Família

Jestliže se vám zdá, že sloužit Hospodinu je zlé, vyvolte si dnes, komu chcete sloužit: zda božstvům, kterým sloužili vaši otcové, když byli za řekou Eufratem, nebo božstvům Emorejců, v jejichž zemi sídlíte. Já a můj dům budeme sloužit Hospodinu."

Josué 24:15

Korunou starců jsou vnuci, ozdobou synů otcové.

Provérbios 17:6

Avšak Hospodinovo milosrdenství je od věků na věky s těmi, kteří se ho bojí, jeho spravedlnost i se syny synů,

s těmi, kteří dodržují jeho smlouvu, kteří pamatují na jeho ustanovení a plní je.

Salmos 103:17,18

Můj synu, poslouchej otcovo kárání a matčiným poučováním neopovrhuj.

Budou ti půvabným věncem na hlavě a náhrdelníkem na tvém hrdle.

Provérbios 1:8,9

Užívej života se ženou, kterou sis zamiloval, po všechny dny svého pomíjivého života. To ti je pod sluncem dáno po všechny dny tvé pomíjivosti, to je tvůj podíl v životě při tvém klopotném pachtění pod sluncem.

Eclesiastes 9:9

Zajisti své dílo venku, starej se o ně na svém poli a potom si postavíš i dům.

Provérbios 24:27

A Bůh jim požehnal a řekl jim: "Ploďte a množte se a naplňte zemi. Podmaňte ji a panujte nad mořskými rybami, nad nebeským ptactvem, nade vším živým, co se na zemi hýbe."

Gênesis 1:28

V každičkém čase miluje přítel, zrodil se bratrem pro doby soužení.

Provérbios 17:17

Otcové, nedrážděte své děti ke vzdoru, ale vychovávejte je v kázni a napomenutích našeho Pána.

Efésios 6:4

Zasvěť už chlapce do jeho cesty, neodchýlí se od ní, ani když zestárne.

Provérbios 22:6

cti otce a matku, miluj svého bližního jako sám sebe."

Mateus 19:19

Přátelit se s kdekým je ke škodě; kdo však miluje, přilne víc než bratr.

Provérbios 18:24

Přísloví Šalomounova. Syn moudrý dělá radost otci, kdežto syn hloupý působí žal matce.

Provérbios 10:1

Cti svého otce i matku, abys byl dlouho živ na zemi, kterou ti dává Hospodin, tvůj Bůh.

Êxodo 20:12

Prosím vás, bratří, pro jméno našeho Pána Ježíše Krista, abyste všichni byli svorni a neměli mezi sebou roztržky, nýbrž abyste dosáhli plné jednoty smýšlení i přesvědčení.

1 Coríntios 1:10

A tato slova, která ti dnes přikazuji, budeš mít v srdci.

Budeš je vštěpovat svým synům a budeš o nich rozmlouvat, když budeš sedět doma nebo půjdeš cestou, když budeš uléhat nebo vstávat.

Deuteronômio 6:6,7

buďte k sobě navzájem laskaví, milosrdní, odpouštějte si navzájem, jako i Bůh v Kristu odpustil vám.

Efésios 4:32

Má-li však některá vdova děti nebo vnuky, ti ať se učí mít péči především o své příbuzné a odplácet svým rodičům. To je totiž milé Bohu.

1 Timóteo 5:4

Svého přítele a přítele svého otce neopouštěj, ale v den svých běd nechoď ani do domu vlastního bratra. Lepší je blízký soused než vzdálený bratr.

Provérbios 27:10

Řekne-li někdo: "Já miluji Boha", a přitom nenávidí svého bratra, je lhář. Kdo nemiluje svého bratra, kterého vidí, nemůže milovat Boha, kterého nevidí.

1 João 4:20

Kdo se žene za ziskem, rozvrací svůj dům, kdežto kdo o dary nestojí, bude živ.

Provérbios 15:27

Dodržuj, můj synu, otcovy příkazy, a matčiným poučováním neopovrhuj.

Provérbios 6:20

Milovaní, nyní jsme děti Boží; a ještě nevyšlo najevo, co budeme! Víme však, až se zjeví, že mu budeme podobni, protože ho spatříme takového, jaký jest.

Každý, kdo má tuto naději v něho, usiluje být čistý, tak jako on je čistý.

1 João 3:2,3

Jestliže tedy vy, ač jste zlí, umíte svým dětem dávat dobré dary, čím spíše váš Otec z nebe dá Ducha svatého těm, kdo ho o to prosí!"

Lucas 11:13

Proto opustí muž svého otce i matku a přilne ke své ženě a stanou se jedním tělem.

Gênesis 2:24

Kdo se nestará o své blízké a zvláště o členy rodiny, zapřel víru a je horší než nevěřící.

1 Timóteo 5:8

Můj synu, bude-li tvé srdce moudré, zaraduje se i moje vlastní srdce.

Provérbios 23:15

1 Když Ježíš dokončil tato slova, odebral se z Galileje do krajin judských za Jordán.

2 Velké zástupy šly za ním, a on je tam uzdravil.

3 Tu k němu přišli farizeové a pokoušeli ho: "Je dovoleno propustit manželku z jakékoli příčiny?"

4 Odpověděl jim: "Nečetli jste, že Stvořitel od počátku 'muže a ženu učinil je'?

5 A řekl: 'Proto opustí muž otce i matku a připojí se ke své manželce, a budou ti dva jedno tělo';

6 takže již nejsou dva, ale jeden. A proto co Bůh spojil, člověk nerozlučuj!"

