Gratidão ao Senhor

Hospodine, slyš a smiluj se nade mnou, buď mi pomocníkem, Hospodine.

Můj nářek jsi změnil v taneční rej, vysvlékls mě z žíněného roucha, opásal jsi mě radostí, [ (Psalms 30:13) aby má sláva ti pěla žalmy a již neumlkla. Hospodine, Bože můj, budu ti vzdávat chválu věčně. ]

Salmos 30:11,12

Jsem ponížen, bolestí se soužím, avšak hradem je mi, Bože, tvoje spása.

Salmos 69:30

Za všech okolností děkujte, neboť to je vůle Boží v Kristu Ježíši pro vás.

1 Tessalonicenses 5:18

Vstupte do jeho bran s díkůvzdáním, do nádvoří jeho s chvalozpěvem! Vzdávejte mu chválu, dobrořečte jeho jménu,

Salmos 100:4

Neboť všechno, co Bůh stvořil, je dobré a nemá se zavrhovat nic, co se přijímá s díkůvzdáním.

Vždyť je to posvěceno Božím slovem a modlitbou.

1 Timóteo 4:4,5

A ve vašem srdci ať vládne mír Kristův, k němuž jste byli povoláni v jedno společné tělo. A buďte vděčni.

Colossenses 3:15

Za svou hanebnost ať musí couvnout ti, kdo mi říkají: "Dobře ti tak!"

Salmos 70:4

Ti, kdo se šalebných přeludů drží, o milosrdenství se připravují.

Jonas 2:9