Mal

Bázeň před Hospodinem znamená nenávidět zlo; nenávidím povýšenost, pýchu, cestu zlou, proradná ústa.

Provérbios 8:13

Nebuď moudrý sám u sebe, boj se Hospodina, od zlého se odvrať.

To dá tvému tělu zdraví a svěžest tvým kostem.

Provérbios 3:7,8

Vy, kdo milujete Hospodina, mějte v nenávisti zlo, on střeží duše svých věrných, svévolníkům je z rukou vytrhuje.

Salmos 97:10

Upevni mé kroky tím, cos řekl, dej, ať žádná ničemnost mě neovládne.

Salmos 119:133

Jestliže doznáváme své hříchy, on je tak věrný a spravedlivý, že nám hříchy odpouští a očišťuje nás od každé nepravosti.

1 João 1:9

A nevydej nás v pokušení, ale vysvoboď nás od zlého.

Mateus 6:13

20 A řekl: "Co vychází z člověka, to ho znesvěcuje.

21 Z nitra totiž, z lidského srdce, vycházejí zlé myšlenky, smilství, loupeže, vraždy,

22 cizoložství, chamtivost, zlovolnost, lest, bezuzdnost, závistivý pohled, urážky, nadutost, opovážlivost.

23 Všecko toto zlé vychází z nitra a znesvěcuje člověka."

Marcos 7:20-23

Hospodin tě chrání ode všeho zlého, on chrání tvůj život.

Hospodin bude chránit tvé vycházení a vcházení nyní i navěky.

Salmos 121:7,8

Hleďte, aby nikdo neoplácel zlým za zlé, ale vždycky usilujte o dobré mezi sebou a vůči všem.

1 Tessalonicenses 5:15

Vy jste proti mně zamýšleli zlo, Bůh však zamýšlel dobro; tím, co se stalo, jak dnes vidíme, zachoval naživu četný lid.

Gênesis 50:20

Nevedeme svůj boj proti lidským nepřátelům, ale proti mocnostem, silám a všemu, co ovládá tento věk tmy, proti nadzemským duchům zla.

Efésios 6:12

Nenávist vyvolává sváry, kdežto láska přikrývá všechna přestoupení.

Provérbios 10:12

Pán mě vysvobodí ze všeho zlého a zachová pro své nebeské království. Jemu patří sláva na věky věků, amen.

2 Timóteo 4:18

Neprosím, abys je vzal ze světa, ale abys je zachoval od zlého.

João 17:15

A proto odstraňte veškerou špínu a přemíru špatnosti a v tichosti přijměte zaseté slovo, které má moc spasit vaše duše.

Tiago 1:21

To světlo ve tmě svítí a tma je nepohltila.

João 1:5

Nedej se přemoci zlem, ale přemáhej zlo dobrem.

Romanos 12:21

Všecko zkoumejte, dobrého se držte;

zlého se chraňte v každé podobě.

1 Tessalonicenses 5:21,22

Omyjte se, očisťte se, odkliďte mi své zlé skutky z očí, přestaňte páchat zlo.

Isaías 1:16

Střeží před zlobou svůj jazyk a své rty před záludnými řečmi.

Salmos 34:14

'Hněváte-li se, nehřešte.' Nenechte nad svým hněvem zapadnout slunce

a nedopřejte místa ďáblu.

Efésios 4:26,27

Prosím vás, bratří, abyste si dali pozor na ty, kdo působí roztržky a chtěli by vás svést od učení, které jste přijali. Vyhýbejte se jim!

Romanos 16:17

Oblecte plnou Boží zbroj, abyste mohli odolat ďáblovým svodům.

Efésios 6:11

"Toto praví Hospodin zástupů: Vynášejte pravdivé rozsudky a ať každý prokazuje svému bratru milosrdenství a slitování.

Neutiskujte vdovu a sirotka, bezdomovce a trpícího, nikdo ať ve svém srdci nezamýšlí proti bratru nic zlého.

Zacarias 7:9,10

Láska nechť je bez přetvářky. Ošklivte si zlo, lněte k dobrému.

Romanos 12:9