7 Namítnou mu: "Proč tedy Mojžíš ustanovil, že muž smí propustit svou manželku tím, že jí dá rozlukový lístek?"

8 Odpoví jim: "Pro tvrdost vašeho srdce vám Mojžíš dovolil propustit manželku. Od počátku to však nebylo.

9 Pravím vám, kdo propustí svou manželku z jiného důvodu než pro smilstvo a vezme si jinou, cizoloží."

10 Učedníci mu řekli: "Jestliže je to s mužem a ženou takové, pak je lépe se neženit."

11 On jim odpověděl: "Ne všichni pochopí to slovo; jen ti, kterým je dáno.

12 Někteří nežijí v manželství, protože jsou k tomu od narození nezpůsobilí; jiní nežijí v manželství, protože je nezpůsobilými učinili lidé; a někteří nežijí v manželství, protože se ho zřekli pro království nebeské. Kdo to může pochopit, pochop.

13 Tehdy k němu přinášeli děti, aby na ně vložil ruce a pomodlil se; ale učedníci jim to zakazovali.

14 Ježíš však řekl: "Nechte děti a nebraňte jim jít ke mně; neboť takovým patří království nebeské."

15 Požehnal jim a šel dál.

16 A hle, kdosi k němu přišel a zeptal se ho: "Mistře, co dobrého mám udělat, abych získal věčný život?"

17 On mu řekl: "Proč se mě ptáš na dobré? Jediný je dobrý! A chceš-li vejít do života, zachovávej přikázání!"

18 Otázal se ho: "Která?" Ježíš odpověděl: "Nebudeš zabíjet, cizoložit, krást, křivě svědčit,

19 cti otce a matku, miluj svého bližního jako sám sebe."

20 Mladík mu řekl: "To jsem všechno dodržoval! Co mi ještě schází?"

21 Ježíš mu odpověděl: "Chceš-li být dokonalý, jdi, prodej, co ti patří, rozdej chudým, a budeš mít poklad v nebi; pak přijď a následuj mne."

22 Když mladík uslyšel to slovo, smuten odešel, neboť měl mnoho majetku.

23 Ježíš řekl svým učedníkům: "Amen, pravím vám, že bohatý těžko vejde do království nebeského.

24 Znovu vám říkám, snáze projde velbloud uchem jehly než bohatý do Božího království."

25 Když to učedníci slyšeli, velice se zhrozili a řekli: "Kdo potom může být spasen?"

26 Ježíš na ně pohleděl a řekl: "U lidí je to nemožné, ale u Boha je možné všecko."

27 Na to mu řekl Petr: "Hle, my jsme opustili všecko a šli jsme za tebou! Co tedy budeme mít?"

28 Ježíš jim řekl: "Amen, pravím vám, až se Syn člověka při obnovení všeho posadí na trůn své slávy, tehdy i vy, kteří jste mě následovali, usednete na dvanáct trůnů a budete soudit dvanáct pokolení Izraele.

29 A každý, kdo opustil domy nebo bratry nebo sestry nebo otce nebo matku nebo děti nebo pole pro mé jméno, stokrát víc dostane a bude mít podíl na věčném životě.

30 Mnozí první budou poslední a poslední první."

Mateus 19

Oni mu řekli: "Věř v Pána Ježíše, a budeš spasen ty i všichni, kdo jsou v tvém domě."

Atos 16:31

3 Hle, synové jsou dědictví od Hospodina, mzdou od něho plod lůna.

4 Čím jsou šípy v ruce bohatýra, tím jsou synové zplození v mládí.

5 Blaze muži, který jimi naplnil svůj toulec! Nebudou zahanbeni, až budou v bráně jednat s nepřáteli.

Salmos 127:3-5

Kéž je Hospodin, náš Bůh, s námi, jako byl s našimi otci! Nechť nás neopouští a neodvrhuje!

1 Reis 8:57

Kdo rozvrací svůj dům, zdědí vítr, a pošetilec bude otrokem toho, kdo je moudrého srdce.

Provérbios 11:29

Děti, poslouchejte své rodiče, protože to je spravedlivé před Bohem.

'Cti otce svého i matku svou' je přece jediné přikázání, které má zaslíbení:

Efésios 6:1,2

Otec spravedlivého velice jásá, zplodil moudrého a raduje se z něho.

Provérbios 23:24

Cožpak může zapomenout žena na své pacholátko, neslitovat se nad synem vlastního života? I kdyby některé zapomněly, já na tebe nezapomenu.

Hle, vyryl jsem si tě do dlaní, tvé hradby mám před sebou stále.

Isaías 49:15,16

Poutní píseň, Davidova. Jaké dobro, jaké blaho tam, kde bratří bydlí svorně!

Salmos 133:1

A tak i každý z vás bez výjimky ať miluje svou ženu jako sebe sama a žena ať má před mužem úctu.

Efésios 5:33

6 Od počátku stvoření 'Bůh učinil člověka jako muže a ženu;

7 proto opustí muž svého otce i matku a připojí se ke své manželce,

8 a budou ti dva jedno tělo'; takže již nejsou dva, ale jeden.

9 A proto, co Bůh spojil, člověk nerozlučuj!"

Marcos 10:6-9