Domínio próprio

Dobrořečte Hospodinu, všechna jeho díla, na všech místech jeho vlády. Dobrořeč, má duše, Hospodinu!

Salmos 103:22

Vždyť víme, že Kristus, když byl vzkříšen z mrtvých, už neumírá, smrt nad ním už nepanuje.

Romanos 6:9

Ti, kdo žijí jen z vlastních sil, nemohou se líbit Bohu.

Vy však nejste živi ze své síly, ale z moci Ducha, jestliže ve vás Boží Duch přebývá. Kdo nemá Ducha Kristova, ten není jeho.

Romanos 8:8,9

Buďte střízliví! Buďte bdělí! Váš protivník, ďábel, obchází jako 'lev řvoucí' a hledá, koho by pohltil.

Vzepřete se mu, zakotveni ve víře, a pamatujte, že vaši bratří všude ve světě procházejí týmž utrpením jako vy.

1 Pedro 5:8,9

Tvoje království je království všech věků, tvoje vláda přečká všechna pokolení. Ve všech svých slovech je Hospodin věrný, je svatý ve všech svých skutcích.

Salmos 145:13

24 Nevíte snad, že ti, kteří běží na závodní dráze, běží sice všichni, ale jen jeden dostane cenu? Běžte tak, abyste ji získali!

25 Každý závodník se podrobuje všestranné kázni. Oni to podstupují pro pomíjitelný věnec, my však pro věnec nepomíjitelný.

26 Já tedy běžím ne jako bez cíle; bojuji ne tak, jako bych dával rány do prázdna.

27 Ranami nutím své tělo ke kázni, abych snad, když kážu jiným, sám neselhal.

1 Coríntios 9:24-27

My však máme občanství v nebesích, odkud očekáváme i Spasitele, Pána Ježíše Krista.

On promění tělo naší poníženosti v podobu těla své slávy silou, kterou je mocen všecko si podmanit.

Filipenses 3:20,21

Neboť Bůh nám nedal ducha bázlivosti, nýbrž ducha síly, lásky a rozvahy.

2 Timóteo 1:7

Viděl jsem sen a ten mě vystrašil. Představy ve snu na lůžku, vidění, která i prošla hlavou, mě naplnily hrůzou.

Vydal jsem rozkaz, aby ke mně byli uvedeni všichni babylónští mudrci, aby mi sen vyložili.

Daniel 4:2,3

Viděl jsem v nočním vidění, hle, s nebeskými oblaky přicházel jakoby Syn člověka; došel až k Věkovitému, přivedli ho k němu.

A byla mu dána vladařská moc, sláva a království, aby ho uctívali všichni lidé různých národností a jazyků. Jeho vladařská moc je věčná, která nepomine, a jeho království nebude zničeno."

Daniel 7:13,14

Ovoce Božího Ducha však je láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost,

tichost a sebeovládání. Proti tomu se zákon neobrací.

Gálatas 5:22,23

Konec všech věcí je blízko. Žijte proto rozumně a střízlivě, abyste byli pohotoví k modlitbám.

1 Pedro 4:7

Mnohomluvnost nezůstává bez přestoupení, kdežto kdo krotí své rty, je prozíravý.

Provérbios 10:19

Hlupák soptí, co mu dech stačí, ale moudrý se vždycky ovládne.

Provérbios 29:11

a každý z vás aby uměl žít se svou vlastní ženou svatě a s úctou,

ne ve vášnivé chtivosti jako pohané, kteří neznají Boha.

1 Tessalonicenses 4:4,5

Proto také vynaložte všecku snahu na to, abyste ke své víře připojili ctnost, k ctnosti poznání,

k poznání zdrženlivost, ke zdrženlivosti trpělivost, k trpělivosti zbožnost,

ke zbožnosti bratrskou náklonnost a k bratrské náklonnosti lásku.

2 Pedro 1:5-7

Jeho vladařství se rozšíří a pokoj bez konce spočine na trůně Davidově a na jeho království. Upevní a podepře je právem a spravedlností od toho času až navěky. Horlivost Hospodina zástupů to učiní.

Slovo poslal Panovník proti Jákobovi a dopadlo na Izraele.

Isaías 9:6,7

Město se strženými hradbami je muž, který se neovládá.

Provérbios 25:28

"Vladařství a strach jsou v ruce toho, jenž na svých výšinách působí pokoj.

Jó 25:2

On nás vysvobodil z moci tmy a přenesl do království svého milovaného Syna.

V něm máme vykoupení a odpuštění hříchů:

Colossenses 1:13,14

Je-li jim zatěžko žít zdrženlivě, ať vstoupí v manželství, neboť je lepší žít v manželství než se trápit.

1 Coríntios 7:9

Lepší je shovívavý než bohatýr, a kdo ovládá sebe, je nad dobyvatele města.

Provérbios 16:32

Sílu svého mocného působení prokázal přece na Kristu: Vzkřísil ho z mrtvých a posadil po své pravici v nebesích,

vysoko nad všechny vlády, mocnosti, síly i panstva, nad všechna jména, která jsou vzývána, jak v tomto věku, tak i v budoucím.

Efésios 1:20,21

Ukázala se Boží milost, která přináší spásu všem lidem

a vychovává nás k tomu, abychom se zřekli bezbožnosti a světských vášní, žili rozumně, spravedlivě a zbožně v tomto věku

a očekávali blažené splnění naděje a příchod slávy velikého Boha a našeho Spasitele Ježíše Krista.

Tito 2:11-13

1 Když tedy Kristus podstoupil tělesné utrpení, i vy se vyzbrojte stejnou myšlenkou: Ten, kdo trpěl v těle, skoncoval s hříchem.

2 Proto i vy ve zbývajícím čase života nebuďte oddáni lidským vášním, ale vůli Boží.

3 Dost dlouho už jste dělali to, v čem si libují pohané: žili jste v nevázanosti, vášních, v opilství, v hodech, pitkách a v hanebném modlářství.

4 Když se již spolu s nimi nevrháte do téhož proudu prostopášnosti, dráždí je to a urážejí vás.

5 Však vydají počet tomu, kdo je připraven soudit živé i mrtvé.

1 Pedro 4:1-5

22 jako v Adamovi všichni umírají, tak v Kristu všichni dojdou života.

23 Každý v daném pořadí: první vstal Kristus, potom při Kristově příchodu vstanou ti, kdo jsou jeho.

24 Tu nastane konec, až Kristus zruší vládu všech mocností a sil a odevzdá království Bohu a Otci.

25 Musí totiž kralovat, 'dokud Bůh nepodmaní všechny nepřátele pod jeho nohy'.

1 Coríntios 15:22-25

Nepotkala vás zkouška nad lidské síly. Bůh je věrný: nedopustí, abyste byli podrobeni zkoušce, kterou byste nemohli vydržet, nýbrž se zkouškou vám připraví i východisko a dá vám sílu, abyste mohli obstát.

1 Coríntios 10:13