Simplicidade do Evangelho

27 ale co je světu bláznovstvím, to vyvolil Bůh, aby zahanbil moudré, a co je slabé, vyvolil Bůh, aby zahanbil silné;

28 neurozené v očích světa a opovržené Bůh vyvolil, ano vyvolil to, co není, aby to, co jest, obrátil v nic -

29 aby se tak žádný člověk nemohl vychloubat před Bohem.

1 Coríntios 1:27-29

Kristus mě totiž neposlal křtít, ale zvěstovat evangelium, ovšem ne moudrostí slov, aby Kristův kříž nepozbyl smyslu.

1 Coríntios 1:17

má řeč a mé kázání se neopíraly o vemlouvavá slova lidské moudrosti, ale prokazovaly se Duchem a mocí,

1 Coríntios 2:4

A já, až budu vyvýšen ze země, přitáhnu všecky k sobě."

João 12:32