Medo

Davidův. Hospodin je světlo mé a moje spása, koho bych se bál? Hospodin je záštita mého života, z koho bych měl strach?

Salmos 27:1

nezhroutí se nikdy, spravedlivý zůstane v paměti věčně.

Nemusí se bát zlé zprávy, jeho srdce pevně doufá v Hospodina.

Salmos 112:6,7

Mojžíš lidu odpověděl: "Nebojte se! Bůh přišel proto, aby vás vyzkoušel, aby bylo zřejmé, že se ho budete bát a přestanete hřešit."

Êxodo 20:20

Pokoj vám zanechávám, svůj pokoj vám dávám; ne jako dává svět, já vám dávám. Ať se srdce vaše nechvěje a neděsí!

João 14:27

A nebojte se těch, kdo zabíjejí tělo, ale duši zabít nemohou; bojte se toho, který může duši i tělo zahubit v pekle.

Mateus 10:28

Netrapte se žádnou starostí, ale v každé modlitbě a prosbě děkujte a předkládejte své žádosti Bohu.

A pokoj Boží, převyšující každé pomyšlení, bude střežit vaše srdce i mysl v Kristu Ježíši.

Filipenses 4:6,7

Davidův. Hospodin je světlo mé a moje spása, koho bych se bál? Hospodin je záštita mého života, z koho bych měl strach?

On mě ve zlý den schová ve svém stánku, ukryje mě v skrýši svého stanu, na skálu mě zvedne.

Salmos 27:1,5

Denně po mně šlapou ti, kteří proti mně sočí, těch, kdo zpupně válčí proti mně, je mnoho.

Salmos 56:3

Neboj se, vždyť já jsem s tebou, nerozhlížej se úzkostlivě, já jsem tvůj Bůh. Dodám ti odvahu, pomocí ti budu, budu tě podpírat pravicí své spravedlnosti.

Isaías 41:10

Neprodávají se dva vrabci za haléř? A ani jeden z nich nepadne na zem bez dopuštění vašeho Otce.

U vás pak jsou spočteny i všechny vlasy na hlavě.

Nebojte se tedy; máte větší cenu než mnoho vrabců.

Mateus 10:29-31

Ale kdo mě poslouchá, v bezpečí bude bydlet a žít klidně, beze strachu z něčeho zlého."

Provérbios 1:33

Všechnu 'svou starost vložte na něj', neboť mu na vás záleží.

1 Pedro 5:7

Láska nezná strach; dokonalá láska strach zahání, vždyť strach působí muka, a kdo se bojí, nedošel dokonalosti v lásce.

1 João 4:18

Kdo se třese před lidmi, ten klade sobě léčku, kdo však doufá v Hospodina, má v něm svůj hrad.

Provérbios 29:25

"Vaše srdce ať se nechvěje úzkostí! Věříte v Boha, věřte i ve mne.

João 14:1

Velebte Hospodina se mnou, vyvyšujme spolu jeho jméno.

Salmos 34:4

On však na zádi lodi na podušce spal. I probudí ho a řeknou mu: "Mistře, tobě je jedno, že zahyneme?"

Tu vstal, pohrozil větru a řekl moři: "Zmlkni a utiš se!" I ustal vítr a bylo veliké ticho.

A řekl jim: "Proč jste tak ustrašení? Což nemáte víru?"

Marcos 4:38-40

Po těchto událostech se stalo k Abramovi ve vidění slovo Hospodinovo: "Nic se neboj, Abrame, já jsem tvůj štít, tvá přehojná odměna."

Gênesis 15:1

Proto smíme říkat s důvěrou: 'Pán při mně stojí, nebudu se bát. Co mi může udělat člověk?'

Hebreus 13:6

Nepřijali jste přece Ducha otroctví, abyste opět propadli strachu, nýbrž přijali jste Ducha synovství, v němž voláme: Abba, Otče!

Romanos 8:15

Denně po mně šlapou ti, kteří proti mně sočí, těch, kdo zpupně válčí proti mně, je mnoho.

Přichází den strachu, já však doufám v tebe.

Salmos 56:3,4

Vládcové nejsou přece hrozbou tomu, kdo jedná dobře, nýbrž tomu, kdo jedná zle. Chceš, aby ses nemusel bát vládnoucí moci? Jednej dobře, a dostane se ti od ní pochvaly.

Romanos 13:3

Neboj se jich, já budu s tebou a vysvobodím tě, je výrok Hospodinův."

Jeremias 1:8

neboť nepřítel mi spílá, svévolník mě tísní, chtěli by mě zlomit ničemnostmi, štvou proti mně plni vzteku.

Srdce se mi v hrudi svírá, přepadly mě hrůzy smrti,

Salmos 55:4,5

Neboť Bůh nám nedal ducha bázlivosti, nýbrž ducha síly, lásky a rozvahy.

