Jovens

1 Přísloví Šalomouna, syna Davidova, krále Izraele,

2 jak poznat moudrost a kázeň, jak pochopit výroky rozumnosti,

3 jak si prozíravě osvojit kázeň, spravedlnost, právo a přímost,

4 aby prostoduší byli obdařeni chytrostí, mladík poznáním a důvtipem.

Provérbios 1:1-4

Už na chlapci se z jeho způsobů pozná, zda bude v jednání ryzí a přímý.

Provérbios 20:11

Ty jsi přece má naděje, Panovníku Hospodine, v tebe už od mládí doufám.

Salmos 71:5

Mladíci jsou zemdlení a unavení, jinoši se potácejí, klopýtají.

Ale ti, kdo skládají naději v Hospodina, nabývají nové síly; vznášejí se jak orlové, běží bez únavy, jdou bez umdlení.

Isaías 40:30,31

Rovněž mladší muže napomínej, ať jsou ve všem rozvážní,

Tito 2:6

Jen buď rozhodný a velmi udatný, bedlivě plň vše, co je v zákoně, který ti přikázal Mojžíš, můj služebník. Neodchyluj se od něho napravo ani nalevo; tak budeš jednat prozíravě všude, kam půjdeš.

Kniha tohoto zákona ať se nevzdálí od tvých úst. Rozjímej nad ním ve dne v noci, abys mohl bedlivě plnit vše, co je v něm zapsáno. Potom tě bude na tvé cestě provázet zdar, potom budeš jednat prozíravě.

Nepřikázal jsem ti snad: Buď rozhodný a udatný, neměj strach a neděs se, neboť Hospodin, tvůj Bůh, bude s tebou všude, kam půjdeš?"

Josué 1:7-9

Hoře si ze srdce vykliď a drž si od těla zlo, vždyť mládí a úsvit jsou pomíjivé.

Eclesiastes 11:10

Tvou řeč uchovávám v srdci, nechci proti tobě hřešit.

Salmos 119:11

jinoši i panny, starci i mladí.

Ať chválí Hospodinovo jméno, pouze jeho jméno je vyvýšené, jeho velebnost je nad zemí i nebem.

Salmos 148:12,13

Jak si mladík udrží svou stezku čistou? Musí se vždy držet tvého slova.

Salmos 119:9

Žijme řádně jako za denního světla: ne v hýření a opilství, v nemravnosti a bezuzdnostech, ne ve sváru a závisti,

Romanos 13:13

A Bůh dal těm čtyřem jinochům vědění a zběhlost ve veškerém písemnictví a moudrosti. Danielovi dal nadto porozumět všem viděním a snům.

Po uplynutí doby, kdy podle králova nařízení měli být předvedeni, přivedl je velitel dvořanů před Nebúkadnesara.

Král s nimi rozmlouval a žádný mezi nimi nebyl shledán takový jako Daniel, Chananjáš, Míšael a Azarjáš. Proto stávali před králem.

Daniel 1:17-19

Nikdo ať tebou nepohrdá proto, že jsi mladý; ale těm, kdo věří, buď vzorem v řeči, v chování, v lásce, ve víře, v čistotě.

1 Timóteo 4:12

Lepší nuzný moudrý chlapec než starý král, ale hloupý, který nedovede přijmout poučení.

Eclesiastes 4:13

Pamatuj na svého Stvořitele ve dnech svého jinošství, než nastanou zlé dny a než se dostaví léta, o kterých řekneš: "Nemám v nich zalíbení";

Eclesiastes 12:1

Pamatuj na svého Stvořitele ve dnech svého jinošství, než nastanou zlé dny a než se dostaví léta, o kterých řekneš: "Nemám v nich zalíbení";

než se zatmí slunce a světlo, měsíc, hvězdy, a vrátí se po dešti mraky.

V ten den se začnou třást strážcové domu a mužové zdatní se zkřiví a mlečky nechají práce a bude jich málo, a ty, kdo hledí z oken, obestře temnota,

Eclesiastes 12:1-3

19 Ty, můj synu, poslouchej a zmoudříš, veď své srdce touto cestou:

20 Nebývej mezi pijany vína, mezi žrouty masa,

21 vždyť pijan a žrout přijdou na mizinu, dřímota je oblékne v cáry.

22 Poslouchej otce, on tě zplodil, a matkou nepohrdej, když zestárla.

Provérbios 23:19-22

Joel 2:28,29

Děti, poslouchejte své rodiče, protože to je spravedlivé před Bohem.

'Cti otce svého i matku svou' je přece jediné přikázání, které má zaslíbení:

'aby se ti dobře vedlo a abys byl dlouho živ na zemi.'

Efésios 6:1-3

Stejně se i vy mladší podřizujte starším. Všichni se oblecte v pokoru jeden vůči druhému, neboť 'Bůh se staví proti pyšným, ale pokorným dává milost'.

Pokořte se tedy pod mocnou ruku Boží, aby vás povýšil v ustanovený čas.

1 Pedro 5:5,6

Raduj se, jinochu, ze svého mládí, užívej pohody ve svém jinošství a jdi si cestami svého srdce, za vidinou svých očí. Věz však, že tě za to všechno Bůh postaví před soud.

Eclesiastes 11:9

Ozdobou jinochů je jejich síla, důstojností starců jsou šediny.

Provérbios 20:29

Napsal jsem vám, děti, že jste poznali Otce. Napsal jsem vám, otcové, že jste poznali toho, který jest od počátku. Napsal jsem vám, mládenci, že jste silní a slovo Boží ve vás zůstává, a tak jste zvítězili nad Zlým.

1 João 2:14

Dobré je muži, jestliže nosil jho už ve svém mládí.

Lamentações 3:27

Nato jsem odpověděl: "Ach, Panovníku Hospodine, nevím, jak bych mluvil. Jsem přece chlapec."

Ale Hospodin mi řekl: "Neříkej: Jsem chlapec. Všude, kam tě pošlu, půjdeš, a všechno, co ti přikážu, řekneš.

Neboj se jich, já budu s tebou a vysvobodím tě, je výrok Hospodinův."

Jeremias 1:6-8

11 Neboť to, co s vámi zamýšlím, znám jen já sám, je výrok Hospodinův, jsou to myšlenky o pokoji, nikoli o zlu: chci vám dát naději do budoucnosti.

12 Budete mě volat a chodit ke mně, modlit se ke mně a já vás vyslyším.

13 Budete mě hledat a naleznete mě, když se mne budete dotazovat celým svým srdcem.

14 Dám se vám nalézt, je výrok Hospodinův, a změním váš úděl, shromáždím vás ze všech pronárodů a ze všech míst, kam jsem vás vyhnal, je výrok Hospodinův, a přivedu vás zpět na místo, odkud jsem vás přestěhoval."

Jeremias 29:11-14

Děti, poslouchejte své rodiče, protože to je spravedlivé před Bohem.

'Cti otce svého i matku svou' je přece jediné přikázání, které má zaslíbení:

Efésios 6:1,2