Namoro

Je-li jim zatěžko žít zdrženlivě, ať vstoupí v manželství, neboť je lepší žít v manželství než se trápit.

1 Coríntios 7:9

Zapřísahám vás, jeruzalémské dcery, nebuďte a nezburcujte lásku, dokud nebude chtít sama.

Cânticos 8:4

Půjdou spolu dva, jestliže se nedohodli?

Amós 3:3

Především střez a chraň své srdce, vždyť z něho vychází život.

Provérbios 4:23

Dům a majetek lze zdědit po otcích, ale prozíravá žena je od Hospodina.

Provérbios 19:14

I řekl Hospodin Bůh: "Není dobré, aby člověk byl sám. Učiním mu pomoc jemu rovnou."

Gênesis 2:18

Nedejte se zapřáhnout do cizího jha spolu s nevěřícími! Co má společného spravedlnost s nepravostí? A jaké spolužití světla s temnotou?

Jaký souzvuk Krista s Beliálem? Jaký podíl věřícího s nevěřícím?

2 Coríntios 6:14,15

18 Varujte se smilstva! Žádný jiný hřích, kterého by se člověk dopustil, netýká se jeho těla; kdo se však dopouští smilstva, hřeší proti vlastnímu tělu.

19 Či snad nevíte, že vaše tělo je chrámem Ducha svatého, který ve vás přebývá a jejž máte od Boha? Nepatříte sami sobě!

20 Bylo za vás zaplaceno výkupné. Proto svým tělem oslavujte Boha.

1 Coríntios 6:18-20

Jídlo je pro žaludek a žaludek pro jídlo; Bůh však jednou učiní konec obojímu. Tělo však není pro smilstvo, nýbrž pro Pána, a Pán pro tělo.

1 Coríntios 6:13

Neklamte se: 'špatná společnost kazí dobré mravy'.

1 Coríntios 15:33

Manželství ať mají všichni v úctě a manželé ať jsou si věrni, neboť neřestné a nevěrné bude soudit Bůh.

Hebreus 13:4

Především však mějte lásku, která všechno spojuje k dokonalosti.

Colossenses 3:14