Justiça

neboť Hospodin miluje právo a své věrné neopouští. Pod jeho ochranou budou věčně, kdežto plémě svévolníků bude vymýceno.

Salmos 37:28

V konání dobra neumdlévejme; neochabneme-li, budeme sklízet v ustanovený čas.

Gálatas 6:9

Hleďte, aby nikdo neoplácel zlým za zlé, ale vždycky usilujte o dobré mezi sebou a vůči všem.

1 Tessalonicenses 5:15

Vyhýbá se zlu a koná dobro, vyhledává pokoj a snaží se o něj.

Salmos 34:15

On 'odplatí každému podle jeho skutků'.

Romanos 2:6

Konečně, bratří, přemýšlejte o všem, co je pravdivé, čestné, spravedlivé, čisté, cokoli je hodné lásky, co má dobrou pověst, co se považuje za ctnost a co sklízí pochvalu.

Filipenses 4:8

Toho, který nepoznal hřích, kvůli nám ztotožnil s hříchem, abychom v něm dosáhli Boží spravedlnosti.

2 Coríntios 5:21

Dotazuji se na tvoji vůli celým srdcem, nedej, abych zbloudil od tvých přikázání.

Salmos 119:10

Neklamte se, Bohu se nikdo nebude posmívat. Co člověk zaseje, to také sklidí.

Gálatas 6:7

Činíte-li dobře těm, kdo vám dobře činí, můžete za to očekávat Boží uznání? Vždyť totéž činí i hříšníci.

Lucas 6:33

Vyznávejte hříchy jeden druhému a modlete se jeden za druhého, abyste byli uzdraveni. Velkou moc má vroucí modlitba spravedlivého.

Tiago 5:16

Ukázala se Boží milost, která přináší spásu všem lidem

a vychovává nás k tomu, abychom se zřekli bezbožnosti a světských vášní, žili rozumně, spravedlivě a zbožně v tomto věku

Tito 2:11,12

Blaze muži, který se neřídí radami svévolníků, který nestojí na cestě hříšných, který nesedává s posměvači,

Salmos 1:1

Neprávem nabyté poklady neprospějí, kdežto spravedlnost vysvobodí od smrti.

Provérbios 10:2

Hledejte především jeho království a spravedlnost, a všechno ostatní vám bude přidáno.

Mateus 6:33

Ovoce spravedlnosti sklidí u Boha ti, kdo rozsévají pokoj.

Tiago 3:18

Člověku se všechny jeho cesty zdají přímé, ale srdce zpytuje Hospodin.

Provérbios 21:2

Umyjte si ruce, hříšníci, a očisťte svá srdce, lidé dvojí tváře!

Tiago 4:8

Prosazovat spravedlnost a právo je před Hospodinem výbornější než oběť.

Provérbios 21:3

nezhroutí se nikdy, spravedlivý zůstane v paměti věčně.

Salmos 112:6

Ale i kdybyste pro spravedlnost měli trpět, jste blahoslaveni. 'Strach z nich ať vás neděsí ani nezviklá

1 Pedro 3:14

Kdo jde za spravedlností a milosrdenstvím, najde život, spravedlnost a slávu.

Provérbios 21:21

Svévolníka výdělek z jeho práce zklame, kdežto kdo rozsévá spravedlnost, má mzdu jistou.

Provérbios 11:18

Ty však se tomu jako Boží člověk vyhýbej! Usiluj o spravedlnost, zbožnost, víru, lásku, trpělivost, mírnost.

1 Timóteo 6:11

Člověku je léčkou nerozvážně říci: "Je to zasvěceno", a po slibu si to rozmýšlet.

Provérbios 20:25