A Mulher Virtuosa

Žena statečná je korunou svého manžela, kdežto ostudná mu je jako kostižer v kostech.

Provérbios 12:4

10 Ženu statečnou kdo nalezne? Je daleko cennější než perly.

11 Srdce jejího muže na ni spoléhá a nepostrádá kořist.

12 Prokazuje mu jen dobro a žádné zlo po celý svůj život.

13 Stará se o vlnu a o len, pracuje s chutí vlastníma rukama.

14 Podobna obchodním lodím zdaleka přiváží svůj chléb.

15 Ještě za noci vstává dát potravu svému domu a příkazy služkám.

16 Vyhlédne si pole a získá je, z ovoce svých rukou vysází vinici.

17 Bedra si opáše silou a posílí své paže.

18 Okusí, jak je dobré její podnikání. Její svítilna nehasne ani v noci.

19 Vztahuje ruce po přeslenu, svými prsty se chápe vřetena.

20 Dlaň má otevřenou pro utištěného a ruce vztahuje k ubožáku.

Provérbios 31:10-20

Moudrá žena buduje svůj dům, kdežto pošetilá jej vlastníma rukama boří.

Provérbios 14:1

Rovněž ženy ať se oblékají slušně a zdobí se prostě a střízlivě, ne účesy a zlatem, perlami nebo drahými šaty,

nýbrž dobrými skutky, jak se sluší na ženy, které se rozhodly pro zbožný život.

1 Timóteo 2:9,10

Podobně starší ženy ať se chovají důstojně, ať nepomlouvají a nepropadají přílišnému pití vína. Ať vyučují mladší ženy v dobrém

a vedou je k tomu, aby měly rády své muže a své děti,

byly rozumné, cudné, staraly se o domácnost, byly laskavé a poslouchaly své muže, aby Boží slovo nebylo zneváženo.

Tito 2:3-5

Dům a majetek lze zdědit po otcích, ale prozíravá žena je od Hospodina.

Provérbios 19:14

Klamavá je líbeznost, pomíjivá krása; žena, jež se bojí Hospodina, dojde chvály.

Provérbios 31:30

Už se neboj, má dcero! Udělám pro tebe všechno, oč si říkáš. Všechen můj lid v bráně ví, že jsi žena znamenitá.

Rute 3:11