Humildade

Nakonec pak: Všichni buďte jedné mysli, soucitní, plní bratrské lásky, milosrdní a pokorní,

1 Pedro 3:8

Srdce člověka bývá před pádem zpupné, kdežto slávu předchází pokora.

Provérbios 18:12

a můj lid, který se nazývá mým jménem, se pokoří a bude se modlit a vyhledávat mě a odvrátí se od svých zlých cest, tehdy je vyslyším z nebes, odpustím jim jejich hřích a uzdravím jejich zemi.

2 Crônicas 7:14

v ničem se nedejte ovládat ctižádostí ani ješitností, nýbrž v pokoře pokládejte jeden druhého za přednějšího než sebe;

Filipenses 2:3

Člověče, bylo ti oznámeno, co je dobré a co od tebe Hospodin žádá: jen to, abys zachovával právo, miloval milosrdenství a pokorně chodil se svým Bohem.

Miquéias 6:8

Ženy, podřizujte se svým mužům, jak se sluší na ty, kdo patří Pánu.

Muži, milujte své ženy a nechovejte se k nim drsně.

Colossenses 3:18,19

Pokoru doprovází bázeň před Hospodinem, bohatství, sláva a život.

Provérbios 22:4

Jako vyvolení Boží, svatí a milovaní, oblecte milosrdný soucit, dobrotu, skromnost, pokoru a trpělivost.

Colossenses 3:12

Ježíš usedl, zavolal svých Dvanáct a řekl jim: "Kdo chce být první, buď ze všech poslední a služebník všech."

Marcos 9:35

Vy jste byli povoláni ke svobodě, bratří. Jen nemějte svobodu za příležitost k prosazování sebe, ale služte v lásce jedni druhým.

Gálatas 5:13

a řekl jim: "Kdo přijme takové dítě ve jménu mém, přijímá mne; a kdo přijme mne, přijme toho, který mne poslal. Kdo je nejmenší mezi všemi vámi, ten je veliký."

Lucas 9:48

Člověka poníží jeho povýšenost, kdežto kdo je poníženého ducha, dojde slávy.

Provérbios 29:23

Bázeň před Hospodinem napomíná k moudrosti, slávu předchází pokora.

Provérbios 15:33

Hospodin je dobrotivý, přímý, proto ukazuje hříšným cestu.

On pokorné vede cestou práva, on pokorné učí chodit po své cestě.

Salmos 25:8,9

Našemu Bohu a Otci sláva na věky věků. Amen.

Filipenses 4:20

Když prokazuješ dobrodiní, nechtěj budit pozornost, jako činí pokrytci v synagógách a na ulicích, aby došli slávy u lidí; amen pravím vám, už mají svou odměnu.

Mateus 6:2

Pokořte se tedy pod mocnou ruku Boží, aby vás povýšil v ustanovený čas.

1 Pedro 5:6

Za zpupností přichází hanba, kdežto s umírněnými je moudrost.

Provérbios 11:2

Pro vás se nehodí vnější ozdoba - splétat si vlasy, ověšovat se zlatem, střídat oděvy -

nýbrž to, co je skryto v srdci a co je nepomíjitelné: tichý a pokojný duch; to je před Bohem převzácné.

1 Pedro 3:3,4

Pokořte se před Pánem, a on vás povýší.

Tiago 4:10

Kdo je mezi vámi moudrý a rozumný? Ať ukáže své skutky dobrým způsobem života, v tichosti, kterou dává moudrost.

Tiago 3:13

dělali čest svým životem, vždy skromní, tiší a trpěliví. Snášejte se navzájem v lásce

Efésios 4:2

neurozené v očích světa a opovržené Bůh vyvolil, ano vyvolil to, co není, aby to, co jest, obrátil v nic -

aby se tak žádný člověk nemohl vychloubat před Bohem.

1 Coríntios 1:28,29

Vezměte na sebe mé jho a učte se ode mne, neboť jsem tichý a pokorného srdce: a naleznete odpočinutí svým duším.

Vždyť mé jho netlačí a břemeno netíží."

Mateus 11:29,30

Mějte porozumění jeden pro druhého. Nesmýšlejte vysoko, ale věnujte se všedním službám. Nespoléhejte na svou vlastní chytrost.

Romanos 12:16