrské činy.

Salmos 145:4

Korunou starců jsou vnuci, ozdobou synů otcové.

Provérbios 17:6