Meditação

97 Jak jsem si tvůj Zákon zamiloval! Každý den o něm přemýšlím.

98 Nad nepřátele mě činí moudřejším tvá přikázání, navěky jsou moje.

99 Jsem prozíravější než všichni moji učitelé, neboť přemýšlím o tvých svědectvích.

100 Rozumu jsem nabyl víc než starci, neboť tvá ustanovení zachovávám.

Salmos 119:97-100

Též před opovážlivci chraň svého služebníka, nedopusť, aby mi vládli. Pak budu bez vady a shledán čistý, prost množství nevěrností. [ (Psalms 19:15) Kéž se ti líbí řeč mých úst i to, o čem rozjímám v srdci, Hospodine, má skálo, vykupiteli můj! ]

Salmos 19:14

ať jste rodu prostého anebo urození, boháči i ubožáci.

Salmos 49:3

Pravím: V tom tkví moje bolest, že se změnila pravice Nejvyššího.

Skutky Hospodinovy si připomínám, připomínám si onen tvůj div z dávnověku.

Salmos 77:11,12

Připomínám si dávné dny, rozjímám o všech tvých skutcích, přemýšlím o činech tvých rukou,

Salmos 143:5

Tvá přikázání jsou pro mne potěšením, já jsem si je zamiloval.

Dlaně vztahuji k tvým přikázáním, já jsem si je zamiloval, chci přemýšlet o tvých nařízeních.

Salmos 119:47,48

O čem jsme slýchali, to jsme uviděli ve městě Hospodina zástupů, ve městě našeho Boha: až navěky je Bůh činí pevným.

Salmos 48:9

Blaze muži, který se neřídí radami svévolníků, který nestojí na cestě hříšných, který nesedává s posměvači,

nýbrž si oblíbil Hospodinův zákon, nad jeho zákonem rozjímá ve dne i v noci.

Salmos 1:1,2

Dřív než začne svítat, na pomoc tě volám, čekám na tvé slovo.

Mé oči se budí dřív než noční hlídky a přemýšlím o tom, co jsi řekl.

Salmos 119:147,148

Kniha tohoto zákona ať se nevzdálí od tvých úst. Rozjímej nad ním ve dne v noci, abys mohl bedlivě plnit vše, co je v něm zapsáno. Potom tě bude na tvé cestě provázet zdar, potom budeš jednat prozíravě.

Josué 1:8

O tvých ustanoveních přemýšlím, na zřeteli mám tvé stezky.

Nařízení tvá jsou pro mne potěšením, nezapomínám na tvé slovo.

Salmos 119:15,16

Budu zpívat Hospodinu po celý svůj život, svému Bohu zpívat žalmy, dokud budu.

Kéž mu je příjemné moje přemítání! Hospodin je moje radost.

Salmos 104:33,34