Dia dos Pais

20 I vstal a šel ke svému otci. Když byl ještě daleko, otec ho spatřil a hnut lítostí běžel k němu, objal ho a políbil.

21 Syn mu řekl: 'Otče, zhřešil jsem proti nebi i vůči tobě. Nejsem už hoden nazývat se tvým synem.'

22 Ale otec rozkázal svým služebníkům: 'Přineste ihned nejlepší oděv a oblečte ho; dejte mu na ruku prsten a obuv na nohy.

23 Přiveďte vykrmené tele, zabijte je, hodujme a buďme veselí,

Lucas 15:20-23

Hle, synové jsou dědictví od Hospodina, mzdou od něho plod lůna.

Čím jsou šípy v ruce bohatýra, tím jsou synové zplození v mládí.

Blaze muži, který jimi naplnil svůj toulec! Nebudou zahanbeni, až budou v bráně jednat s nepřáteli.

Salmos 127:3-5

Kdo šetří hůl, nenávidí svého syna, kdežto kdo jej miluje, trestá ho včas.

Provérbios 13:24

Buďte bdělí, stůjte pevně ve víře, buďte stateční a silní!

1 Coríntios 16:13

Jestliže se vám zdá, že sloužit Hospodinu je zlé, vyvolte si dnes, komu chcete sloužit: zda božstvům, kterým sloužili vaši otcové, když byli za řekou Eufratem, nebo božstvům Emorejců, v jejichž zemi sídlíte. Já a můj dům budeme sloužit Hospodinu."

Josué 24:15

Otec spravedlivého velice jásá, zplodil moudrého a raduje se z něho.

Provérbios 23:24

Spravedlivý žije bezúhonně; blaze bude po něm jeho synům!

Provérbios 20:7

Cti svého otce i matku, abys byl dlouho živ na zemi, kterou ti dává Hospodin, tvůj Bůh.

Êxodo 20:12

V bázni před Hospodinem má člověk pevné bezpečí a útočiště pro své syny.

Provérbios 14:26

Zasvěť už chlapce do jeho cesty, neodchýlí se od ní, ani když zestárne.

Provérbios 22:6