Livramento

Vzplanu hněvem a pobiji vás mečem, takže z vašich žen budou vdovy a z vašich synů sirotci.

Êxodo 22:23

Bože, sliby tobě dané splním, přinesu ti oběť chvály, [ (Psalms 56:14) neboť jsi mě vysvobodil z jisté smrti. Což jsi neušetřil moje nohy podvrtnutí, abych před Bohem směl chodit dál ve světle živých? ]

Salmos 56:13

pomozte vyváznout nuznému ubožáku, svévolným ho vytrhněte z rukou!"

Salmos 82:4

Až mě bude volat, odpovím mu, v soužení s ním budu, ubráním ho, obdařím ho slávou,

Salmos 91:15

Nepříteli mocnému mě vyrval, těm, kdo nenáviděli mě, kdo zdatnější byli.

2 Samuel 22:18

Bude-li prosit Boha a on v něm najde zalíbení, ukáže mu svou tvář za hlaholu polnic a člověku vrátí jeho spravedlnost.

Jó 33:26

Bohatýři se postavili doprostřed toho dílu pole, osvobodili jej a Pelištejce pobili. Hospodin způsobil veliké vysvobození.

1 Crônicas 11:14

Tolik zla mě obklopilo, že mu není počtu. Postihly mě moje nepravosti, že nemohu ani vzhlédnout. Je jich víc než vlasů na mé hlavě, odvahu jsem pozbyl.

Salmos 40:13

Víme, že hříšníky Bůh neslyší; slyší však toho, kdo ctí a činí jeho vůli.

João 9:31

Umyjte si ruce, hříšníci, a očisťte svá srdce, lidé dvojí tváře!

Tiago 4:8

Jestliže tedy vy, ač jste zlí, umíte svým dětem dávat dobré dary, tím spíše váš Otec v nebesích dá dobré těm, kdo ho prosí!

Mateus 7:11

Požehnán buď Panovník, den ze dne za nás nosí břímě. Bůh je naše spása.

Salmos 68:20

a můj lid, který se nazývá mým jménem, se pokoří a bude se modlit a vyhledávat mě a odvrátí se od svých zlých cest, tehdy je vyslyším z nebes, odpustím jim jejich hřích a uzdravím jejich zemi.

2 Crônicas 7:14

'každý, kdo vzývá jméno Páně, bude spasen'.

Romanos 10:13

Proto ať se každý věrný k tobě modlí v čas, kdy lze tě ještě nalézt. I kdyby se vzdulo mocné vodstvo, k němu nedosáhne.

Salmos 32:6

Jestliže náš Bůh, kterého my uctíváme, nás bude chtít vysvobodit z rozpálené ohnivé pece i z tvých rukou, králi, vysvobodí nás.

Ale i kdyby ne, věz, králi, že tvé bohy uctívat nebudeme a před zlatou sochou, kterou jsi postavil, se nepokloníme."

Daniel 3:17,18

Nuže neváhej! Vstaň, vzývej jeho jméno a dej se pokřtít, abys byl obmyt ze svých hříchů.'

Atos 22:16

13 A začkoli budete prosit ve jménu mém, učiním to, aby byl Otec oslaven v Synu.

14 Budete-li mne o něco prosit ve jménu mém, já to učiním.

15 Milujete-li mne, budete zachovávat má přikázání;

16 a já požádám Otce a on vám dá jiného Přímluvce, aby byl s vámi navěky -

João 14:13-16

Hospodinova tvář se však obrací proti pachatelům zla, vymýtí ze země každou památku po nich.

Salmos 34:17

a očekávali z nebe jeho Syna, kterého vzkřísil z mrtvých, Ježíše, jenž nás vysvobozuje od přicházejícího hněvu.

1 Tessalonicenses 1:10

Já jsem byl dřív než první den a není, kdo by z mých rukou vysvobodil. Kdo zvrátí, co já vykonám?"

Isaías 43:13

Říkám o Hospodinu: "Mé útočiště, má pevná tvrz je můj Bůh, v nějž doufám."

Vysvobodí tě z osidla lovce, ze zhoubného moru.

Salmos 91:2,3