Esperança

Držme se neotřesitelné naděje, kterou vyznáváme, protože ten, kdo nám dal zaslíbení, je věrný.

Hebreus 10:23

Bůh naděje nechť vás naplní veškerou radostí a pokojem ve víře, aby se rozhojnila vaše naděje mocí Ducha svatého.

Romanos 15:13

Věřit Bohu znamená spolehnout se na to, v co doufáme, a být si jist tím, co nevidíme.

Hebreus 11:1

Ale doufáme-li v to, co nevidíme, trpělivě to očekáváme.

Romanos 8:25

Proto se namáháme a zápasíme, že máme naději v živém Bohu, který je Spasitel všech lidí, zvláště věřících.

1 Timóteo 4:10

Duch Panovníka Hospodina je nade mnou. Hospodin mě pomazal k tomu, abych nesl radostnou zvěst pokorným, poslal mě obvázat rány zkroušených srdcem, vyhlásit zajatcům svobodu a vězňům propuštění,

Isaías 61:1

Bůh jim chtěl dát poznat, jak bohatá je sláva jeho tajemství mezi pohany: Je to Kristus mezi vámi, v něm máte naději na Boží slávu.

Colossenses 1:27

Milujte Hospodina, všichni jeho zbožní, Hospodin své věrné opatruje, odplácí však plnou měrou těm, kteří si vedou zpupně. [ (Psalms 31:25) Buďte rozhodní a buďte udatného srdce, všichni, kdo čekáte na Hospodina! ]

Salmos 31:24

Blaze tomu, kdo má ku pomoci Boha Jákobova, kdo s nadějí vzhlíží k Hospodinu, svému Bohu,

Salmos 146:5

v tebe doufám, Bože můj, kéž nejsem zahanben, ať nade mnou moji nepřátelé nejásají.

Ano, nebude zahanben, kdo skládá naději v tebe, zahanbeni budou věrolomní, vyjdou s prázdnou.

Salmos 25:2,3

Neboť to, co s vámi zamýšlím, znám jen já sám, je výrok Hospodinův, jsou to myšlenky o pokoji, nikoli o zlu: chci vám dát naději do budoucnosti.

Jeremias 29:11

Smrtelnou ranou mým kostem jsou protivníci, kteří mě tupí, když se mě každý den ptají: "Kde je tvůj Bůh?" [ (Psalms 42:12) Proč se tak trpce rmoutíš, má duše, proč ve mně úzkostně sténáš? Na Boha čekej, opět mu budu vzdávat chválu, jemu, své spáse. On je můj Bůh. ]

Salmos 42:11

Každý, kdo má tuto naději v něho, usiluje být čistý, tak jako on je čistý.

1 João 3:3

Jsme spaseni v naději; naděje však, kterou je vidět, není už naděje. Kdo něco vidí, proč by v to ještě doufal?

Ale doufáme-li v to, co nevidíme, trpělivě to očekáváme.

Romanos 8:24,25

a Pán, Kristus, budiž svatý' ve vašich srdcích. Buďte vždy připraveni dát odpověď každému, kdo by vás vyslýchal o naději, kterou máte,

1 Pedro 3:15

Tys má skrýš a štít můj, čekám na tvé slovo.

Salmos 119:114

Jedno tělo a jeden Duch, k jedné naději jste byli povoláni;

Efésios 4:4

A naděje neklame, neboť Boží láska je vylita do našich srdcí skrze Ducha svatého, který nám byl dán.

Romanos 5:5

Ale ti, kdo skládají naději v Hospodina, nabývají nové síly; vznášejí se jak orlové, běží bez únavy, jdou bez umdlení.

Isaías 40:31

"Můj podíl je Hospodin," praví má duše, proto na něj čekám.

Lamentações 3:24

Moje duše chřadne touhou po tvé spáse, čekám na tvé slovo.

Salmos 119:81

Každý žitím putuje jak přelud, hluku nadělá, ten vánek pouhý, kupí majetek a neví, kdo to shrábne.

Salmos 39:7

Pozornost mi věnuj, když o pomoc volám, můj Králi, můj Bože, vždyť se modlím k tobě!

Salmos 5:3

Tvoje milosrdenství buď, Hospodine, s námi; na tebe s důvěrou čekáme!

Salmos 33:22

Hospodin tě chrání ode všeho zlého, on chrání tvůj život.