2 Timóteo 1:7

Protože sourozence spojuje krev a tělo, i on se stal jedním z nich, aby svou smrtí zbavil moci toho, kdo smrtí vládne, totiž ďábla,

a aby tak vysvobodil ty, kdo byli strachem před smrtí drženi po celý život v otroctví.

Hebreus 2:14,15

Za časného jitra vstal sluha muže Božího, vyšel ven, a hle, vojsko s koni a vozy obkličovalo město. Mládenec Elíšovi řekl: "Běda, můj pane, co teď budeme dělat?"

Odvětil: "Neboj se, protože s námi je jich víc než s nimi."

Potom se Elíša modlil: "Hospodine, otevři mu prosím oči, aby viděl!" Tu Hospodin otevřel mládenci oči a on uviděl horu plnou koní a ohnivých vozů okolo Elíši.

2 Reis 6:15-17

Anděl jí řekl: "Neboj se, Maria, vždyť jsi nalezla milost u Boha.

Hle, počneš a porodíš syna a dáš mu jméno Ježíš.

Lucas 1:30,31

Byl jsi mi blízko v den, kdy jsem tě vzýval, řekl jsi: "Neboj se!"

Lamentações 3:57

Nebijte se, malé stádce, neboť vašemu Otci se zalíbilo dát vám království.

Lucas 12:32

Jako se nad syny slitovává otec, slitovává se Hospodin nad těmi, kdo se ho bojí.

Salmos 103:13

Hospodin je při mně, nebojím se. Co by mi mohl udělat člověk?

Salmos 118:6

Nelekej se hrůzy noci ani šípu, který létá ve dne,

moru, jenž se plíží temnotami, nákazy, jež šíří zhoubu za poledne.

Salmos 91:5,6

Ulehneš-li, nebudeš se strachovat, ulehneš a příjemný bude tvůj spánek.

Provérbios 3:24

Přichází den strachu, já však doufám v tebe.

Salmos 56:4

Nepřikázal jsem ti snad: Buď rozhodný a udatný, neměj strach a neděs se, neboť Hospodin, tvůj Bůh, bude s tebou všude, kam půjdeš?"

Josué 1:9

Sám Hospodin půjde před tebou, bude s tebou, nenechá tě klesnout a neopustí tě; neboj se a neděs."

Deuteronômio 31:8

Lichotek má plná ústa, ale v srdci válku. Hladší nad olej jsou jeho slova, ale jsou to vytasené meče.

Salmos 55:22

Já jsem Hospodin, tvůj Bůh, držím tě za pravici, pravím ti: »Neboj se, já jsem tvá pomoc.«

Isaías 41:13

Když ho uviděli kráčet po moři, vykřikli v domnění, že je to přízrak;

všichni ho totiž viděli a vyděsili se. On však na ně hned promluvil: "Vzchopte se, já jsem to, nebojte se!"

Marcos 6:49,50

Nedejte se vést láskou k penězům; buďte spokojeni s tím, co máte. Vždyť Bůh řekl: 'Nikdy tě neopustím a nikdy se tě nezřeknu.'

Proto smíme říkat s důvěrou: 'Pán při mně stojí, nebudu se bát. Co mi může udělat člověk?'

Hebreus 13:5,6

I když půjdu roklí šeré smrti, nebudu se bát ničeho zlého, vždyť se mnou jsi ty. Tvoje berla a tvá hůl mě potěšují.

Salmos 23:4

Ty, lidský synu, se jich neboj, neboj se ani jejich slov, když jsou vůči tobě zarputilí a jako trní, jako bys bydlel mezi štíry. Neboj se jejich slov a neděs se jich, jsou dům vzpurný.

Ezequiel 2:6

Buďte rozhodní a udatní, nebojte se a nemějte z nich strach, neboť sám Hospodin, tvůj Bůh, jde s tebou, nenechá tě klesnout a neopustí tě."

Deuteronômio 31:6

Neboj se, země, jásej a raduj se, neboť veliké věci vykoná Hospodin.

Joel 2:21

Ale i kdybyste pro spravedlnost měli trpět, jste blahoslaveni. 'Strach z nich ať vás neděsí ani nezviklá

1 Pedro 3:14

Řekněte nerozhodným srdcím: "Buďte rozhodní, nebojte se! Hle, váš Bůh přichází s pomstou, Bůh, který odplácí, vás přijde spasit."

Isaías 35:4

Pro předního zpěváka; pro Kórachovce, píseň vysokým hlasem.

Bůh je naše útočiště, naše síla, pomoc v soužení vždy velmi osvědčená.

Proto se bát nebudeme, byť se převrátila země a základy hor se pohnuly v srdci moří.

Salmos 46:1-3