Dinheiro

A řekl jim: "Mějte se na pozoru před každou chamtivostí, neboť i když člověk má nadbytek, není jeho život zajištěn tím, co má."

Lucas 12:15

Jen letmo na ně pohlédneš, už není! Vždycky si opatří křídla, jak orel odlétne k nebi.

Provérbios 23:5

Kdo chce být bohatý, upadá do osidel pokušení a do mnoha nerozumných a škodlivých tužeb, které strhují lidi do zkázy a záhuby,

1 Timóteo 6:9

Vždyť co jsem já a co je můj lid, že máme možnost takto přinášet dobrovolné dary? Od tebe pochází všechno. Dáváme ti, co jsme přijali z tvých rukou.

1 Crônicas 29:14

Neštvi se za bohatstvím, z vlastního rozumu toho zanech.

Provérbios 23:4

Když se rozmnožuje jmění, množí se i příživníci. Jaký prospěch z toho mívá vlastník? Ledaže se na to může dívat.

Eclesiastes 5:10

Neboť kde je tvůj poklad, tam bude i tvé srdce.

Mateus 6:21

Jeho pán mu odpověděl: 'Správně, služebníku dobrý a věrný, nad málem jsi byl věrný, ustanovím tě nad mnohým; vejdi a raduj se u svého pána.'

Mateus 25:21

Získat moudrost je lepší než ryzí zlato a získat rozumnost je výbornější než stříbro.

Provérbios 16:16

V den prchlivosti neprospěje majetek, kdežto spravedlnost vysvobodí od smrti.

Provérbios 11:4

Je lépe mít málo a bát se Hospodina, než mít velký poklad a s ním neklid.

Provérbios 15:16

Dávejte každému, co jste povinni: daň, komu daň; clo, komu clo; úctu, komu úctu; čest, komu čest.

Romanos 13:7

Těm, kteří jsou bohatí v tomto věku, přikazuj, ať nejsou pyšní a nedoufají v nejisté bohatství, nýbrž v Boha, který nás štědře opatřuje vším, co potřebujeme;

1 Timóteo 6:17

Proto také platíte daň. Vládcové jsou v Boží službě, když se drží svých úkolů.

Romanos 13:6

Na člověku se žádá, aby byl milosrdný; chudák je na tom lépe než lhář.

Provérbios 19:22

Cti Hospodina ze svého majetku i prvotinami z celé své úrody!

Provérbios 3:9

Veselím se z cesty tvých svědectví více než ze všeho jmění.

Salmos 119:14

Jmění snadno nabyté se zmenšuje, kdežto kdo shromažďuje vlastní prací, tomu přibývá.

Provérbios 13:11

Pevnou tvrzí je boháčovi jeho majetek, jeví se mu jako nedostupná hradba.

Provérbios 18:11

Lepší je to málo, co má spravedlivý, než bohatství mnoha svévolníků,

neboť svévolníkům budou přeraženy paže, kdežto spravedlivé Hospodin vždy podepírá.

Salmos 37:16,17

Neprávem nabyté poklady neprospějí, kdežto spravedlnost vysvobodí od smrti.

Provérbios 10:2

Hospodinovo požehnání obohacuje a trápení s sebou nepřináší.

Provérbios 10:22

Vzdal ode mne šálení a lživé slovo, nedávej mi chudobu ani bohatství! Opatřuj mě chlebem podle mé potřeby,

Provérbios 30:8

Nedejte se vést láskou k penězům; buďte spokojeni s tím, co máte. Vždyť Bůh řekl: 'Nikdy tě neopustím a nikdy se tě nezřeknu.'

Hebreus 13:5

Výborné jméno je nad hojné bohatství, lepší než stříbro a zlato je přízeň.

Provérbios 22:1