Força

aby se pro bohatství Boží slávy ve vás jeho Duchem posílil a upevnil 'vnitřní člověk'

Efésios 3:16

Já však budu zpívat o tvé síle, nad tvým milosrdenstvím hned zrána budu plesat. Vždyť ses mi stal nedobytným hradem, útočištěm v den soužení mého. [ (Psalms 59:18) Moje sílo, o tobě chci žalmy zpívat. Bůh je přece hrad můj nedobytný, Bůh můj milosrdný. ]

Salmos 59:17

Neboj se, vždyť já jsem s tebou, nerozhlížej se úzkostlivě, já jsem tvůj Bůh. Dodám ti odvahu, pomocí ti budu, budu tě podpírat pravicí své spravedlnosti.

Isaías 41:10

Pojďte ke mně všichni, kdo se namáháte a jste obtíženi břemeny, a já vám dám odpočinout.

Mateus 11:28

Davidův. Hospodin je světlo mé a moje spása, koho bych se bál? Hospodin je záštita mého života, z koho bych měl strach?

Salmos 27:1

Ač mé tělo i mé srdce chřadne, Bůh bude navěky skála mého srdce a můj podíl.

Salmos 73:26

Je mi útěchou v mém pokoření, že tvá řeč mi zachová život.

Salmos 119:50

Hospodin je síla má a štít můj, mé srdce v něj doufá. Pomoci jsem došel, proto v srdci jásám, svou písní mu budu vzdávat chválu.

Salmos 28:7

Vždyť Hospodin, váš Bůh, jde s vámi, aby za vás bojoval s vašimi nepřáteli a zachránil vás."

Deuteronômio 20:4

Všecko mohu v Kristu, který mi dává sílu.

Filipenses 4:13

Hospodine, tvá je velikost a bohatýrská síla, skvělost, stálost a velebnost, všechno, co je na nebi a na zemi, je tvé. Hospodine, tvé je království, ty jsi vyvýšen nade vším jako hlava.

1 Crônicas 29:11

Ale ti, kdo skládají naději v Hospodina, nabývají nové síly; vznášejí se jak orlové, běží bez únavy, jdou bez umdlení.

Isaías 40:31

a jsem si jist, že ten, který ve vás začal dobré dílo, dovede je až do dne Ježíše Krista.

Filipenses 1:6

Ale Pán je věrný; on vás posílí a ochrání od zlého.

2 Tessalonicenses 3:3

Nepřikázal jsem ti snad: Buď rozhodný a udatný, neměj strach a neděs se, neboť Hospodin, tvůj Bůh, bude s tebou všude, kam půjdeš?"

Josué 1:9

S ním je paže lidská, ale s námi je Hospodin, náš Bůh, aby nám pomohl a vedl naše boje." Lid se spolehl na slova Chizkijáše, krále judského.

2 Crônicas 32:8

Jednejte tedy rozhodně, nechť vaše ruce neochabnou, neboť vaše jednání bude odměněno!"

2 Crônicas 15:7

"Ach, Panovníku Hospodine, hle, ty jsi učinil nebesa i zemi svou velikou mocí a svou vztaženou paží. Tobě není nic nemožného.

Jeremias 32:17

pozvednout truchlící na Sijónu, dát jim místo popela na hlavu čelenku, olej veselí místo truchlení, závoj chvály místo ducha beznaděje. Nazvou je "Stromy spravedlnosti" a "Sadba Hospodinova" k jeho oslavě.

Isaías 61:3

Proto rád přijímám slabost, urážky, útrapy, pronásledování a úzkosti pro Krista. Vždyť právě když jsem sláb, jsem silný.

2 Coríntios 12:10

Když v mém nitru roste neklid, naplní mě útěcha tvá potěšením.

Salmos 94:19

Nyní vím, že Hospodin dá svému pomazanému vítězství, on mu odpoví ze svého svatého nebe bohatýrskými činy své vítězné pravice.

Salmos 20:7

miluj Hospodina, Boha svého, z celého svého srdce, z celé své mysli a z celé své síly!'

Marcos 12:30

Panovník Hospodin je moje síla. Učinil mé nohy hbité jako nohy laně, po posvátných návrších mi dává šlapat. Pro předního zpěváka za doprovodu strunných nástrojů.

Habacuque 3:19

Buďte rozhodní a udatní, nebojte se a nemějte z nich strach, neboť sám Hospodin, tvůj Bůh, jde s tebou, nenechá tě klesnout a neopustí tě."

Deuteronômio 31:6

Hospodin je síla má a štít můj, mé srdce v něj doufá. Pomoci jsem došel, proto v srdci jásám, svou písní mu budu vzdávat chválu.

Hospodin je síla svého lidu, spásná záštita svého pomazaného.

