Mãe

Poutní píseň. Blaze každému, kdo se bojí Hospodina, kdo chodí po jeho cestách!

Co rukama vytěžíš, budeš i jíst. Blaze tobě, bude s tebou dobře.

Salmos 128:1,2

Ženu statečnou kdo nalezne? Je daleko cennější než perly.

Provérbios 31:10

Cti svého otce i matku, abys byl dlouho živ na zemi, kterou ti dává Hospodin, tvůj Bůh.

Êxodo 20:12

Kdo šetří hůl, nenávidí svého syna, kdežto kdo jej miluje, trestá ho včas.

Provérbios 13:24

Můj synu, poslouchej otcovo kárání a matčiným poučováním neopovrhuj.

Budou ti půvabným věncem na hlavě a náhrdelníkem na tvém hrdle.

Provérbios 1:8,9

Syn moudrý dělá radost otci, kdežto člověk hloupý pohrdá svou matkou.

Provérbios 15:20

Jenom si dej pozor a velice se střez zapomenout na věci, které jsi viděl na vlastní oči, aby nevymizely z tvého srdce po všechny dny tvého života. Seznam s nimi své syny i vnuky.

Deuteronômio 4:9

4 Láska je trpělivá, laskavá, nezávidí, láska se nevychloubá a není domýšlivá.

5 Láska nejedná nečestně, nehledá svůj prospěch, nedá se vydráždit, nepočítá křivdy.

6 Nemá radost ze špatnosti, ale vždycky se raduje z pravdy.

7 Ať se děje cokoliv, láska vydrží, láska věří, láska má naději, láska vytrvá.

1 Coríntios 13:4-7

Zasvěť už chlapce do jeho cesty, neodchýlí se od ní, ani když zestárne.

Provérbios 22:6

Děti, poslouchejte své rodiče, protože to je spravedlivé před Bohem.

'Cti otce svého i matku svou' je přece jediné přikázání, které má zaslíbení:

'aby se ti dobře vedlo a abys byl dlouho živ na zemi.'

Efésios 6:1-3

25 Síla a důstojnost je jejím šatem, s úsměvem hledí vstříc příštím dnům.

26 Její ústa promlouvají moudře, na jazyku mívá vlídné naučení.

27 Pozorně sleduje chod svého domu a chleba lenosti nejí.

28 Její synové povstávají a blahořečí jí, též její manžel ji chválí:

29 "Statečně si vedly mnohé dcery, ale ty je všechny předčíš."

30 Klamavá je líbeznost, pomíjivá krása; žena, jež se bojí Hospodina, dojde chvály.

Provérbios 31:25-30

Hle, synové jsou dědictví od Hospodina, mzdou od něho plod lůna.

Salmos 127:3

Jako když někoho utěšuje matka, tak vás budu těšit. V Jeruzalémě dojdete potěšení."

Isaías 66:13