Esperar em Deus

Hospodine, slituj se nad námi, v tebe skládáme naději! Buď paží svého lidu každé ráno i naší spásou v čase soužení.

Isaías 33:2

Buďte tedy trpěliví, bratří, až do příchodu Páně. Pohleďte, jak rolník čeká trpělivě na drahocennou úrodu země, dokud se nedočká podzimního i jarního deště.

I vy tedy trpělivě čekejte, posilněte svá srdce, vždyť příchod Páně je blízko.

Tiago 5:7,8

Neříkej: "Odplatím za zlo!" Čekej na Hospodina a on tě zachrání.

Provérbios 20:22

neboť zlovolníci budou vymýceni, ale kdo naději skládá v Hospodina, obdrží zemi.

Salmos 37:9

Zasazuješ se o toho, kdo s radostí koná spravedlnost, o ty, kdo na tebe pamatují na tvých cestách. Hle, byl jsi rozlícen, že jsme hřešili, na tvých cestách odvěkých však budeme zachráněni.

Isaías 64:4

uchovejte se v lásce Boží a očekávejte milosrdenství našeho Pána Ježíše Krista k věčnému životu.

Judas 1:21

Ztiš se před Hospodinem a čekej na něj. Nevzrušuj se kvůli tomu, kdo jde úspěšně svou cestou, nad tím, kdo strojí pikle.

Salmos 37:7

Slož naději v Hospodina, drž se jeho cesty; povýší tě a obdržíš zemi a spatříš, jak budou svévolníci vymýceni.

Salmos 37:34

Skládám naději v Hospodina, má duše v něho naději skládá, čekám na jeho slovo.

Má duše vyhlíží Panovníka víc než strážní jitro, když drží stráž k jitru.

Salmos 130:5,6

Ano, nebude zahanben, kdo skládá naději v tebe, zahanbeni budou věrolomní, vyjdou s prázdnou.

Salmos 25:3

Stal se ze mne člověk, který neslyší a neodmlouvá,

Salmos 38:15

Naději slož v Hospodina. Buď rozhodný, buď udatného srdce, naději slož v Hospodina!

Salmos 27:14

Pro předního zpěváka. Davidův, žalm.

Salmos 40:1

Ale ti, kdo skládají naději v Hospodina, nabývají nové síly; vznášejí se jak orlové, běží bez únavy, jdou bez umdlení.

Isaías 40:31

Stále se radí, jak strhnout ho z výše, ve lhaní zálibu našli, žehnají ústy, zlořečí v nitru.

Salmos 62:5

My však máme občanství v nebesích, odkud očekáváme i Spasitele, Pána Ježíše Krista.

Filipenses 3:20