Salmos 28:7,8

Zbraně našeho boje nejsou světské, nýbrž mají od Boha sílu bořit hradby. Jimi boříme lidské výmysly

2 Coríntios 10:4

Od dává zemdlenému sílu a dostatek odvahy bezmocnému.

Isaías 40:29

Hospodin činí krok muže pevným, našel zalíbení v jeho cestě.

I kdyby klesal, nikdy neupadne, neboť Hospodin podpírá jeho ruku.

Salmos 37:23,24

s Bohem, jehož cesta je tak dokonalá! To, co řekne Hospodin, je protříbené. On je štítem všech, kteří se k němu utíkají.

Salmos 18:31

Neboť Bůh nám nedal ducha bázlivosti, nýbrž ducha síly, lásky a rozvahy.

2 Timóteo 1:7

ale dostanete sílu Ducha svatého, který na vás sestoupí, a budete mi svědky v Jeruzalémě a v celém Judsku, Samařsku a až na sám konec země."

Atos 1:8

Davidovi bylo velmi úzko. Lid se domlouval, že ho ukamenuje. Všechen lid byl totiž rozhořčen, každý pro své syny a dcery. David však našel posilu v Hospodinu, svém Bohu.

1 Samuel 30:6

Vy však jste z Boha, děti, a zvítězili jste nad falešnými proroky, protože ten, který je ve vás, je větší než ten, který je ve světě.

1 João 4:4

ale on mi řekl: "Stačí, když máš mou milost; vždyť v slabosti se projeví má síla." A tak se budu raději chlubit slabostmi, aby na mně spočinula moc Kristova.

Proto rád přijímám slabost, urážky, útrapy, pronásledování a úzkosti pro Krista. Vždyť právě když jsem sláb, jsem silný.

2 Coríntios 12:9,10

Hospodine, Pane náš, jak vznešené je tvoje jméno po vší zemi! Svou velebnost vyvýšil jsi nad nebesa.

Salmos 8:2

Jak bych nevěřil, že budu hledět na Hospodinovu dobrotivost v zemi živých!

Naději slož v Hospodina. Buď rozhodný, buď udatného srdce, naději slož v Hospodina!

Salmos 27:13,14

Hospodin je síla má i moje píseň; stal se mou spásou.

Salmos 118:14

Pro předního zpěváka. Žalm Hospodinova služebníka Davida, který přednášel slova této písně Hospodinu v den, kdy jej Hospodin vysvobodil ze spárů všech jeho nepřátel i z rukou Saulových.

Pravil: Miluji tě vroucně, Hospodine, moje sílo.

Salmos 18:1,2

31 Neboť Panovník navěky nezavrhne.

32 Zarmoutí-li, slituje se pro své velké milosrdenství.

33 Z rozmaru totiž lidské syny nepokoří ani nezarmoutí.

Lamentações 3:31-33

Dotazujte se na vůli Hospodinovu a jeho moc, jeho tvář hledejte ustavičně.

1 Crônicas 16:11

Svévolníku připraví smrt jeho zloba, a kdo nenávidí spravedlivého, ponese vinu. [ (Psalms 34:23) Hospodin vykoupí duše svých služebníků, nikdo z těch, kteří se k němu utíkají, vinu neponese. ]

Salmos 34:22

I když jsem v soužení, ty mi zachováš život, vztáhneš ruku proti hněvu mých nepřátel a tvá pravice mě spasí.

Salmos 138:7

Pronárody jsi vyhnal svou rukou, je však jsi zasadil jako révu; rozdrtils národy, je však jsi propustil na svobodu.

Salmos 44:3

David řekl svému synu Šalomounovi: "Buď rozhodný a udatný, jednej! Neboj se a neděs! Hospodin Bůh, můj Bůh, bude s tebou. Nenechá tě klesnout a neopustí tě, dokud veškeré dílo prací na Hospodinově domě nedokončíš.

1 Crônicas 28:20

Za potravou sem a tam se honí, když se nenasytí, zůstávají přes noc.

Salmos 59:16

Ty mi rozsvěcuješ světlo, Hospodine. Můj Bůh září do mých temnot.

Salmos 18:29

Naději slož v Hospodina. Buď rozhodný, buď udatného srdce, naději slož v Hospodina!

Salmos 27:14

Hospodin je spása spravedlivých, záštitou v čas soužení jim bývá.

Salmos 37:39

Ty jsi mi dal zakusit četná zlá soužení a zase mi život vracíš a z propasti země přivádíš mě nazpět.

Ty mě stále činíš větším, útěchou mě zahrnuješ.

Salmos 71:20,21

Blaze těm, kdo bydlí ve tvém domě, mohou tě zde vždycky chválit.

