Jesus me Ama

My milujeme, protože Bůh napřed miloval nás.

1 João 4:19

Znáte přece štědrost našeho Pána Ježíše Krista: byl bohatý, ale pro vás se stal chudým, abyste vy jeho chudobou zbohatli.

2 Coríntios 8:9

V tom je láska: ne že my jsme si zamilovali Boha, ale že on si zamiloval nás a poslal svého Syna jako oběť smíření za naše hříchy.

1 João 4:10

Kdo nás odloučí od lásky Kristovy? Snad soužení nebo úzkost, pronásledování nebo hlad, bída, nebezpečí nebo meč?

Jak je psáno: "Denně jsme pro tebe vydáváni na smrt, jsme jako ovce určené na porážku."

Ale v tom ve všem slavně vítězíme mocí toho, který si nás zamiloval.

Romanos 8:35-37

a od Ježíše Krista, věrného svědka, prvorozeného z mrtvých a vládce králů země. Jemu, jenž nás miluje a svou krví nás zprostil hříchů

a učinil nás královským kněžstvem Boha, svého Otce - jemu sláva i moc navěky. Amen.

Apocalipse 1:5,6

Já však budu zpívat o tvé síle, nad tvým milosrdenstvím hned zrána budu plesat. Vždyť ses mi stal nedobytným hradem, útočištěm v den soužení mého. [ (Psalms 59:18) Moje sílo, o tobě chci žalmy zpívat. Bůh je přece hrad můj nedobytný, Bůh můj milosrdný. ]

Salmos 59:17

8 Hospodin je slitovný a milostivý, shovívavý, nejvýš milosrdný;

9 nepovede pořád spory, nebude se hněvat věčně.

10 Nenakládá s námi podle našich hříchů, neodplácí nám dle našich nepravostí.

11 Jak vysoko nad zemí je nebe, tak mohutně se klene jeho milosrdenství nad těmi, kdo se ho bojí;

12 jak je vzdálen východ od západu, tak od nás vzdaluje naše nevěrnosti.

Salmos 103:8-12

Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný.

João 3:16

Jako milované děti následujte Božího příkladu

a žijte v lásce, tak jako Kristus miloval nás a sám sebe dal za nás jako dar a oběť, jejíž vůně je Bohu milá.

Efésios 5:1,2

Bůh však prokazuje svou lásku k nám tím, že Kristus za nás zemřel, když jsme ještě byli hříšní.

Romanos 5:8

Hleďte, jak velikou lásku nám Otec daroval: byli jsme nazváni dětmi Božími, a jsme jimi. Proto jsme světu cizí, že nepoznal Boha.

1 João 3:1

Podle toho jsme poznali, co je láska, že on za nás položil život. A tak i my jsme povinni položit život za své bratry.

1 João 3:16

Nikdo nemá větší lásku než ten, kdo položí život za své přátele.

João 15:13

Jsem jist, že ani smrt ani život, ani andělé ani mocnosti, ani přítomnost ani budoucnost, ani žádná moc,

ani výšiny ani hlubiny, ani co jiného v celém tvorstvu nedokáže nás odloučit od lásky Boží, která je v Kristu Ježíši, našem Pánu.

Romanos 8:38,39