Morte

A nebojte se těch, kdo zabíjejí tělo, ale duši zabít nemohou; bojte se toho, který může duši i tělo zahubit v pekle.

Mateus 10:28

Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný.

João 3:16

Nechceme vás, bratří, nechat v nevědomosti o údělu těch, kdo zesnuli, abyste se nermoutili jako ti, kteří nemají naději.

Věříme-li, že Ježíš zemřel a vstal z mrtvých, pak také víme, že Bůh ty, kdo zemřeli ve víře v Ježíše, přivede spolu s ním k životu.

1 Tessalonicenses 4:13,14

I když půjdu roklí šeré smrti, nebudu se bát ničeho zlého, vždyť se mnou jsi ty. Tvoje berla a tvá hůl mě potěšují.

Salmos 23:4

Hle, já nyní odcházím cestou všeho pozemského. Uznejte tedy celým srdcem a celou duší, že nezapadlo ani jedno ze všech dobrých slov, která o vás mluvil Hospodin, váš Bůh. Všechno se vám uskutečnilo, nezapadlo z toho jediné slovo.

Josué 23:14

Vždyť já si nelibuji ve smrti toho, kdo umírá, je výrok Panovníka Hospodina. Obraťte se tedy a budete žít."

Ezequiel 18:32

To je první vzkříšení. Blahoslavený a svatý, kdo má podíl na prvním vzkříšení! Nad těmi druhá smrt nemá moci, nýbrž Bůh a Kristus je učiní svými kněžími a budou s ním kralovat po tisíc let.

Apocalipse 20:6

Život, to je pro mne Kristus, a smrt je pro mne zisk.

Filipenses 1:21

Pamatuj, co jsem. Vždyť co je lidský věk? Což šalebně jsi stvořil všechny lidi?

Salmos 89:48

jako v Adamovi všichni umírají, tak v Kristu všichni dojdou života.

1 Coríntios 15:22

A slyšel jsem veliký hlas od trůnu: "Hle, příbytek Boží uprostřed lidí, Bůh bude přebývat mezi nimi a oni budou jeho lid; on sám, jejich Bůh, bude s nimi,

a setře jim každou slzu s očí. A smrti již nebude, ani žalu ani nářku ani bolesti už nebude - neboť co bylo, pominulo."

Apocalipse 21:3,4

Kam odejdu před tvým duchem, kam uprchnu před tvou tváří?

Zamířím-li k nebi, jsi tam, a když si ustelu v podsvětí, také tam budeš.

Salmos 139:7,8

Jestliže proviněním Adamovým smrt se zmocnila vlády skrze jednoho člověka, tím spíše ti, kteří přijímají hojnost milosti a darované spravedlnosti, budou vládnout v životě věčném skrze jednoho jediného, Ježíše Krista.

Romanos 5:17

55 Kde je, smrti, tvé vítězství? Kde je, smrti, tvá zbraň?'

56 Zbraní smrti je hřích a hřích má svou moc ze zákona.

57 Chvála buď Bohu, který nám dává vítězství skrze našeho Pána Ježíše Krista!

1 Coríntios 15:55-57

Polož si mě na srdce jako pečeť, jako pečeť na své rámě. Vždyť silná jako smrt je láska, neúprosná jako hrob žárlivost lásky. Žár její - žár ohně, plamen Hospodinův.

Cânticos 8:6

Rozmnožil jsi národ, rozhojnil jsi jeho radost; budou se před tebou radovat, jako se radují ve žních, tak jako jásají ti, kdo se dělí o kořist.

Isaías 9:2

umíráme-li, umíráme Pánu. Ať žijeme, ať umíráme, patříme Pánu.

Romanos 14:8

A jako každý člověk jen jednou umírá, a potom bude soud,

Hebreus 9:27

Věrohodné je to slovo: Jestliže jsme s ním zemřeli, budeme s ním i žít.

2 Timóteo 2:11

A Ježíš zvolal mocným hlasem: "Otče, do tvých rukou odevzdávám svého ducha." Po těch slovech skonal.

Lucas 23:46

Sotva kdo je hotov podstoupit smrt za spravedlivého člověka, i když za takového by se snad někdo odvážil nasadit život.

Bůh však prokazuje svou lásku k nám tím, že Kristus za nás zemřel, když jsme ještě byli hříšní.

Romanos 5:7,8

Zazní povel, hlas archanděla a zvuk Boží polnice, sám Pán sestoupí z nebe, a ti, kdo zemřeli v Kristu, vstanou nejdříve;

potom my živí, kteří se toho dočkáme, budeme spolu s nimi uchváceni v oblacích vzhůru vstříc Pánu. A pak už navždy budeme s Pánem.

1 Tessalonicenses 4:16,17

Mzdou hříchu je smrt, ale darem Boží milosti je život věčný v Kristu Ježíši, našem Pánu.

Romanos 6:23

Ze stromu poznání dobrého a zlého však nejez. V den, kdy bys z něho pojedl, propadneš smrti."

Gênesis 2:17

Jako poslední nepřítel bude přemožena smrt,

1 Coríntios 15:26

A jako vešla do světa smrt skrze člověka, tak i zmrtvýchvstání:

1 Coríntios 15:21

Pokoje dosáhne ten, kdo jde správnou cestou. Odpočine na svém loži.

Isaías 57:2

Dobré jméno je nad výborný olej a den smrti nad den narození.

Eclesiastes 7:1

Ježíš jí řekl: "Já jsem vzkříšení i život. Kdo věří ve mne, i kdyby umřel, bude žít.

A každý, kdo žije a věří ve mne, neumře navěky. Věříš tomu?"

João 11:25,26

Moje ovce slyší můj hlas, já je znám, jdou za mnou

a já jim dávám věčný život: nezahynou navěky a nikdo je z mé ruky nevyrve.

João 10:27,28

a setře jim každou slzu s očí. A smrti již nebude, ani žalu ani nářku ani bolesti už nebude - neboť co bylo, pominulo."

Apocalipse 21:4

My však máme občanství v nebesích, odkud očekáváme i Spasitele, Pána Ježíše Krista.

On promění tělo naší poníženosti v podobu těla své slávy silou, kterou je mocen všecko si podmanit.

Filipenses 3:20,21

A když v pekle pozdvihl v mukách oči, uviděl v dáli Abrahama a u něho Lazara.

Tu zvolal: 'Otče Abrahame, smiluj se nade mnou a pošli Lazara, ať omočí aspoň špičku prstu ve vodě a svlaží mé rty, neboť se trápím v tomto plameni.'

Lucas 16:23,24

Neboť kdo by chtěl zachránit svůj život, ten o něj přijde; kdo však ztratí svůj život pro mne, nalezne jej.

Mateus 16:25

táhne mne to na obě strany: Toužím odejít a být s Kristem, což je jistě mnohem lepší;

ale zůstat v tomto těle je zase potřebnější pro vás.

Filipenses 1:23,24

Žádostivost pak počne a porodí hřích, a dokonaný hřích plodí smrt.

Tiago 1:15

Jsem jist, že ani smrt ani život, ani andělé ani mocnosti, ani přítomnost ani budoucnost, ani žádná moc,

ani výšiny ani hlubiny, ani co jiného v celém tvorstvu nedokáže nás odloučit od lásky Boží, která je v Kristu Ježíši, našem Pánu.

Romanos 8:38,39