Když Dolinou balzámovníků se ubírají, učiní ji prameništěm, včasný déšť ji halí požehnáním.

Salmos 84:5,7

"Utištění ubožáci hledají vodu, ale žádná není; jazyk jim žízní prahne. Já Hospodin jim odpovím, já, Bůh Izraele, je neopustím.

Isaías 41:17

Proto praví Hospodin, Bůh zástupů, toto: "Protože mluvíte takovými slovy, hle, já vkládám svá slova do tvých úst, ta budou ohněm a tento lid bude dřívím, jež pozře."

Jeremias 5:14

Buďte bdělí, stůjte pevně ve víře, buďte stateční a silní!

1 Coríntios 16:13

A tak, bratří, svou sílu hledejte u Pána, v jeho veliké moci.

Efésios 6:10

Ty, kdo úpěli, Hospodin slyšel, ze všech soužení je vysvobodil.

Salmos 34:18

před ním vylévám své lkání, o svém soužení mu vypovídám.

Salmos 142:3

Od mladosti, Bože, jsi mě vyučoval a já dosud oznamuji tvoje divy.

Ani ve stáří a šedinách mě, Bože, neopouštěj, dokud neseznámím toto pokolení se skutky své paže a s tvou bohatýrskou silou všechny, kteří přijdou.

Salmos 71:17,18

Ježíš na ně pohleděl a řekl: "U lidí je to nemožné, ale u Boha je možné všecko."

Mateus 19:26

Když viděli odvahu Petrovu i Janovu a shledali, že jsou to lidé neučení a prostí, žasli; poznávali, že jsou to ti, kteří bývali s Ježíšem.

Atos 4:13

Jestliže s ním vytrváme, budeme s ním i vládnout. Zapřeme-li ho, i on nás zapře.

2 Timóteo 2:12

má řeč a mé kázání se neopíraly o vemlouvavá slova lidské moudrosti, ale prokazovaly se Duchem a mocí,

aby se tak vaše víra nezakládala na moudrosti lidské, ale na moci Boží.

1 Coríntios 2:4,5

Moje duše se rozplývá žalem, pozvedni mě podle svého slova.

Salmos 119:28

Dále jim řekl: "Jděte, jezte tučná jídla a pijte sladké nápoje a posílejte dárky těm, kdo nemají nic připraveno. Dnešní den je zajisté svatý našemu Pánu. Netrapte se! Radost z Hospodina bude vaší záštitou."

Neemias 8:10

Co k tomu dodat? Je-li Bůh s námi, kdo proti nám?

Romanos 8:31

Pro předního zpěváka. Žalm Davidův.

Salmos 21:1

Nejste to vy, kdo mluvíte, ale mluví ve vás Duch vašeho Otce.

Mateus 10:20

Tomu pak, který působením své moci mezi námi může učinit neskonale víc, než zač prosíme a co si dovedeme představit,

jemu samému buď sláva v církvi a v Kristu Ježíši po všecka pokolení na věky věků! Amen.

Efésios 3:20,21

Slovo Boží je živé, mocné a ostřejší než jakýkoli dvousečný meč; proniká až na rozhraní duše a ducha, kostí a morku, a rozsuzuje touhy i myšlenky srdce.

Hebreus 4:12

Víme, že všecko napomáhá k dobrému těm, kdo milují Boha, kdo jsou povoláni podle jeho rozhodnutí.

Romanos 8:28

Obdařím je bohatýrskou silou od Hospodina, budou chodit v jeho jménu, je výrok Hospodinův.

Zacarias 10:12

Slovo o kříži je bláznovstvím těm, kdo jsou na cestě k záhubě; nám, kteří jdeme ke spáse, je mocí Boží.

1 Coríntios 1:18

Byl jsi záštitou slabého, v soužení záštitou ubožáka, útočištěm před přívalem i stínem v horku. Dech ukrutníků je jak příval na zeď,

Isaías 25:4

Jeho věčnou moc a božství, které jsou neviditelné, lze totiž od stvoření světa vidět, když lidé přemýšlejí o jeho díle, takže nemají výmluvu.

Romanos 1:20

Ne že bychom mohli tuto způsobilost přičítat sami sobě na základě toho, co je v nás; naše způsobilost je od Boha,

2 Coríntios 3:5

Nato mi řekl: "Toto je slovo Hospodinovo k Zerubábelovi: Ne mocí ani silou, nýbrž mým duchem, praví Hospodin zástupů.

Zacarias 4:6

Milujte Hospodina, všichni jeho zbožní, Hospodin své věrné opatruje, odplácí však plnou měrou těm, kteří si vedou zpupně. [ (Psalms 31:25) Buďte rozhodní a buďte udatného srdce, všichni, kdo čekáte na Hospodina! ]

Salmos 31:24