O Marido

Varujte se smilstva! Žádný jiný hřích, kterého by se člověk dopustil, netýká se jeho těla; kdo se však dopouští smilstva, hřeší proti vlastnímu tělu.

1 Coríntios 6:18

Proto i muži mají milovat své ženy jako své vlastní tělo. Kdo miluje svou ženu, miluje sebe.

Nikdo přece nemá v nenávisti své tělo, ale živí je a stará se o ně. Tak i Kristus pečuje o církev;

Efésios 5:28,29

Nedejte se zapřáhnout do cizího jha spolu s nevěřícími! Co má společného spravedlnost s nepravostí? A jaké spolužití světla s temnotou?

2 Coríntios 6:14

4 Láska je trpělivá, laskavá, nezávidí, láska se nevychloubá a není domýšlivá.

5 Láska nejedná nečestně, nehledá svůj prospěch, nedá se vydráždit, nepočítá křivdy.

6 Nemá radost ze špatnosti, ale vždycky se raduje z pravdy.

7 Ať se děje cokoliv, láska vydrží, láska věří, láska má naději, láska vytrvá.

1 Coríntios 13:4-7

Kdo našel ženu, našel dobro a došel u Hospodina zalíbení.

Provérbios 18:22

Já však vám pravím, že každý, kdo hledí na ženu chtivě, již s ní zcizoložil ve svém srdci.

Mateus 5:28

v ničem se nedejte ovládat ctižádostí ani ješitností, nýbrž v pokoře pokládejte jeden druhého za přednějšího než sebe;

každý ať má na mysli to, co slouží druhým, ne jen jemu.

Filipenses 2:3,4

Především však mějte lásku, která všechno spojuje k dokonalosti.

Colossenses 3:14

Neodpírejte se jeden druhému, leda se vzájemným souhlasem a jen na čas, abyste byli volni pro modlitbu. Potom zase buďte spolu, aby vás satan nepokoušel, když byste se nemohli ovládnout.

1 Coríntios 7:5

Manželství ať mají všichni v úctě a manželé ať jsou si věrni, neboť neřestné a nevěrné bude soudit Bůh.

Hebreus 13:4

Hleďte, aby nikdo neoplácel zlým za zlé, ale vždycky usilujte o dobré mezi sebou a vůči všem.

1 Tessalonicenses 5:15

Stejně i muži: když žijete se svými ženami, mějte pro ně porozumění, že jsou slabší; a prokazujte jim úctu, protože jsou spolu s vámi dědičkami daru života. Tak vašim modlitbám nebude nic překážet.

1 Pedro 3:7

Proto i muži mají milovat své ženy jako své vlastní tělo. Kdo miluje svou ženu, miluje sebe.

Efésios 5:28

Já však vám pravím, že každý, kdo propouští svou manželku mimo případ smilstva, uvádí ji do cizoložství; a kdo by se s propuštěnou ženou oženil, cizoloží.

Mateus 5:32

takže již nejsou dva, ale jeden. A proto co Bůh spojil, člověk nerozlučuj!"

Mateus 19:6

Užívej života se ženou, kterou sis zamiloval, po všechny dny svého pomíjivého života. To ti je pod sluncem dáno po všechny dny tvé pomíjivosti, to je tvůj podíl v životě při tvém klopotném pachtění pod sluncem.

Eclesiastes 9:9

10 Těm, kteří žijí v manželství, přikazuji - ne já, ale Pán - aby žena od muže neodcházela.

11 A když už odejde, ať zůstane neprovdána nebo se s mužem smíří; a muž ať ženu neopouští.

12 Ostatním pravím já, a ne už Pán: Má-li někdo z bratří ženu nevěřící a ona je ochotna s ním zůstat, ať ji neopouští.

1 Coríntios 7:10-12

15 Pij vodu z vlastní nádrže, tu, jež vyvěrá z tvé studnice.

16 Mají se tvé prameny roztékat ven do široka jako vodní toky?

17 Tobě mají patřit, tobě jedinému, a ne cizím spolu s tebou.

18 Buď požehnán tvůj zdroj, raduj se z ženy svého mládí,

19 z milované laně, z líbezné srny; její prsy ať tě vždycky opojují, kochej se v jejím milování ustavičně.

20 Proč by ses kochal, můj synu, v cizačce, proč bys v náručí cizinku svíral?

Provérbios 5:15-20

Ženy, podřizujte se svým mužům, jak se sluší na ty, kdo patří Pánu.

Muži, milujte své ženy a nechovejte se k nim drsně.

Colossenses 3:18,19

Muži, milujte své ženy, jako si Kristus zamiloval církev a sám se za ni obětoval,

Efésios 5:25

Proto opustí muž svého otce i matku a přilne ke své ženě a stanou se jedním tělem.

Gênesis 2:24

A tak i každý z vás bez výjimky ať miluje svou ženu jako sebe sama a žena ať má před mužem úctu.

Efésios 5:33

Jestliže se vám zdá, že sloužit Hospodinu je zlé, vyvolte si dnes, komu chcete sloužit: zda božstvům, kterým sloužili vaši otcové, když byli za řekou Eufratem, nebo božstvům Emorejců, v jejichž zemi sídlíte. Já a můj dům budeme sloužit Hospodinu."

Josué 24:15

Muž ať prokazuje ženě, čím je jí povinen, a podobně i žena muži.

Žena nemá své tělo pro sebe, ale pro svého muže. Podobně však ani muž nemá své tělo pro sebe, ale pro svou ženu.

1 Coríntios 7:3,4

25 Proto zanechte lži a 'mluvte pravdu každý se svým bližním', vždyť jste údy téhož těla.

26 'Hněváte-li se, nehřešte.' Nenechte nad svým hněvem zapadnout slunce

27 a nedopřejte místa ďáblu.

28 Kdo kradl, ať už nekrade, ale ať raději přiloží ruce k pořádné práci, aby se měl o co rozdělit s potřebnými.

29 Z vašich úst ať nevyjde ani jedno špatné slovo, ale vždy jen dobré, které by pomohlo, kde je třeba, a tak posluchačům přineslo milost.

30 A nezarmucujte svatého Ducha Božího, jehož pečeť nesete pro den vykoupení.

31 Ať je vám vzdálena všechna tvrdost, zloba, hněv, křik, utrhání a s tím i každá špatnost;

32 buďte k sobě navzájem laskaví, milosrdní, odpouštějte si navzájem, jako i Bůh v Kristu odpustil vám.

Efésios 4:25-32

Muži, milujte své ženy a nechovejte se k nim drsně.

Colossenses 3:19