Honestidade

Dávejte každému, co jste povinni: daň, komu daň; clo, komu clo; úctu, komu úctu; čest, komu čest.

Romanos 13:7

Především nepřísahejte, bratří moji, ani při nebi ani při zemi ani při ničem jiném. Vaše 'ano' ať je vždy 'ano' a 'ne' ať je 'ne', abyste nepropadli soudu.

Tiago 5:12

Kdo kryje svá přestoupení, nebude mít zdar, ale kdo je vyznává a opouští, dojde slitování.

Provérbios 28:13

Přímé vede bezúhonnost, kdežto věrolomné zahubí pokřivenost.

Provérbios 11:3

Nikdo přece nerozsvítí světlo a nepřikryje nádobu ani je nedá pod postel, ale dá je na svícen, aby ti, kdo vcházejí, viděli světlo.

Lucas 8:16

Vyznávejte hříchy jeden druhému a modlete se jeden za druhého, abyste byli uzdraveni. Velkou moc má vroucí modlitba spravedlivého.

Tiago 5:16

Neprávem nabyté poklady neprospějí, kdežto spravedlnost vysvobodí od smrti.

Provérbios 10:2

Nepotřebujeme skrývat nic nečestného, nepočínáme si lstivě ani nefalšujeme slovo Boží, nýbrž činíme pravdu zjevnou a tak se před tváří Boží doporučujeme svědomí všech lidí.

2 Coríntios 4:2

Ztiš se před Hospodinem a čekej na něj. Nevzrušuj se kvůli tomu, kdo jde úspěšně svou cestou, nad tím, kdo strojí pikle.

Salmos 37:7

Usiluj o to, aby ses před Bohem osvědčil jako dělník, který se nemá zač stydět, protože správně zvěstuje slovo pravdy.

2 Timóteo 2:15

Dítky, nemilujme pouhým slovem, ale opravdovým činem.

1 João 3:18

Neobelhávejte jeden druhého, svlecte se sebe starého člověka i s jeho skutky

Colossenses 3:9

Zlovolník se chytí do přestupků svých rtů, kdežto spravedlivý vyvázne ze soužení.

Kdo šíří pravdu, hlásá spravedlnost, kdežto křivý svědek lest.

Provérbios 12:13,17

Lepší je maličko se spravedlností než mnoho výtěžků s bezprávím.

Provérbios 16:8

Myslíme na to, abychom byli bez výtky nejen před Bohem, nýbrž i před lidmi.

2 Coríntios 8:21

Říkáme-li, že s ním máme společenství, a přitom chodíme ve tmě, lžeme a nečiníme pravdu.

1 João 1:6

Proto také platíte daň. Vládcové jsou v Boží službě, když se drží svých úkolů.

Romanos 13:6

Proradný člověk vyvolává sváry a klevetník rozlučuje důvěrné přátele.

Provérbios 16:28

Prosazovat spravedlnost a právo je před Hospodinem výbornější než oběť.

Provérbios 21:3

Neodpírej dobrodiní těm, kteří je potřebují, je-li v tvé moci je prokázat.

Provérbios 3:27

Nikomu neodplácejte zlým za zlé. Vůči všem mějte na mysli jen dobré.

Romanos 12:17

Tehdy porozumíš spravedlnosti, právu a přímosti, všemu, co zanechává dobré stopy.

Provérbios 2:9

Falešné váhy jsou Hospodinu ohavností, kdežto v přesném závaží má zalíbení.

Přímé vede bezúhonnost, kdežto věrolomné zahubí pokřivenost.

Provérbios 11:1,3

Dobře bývá muži, jenž se smiluje a půjčí a své věci spravuje dle práva:

Salmos 112:5

Moudrost shůry je především čistá, dále mírumilovná, ohleduplná, ochotná dát se přesvědčit, plná slitování a dobrého ovoce, bez předsudků a bez přetvářky.

Tiago 3:17

Blaze těm, kdo mají čisté srdce, neboť oni uzří Boha.

Mateus 5:8

Tvé oči ať hledí rovně, zpříma před sebe se dívej.

Provérbios 4:25