Fim do mundo

Nebe a země pominou, ale má slova nepominou.

Mateus 24:35

14 Veliký den Hospodinův je blízko, je blízký a převelice rychlý. Slyš, Hospodinův den je tady! Zoufale volá bohatýr do boje.

15 Onen den bude dnem prchlivosti, dnem soužení a tísně, dnem ničení a zkázy, dnem tmy a temnot, dnem oblaku a mrákoty,

16 dnem polnice a válečného ryku nad opevněnými městy, nad vyvýšenými cimbuřími.

17 Sešlu na lidi soužení a budou tápat jako slepci, neboť zhřešili proti Hospodinu; jejich krev bude odklizena jako prach, jejich vnitřnosti jako mrva.

18 Jejich stříbro ani zlato je nedokáže v den Hospodinovy prchlivosti vysvobodit; ohněm jeho rozhorlení bude pozřena celá země. Ano, učiní náhlý konec všem obyvatelům země!

Sofonias 1:14-18

A hle, když rozlomil šestou pečeť, nastalo veliké zemětřesení, slunce zčernalo jako smuteční šat, měsíc úplně zkrvavěl

a nebeské hvězdy začaly padat na zem, jako když fík zmítaný vichrem shazuje své pozdní plody,

Apocalipse 6:12,13

1 Není nutné, bratří, psát vám něco o době a hodině.

2 Sami přece dobře víte, že den Páně přijde jako přichází zloděj v noci.

3 Až budou říkat 'je pokoj, nic nehrozí', tu je náhle přepadne zhouba jako bolest rodičku, a neuniknou.

4 Vy však, bratří, nejste ve tmě, aby vás ten den mohl překvapit jako zloděj.

5 Vy všichni jste synové světla a synové dne. Nepatříme noci ani temnotě.

1 Tessalonicenses 5:1-5

Týmž slovem jsou udržována nynější nebesa a země, dokud nebudou zničena ohněm; Bůh je ponechal jen do dne soudu a záhuby bezbožných lidí.

2 Pedro 3:7

Buďte bdělí a proste v každý čas, abyste měli sílu uniknout všemu tomu, co se bude dít, a mohli stanout před Synem člověka."

Lucas 21:36

Hle, přichází den Hospodinův, nelítostný, s prchlivostí a planoucím hněvem, aby zemi změnil v spoušť a vymýtil z ní její hříchy.

Isaías 13:9

4 Vy však, bratří, nejste ve tmě, aby vás ten den mohl překvapit jako zloděj.

5 Vy všichni jste synové světla a synové dne. Nepatříme noci ani temnotě.

6 Nespěme tedy jako ostatní, nýbrž bděme a buďme střízliví.

7 Ti, kdo spí, spí v noci, a kdo se opíjejí, opíjejí se v noci.

8 My však, kteří patříme dni, buďme střízliví, oblecme si víru a lásku jako pancíř a naději na spásu jako přílbu.

9 Vždyť Bůh nás neurčil k tomu, abychom propadli jeho hněvu, nýbrž abychom došli spásy skrze našeho Pána Ježíše Krista.

1 Tessalonicenses 5:4-9

Den Páně přijde jako přichází zloděj. Tehdy nebesa s rachotem zaniknou, vesmír se žárem roztaví a země se všemi lidskými činy bude postavena před soud.

2 Pedro 3:10

A veliký drak, ten dávný had, zvaný ďábel a satan, který sváděl celý svět, byl svržen na zem a s ním i jeho andělé.

Apocalipse 12:9

Hned po soužení těch dnů se zatmí slunce, měsíc ztratí svou zář, hvězdy budou padat z nebe a mocnosti nebeské se zachvějí.

Mateus 24:29

Budou znamení na slunci, měsíci a hvězdách a na zemi úzkost národů, bezradných, kam se podít před řevem valícího se moře.

Lidé budou zmírat strachem a očekáváním toho, co přichází na celý svět. Neboť mocnosti pekelné se zachvějí.

Lucas 21:25,26

O onom dni a hodině však neví nikdo, ani andělé v nebi, ani Syn; jenom Otec sám.

Mateus 24:36

1 A viděl jsem nové nebe a novou zemi, neboť první nebe a první země pominuly a moře již vůbec nebylo.

2 A viděl jsem od Boha z nebe sestupovat svaté město, nový Jeruzalém, krásný jako nevěsta ozdobená pro svého ženicha.

3 A slyšel jsem veliký hlas od trůnu: "Hle, příbytek Boží uprostřed lidí, Bůh bude přebývat mezi nimi a oni budou jeho lid; on sám, jejich Bůh, bude s nimi,

4 a setře jim každou slzu s očí. A smrti již nebude, ani žalu ani nářku ani bolesti už nebude - neboť co bylo, pominulo."

5 Ten, který seděl na trůnu, řekl: "Hle, všecko tvořím nové." A řekl: "Napiš: Tato slova jsou věrná a pravá."

Apocalipse 21:1-5

O onom dni či hodině neví nikdo, ani andělé v nebi, ani SYn, jenom Otec.

Marcos 13:32

Když tedy se toto vše rozplyne, jak svatě a zbožně musíte žít vy,

kteří dychtivě očekáváte příchod Božího dne! V něm se nebesa roztaví v ohni a živly se rozpustí žárem.

2 Pedro 3:11,12