Hospodin bude chránit tvé vycházení a vcházení nyní i navěky.

Salmos 121:7,8

A nejen to: chlubíme se i utrpením, vždyť víme, že z utrpení roste vytrvalost,

z vytrvalosti osvědčenost a z osvědčenosti naděje.

Romanos 5:3,4

a osvíceným vnitřním zrakem viděli, k jaké naději vás povolal, jak bohaté a slavné je vaše dědictví v jeho svatém lidu

Efésios 1:18

před Bohem a Otcem naším si připomínáme vaši činnou víru, usilovnou lásku a vytrvalou naději v našeho Pána Ježíše Krista.

1 Tessalonicenses 1:3

Stále se radí, jak strhnout ho z výše, ve lhaní zálibu našli, žehnají ústy, zlořečí v nitru.

Salmos 62:5

Když jsme tedy ospravedlněni z víry, máme pokoj s Bohem skrze našeho Pána Ježíše Krista,

neboť skrze něho jsme vírou získali přístup k této milosti. V ní stojíme a chlubíme se nadějí, že dosáhneme slávy Boží.

Romanos 5:1,2

neboť jsme slyšeli o vaší víře v Krista Ježíše a o vaší lásce, kterou máte ke všem bratřím

pro naději zakotvenou v nebesích. Víte o ní, protože i k vám přišlo slovo pravdy, evangelium;

Colossenses 1:4,5

Veď mě cestou své pravdy a vyučuj mě, vždyť jsi Bůh, má spása, každodenně skládám svou naději v tebe.

Salmos 25:5

Pojďte ke mně všichni, kdo se namáháte a jste obtíženi břemeny, a já vám dám odpočinout.

Mateus 11:28

Dlouhým čekáním zemdlívá srdce, kdežto splněná touha je stromem života.

Provérbios 13:12

Nechceme vás, bratří, nechat v nevědomosti o údělu těch, kdo zesnuli, abyste se nermoutili jako ti, kteří nemají naději.

Věříme-li, že Ježíš zemřel a vstal z mrtvých, pak také víme, že Bůh ty, kdo zemřeli ve víře v Ježíše, přivede spolu s ním k životu.

1 Tessalonicenses 4:13,14

Těm, kteří jsou bohatí v tomto věku, přikazuj, ať nejsou pyšní a nedoufají v nejisté bohatství, nýbrž v Boha, který nás štědře opatřuje vším, co potřebujeme;

1 Timóteo 6:17

Když tedy máme takovou naději, smíme vystupovat s plnou otevřeností a jistotou.

2 Coríntios 3:12

Veleben buď Bůh a Otec Pána našeho Ježíše Krista, neboť nám ze svého velikého milosrdenství dal vzkříšením Ježíše Krista nově se narodit k živé naději.

1 Pedro 1:3

Skládám naději v Hospodina, má duše v něho naději skládá, čekám na jeho slovo.

Salmos 130:5

Ale já budu vyhlížet k Hospodinu, čekat na Boha, který mě spasí. Můj Bůh mě vyslyší.

Miquéias 7:7

Z naděje se radujte, v soužení buďte trpěliví, v modlitbách vytrvalí.

Romanos 12:12

Naše duše s touhou vzhlíží k Hospodinu, on je naše pomoc, náš štít.

Salmos 33:20

Blaze tomu, koho vyvolíš a přijmeš, aby směl pobývat ve tvých nádvořích. Tam se budem sytit dary tvého domu, tvého svatého chrámu.

Salmos 65:5

17 Selže kůň, k záchraně nepostačí, velkou silou svou k úniku nepomůže.

18 Ale oko Hospodinovo bdí nad těmi, kdo se ho bojí, nad těmi, kdo čekají na jeho milosrdenství,

19 aby ze smrti je vysvobodil, naživu je zachoval v čas hladu.

Salmos 33:17-19

On jediný je nesmrtelný a přebývá v nepřístupném světle; jeho nikdo z lidí neviděl a nemůže uvidět. Jemu patří čest a věčná moc. Amen.

1 Timóteo 6:16

A tak zůstává víra, naděje, láska - ale největší z té trojice je láska.

1 Coríntios 13:13

Do podsvětí se navrátí svévolníci, všechny pronárody, jež na Boha zapomněly.

Salmos 9:18

abychom ospravedlněni jeho milostí měli podíl na věčném životě, k němuž se upíná naše naděje.

Tito 3:7