Mentira

Bůh není člověk, aby lhal, ani lidský syn, aby litoval. Zdali řekne, a neučiní, promluví, a nedodrží?

Números 23:19

1 Duch výslovně praví, že v posledních dobách někteří odpadnou od víry a přidrží se těch, kteří svádějí démonskými naukami,

2 jsou pokrytci, lháři a mají vypálen cejch na vlastním svědomí.

3 Zakazují lidem ženit se a jíst pokrmy, které Bůh stvořil, aby je s děkováním požívali ti, kdo věří a kdo poznali pravdu.

1 Timóteo 4:1-3

16 Těchto šest věcí Hospodin nenávidí a sedmá je mu ohavností:

17 přezíravé oči, zrádný jazyk, ruce, které prolévají nevinnou krev,

18 srdce osnující ničemné plány, nohy rychle spěchající za zlem,

19 křivý svědek, který šíří lži, a ten, kdo vyvolává mezi bratry sváry.

Provérbios 6:16-19

Váš otec je ďábel a vy chcete dělat, co on žádá. On byl vrah od počátku a nestál v pravdě, poněvadž v něm pravda není. Když mluví, nemůže jinak než lhát, protože je lhář a otec lži.

João 8:44

Nevydáš proti svému bližnímu křivé svědectví.

Êxodo 20:16

Nesmí přebývat v mém domě, kdo záludně jedná. Kdo proradně mluví, na oči mi nesmí.

Salmos 101:7

Nebudete krást ani obelhávat a podvádět svého bližního.

Levítico 19:11

Neobelhávejte jeden druhého, svlecte se sebe starého člověka i s jeho skutky

a oblecte nového, který dochází pravého poznání, když se obnovuje podle obrazu svého Stvořitele.

Colossenses 3:9,10

Poklady dobývané zrádným jazykem jsou jen odvátý přelud těch, kdo vyhledávají smrt.

Provérbios 21:6

Pro předního zpěváka, žalm Davidův. Bože, má chválo, nestav se hluchým,

když se na mě rozevřela ústa svévolná a lstivá! Zrádným jazykem mě napadají,

Salmos 109:1,2

Zrádné rty jsou Hospodinu ohavností, kdežto zalíbení má v těch, kdo prosazují pravdu.

Provérbios 12:22

Pozůstatek Izraele se již nebude dopouštět bezpráví a mluvit lživě, v jejich ústech se nenajde jazyk lstivý. Budou se pást a odpočívat a nikdo je nevyplaší.

Sofonias 3:13

Spolehlivý svědek nelže, kdežto křivý svědek šíří lži.

Provérbios 14:5

Máte-li však v srdci hořkou závist a svárlivost, nechlubte se moudrostí a nelžete proti pravdě.

Tiago 3:14

Proto zanechte lži a 'mluvte pravdu každý se svým bližním', vždyť jste údy téhož těla.

Efésios 4:25

Venku zůstanou nečistí, zaklínači, smilníci, vrahové, modláři - každý, kdo si libuje ve lži.

Apocalipse 22:15

Nesluší bloudovi mnoho řečí, tím méně urozenému řeči lživé.

Provérbios 17:7