Obediência aos Pais

Kdo uhodí svého otce nebo matku, musí zemřít.

Êxodo 21:15

Hůl a domluva dávají moudrost, ale bezuzdný mladík dělá ostudu své matce.

Provérbios 29:15

Syn otcovským káráním zmoudří, kdežto posměvač pohrůžky neposlouchá.

Provérbios 13:1

Můj synu, poslouchej otcovo kárání a matčiným poučováním neopovrhuj.

Budou ti půvabným věncem na hlavě a náhrdelníkem na tvém hrdle.

Provérbios 1:8,9

Oko, které se vysmívá otci a pohrdá poslušností matky, vyklovou havrani od potoka, nebo je sezobou supí mláďata.

Provérbios 30:17

18 Má-li někdo syna nepoddajného a vzpurného, který neposlouchá otce ani matku, a když ho kárají, neposlechne je,

19 ať ho jeho otec i matka uchopí a vyvedou ke starším jeho města, k bráně jeho místa,

20 a řeknou starším jeho města: "Tento náš syn je nepoddajný a vzpurný, neposlouchá nás, je to modlářský žrout a pijan."

21 A tak ho všichni muži jeho města uházejí kamením a zemře. Tak odstraníš zlo ze svého středu. Ať to slyší celý Izrael a bojí se.

Deuteronômio 21:18-21

20 Dodržuj, můj synu, otcovy příkazy, a matčiným poučováním neopovrhuj.

21 Přivaž si je natrvalo k srdci, oviň si je kolem hrdla.

22 Povedou tě, kamkoli půjdeš, když budeš ležet, budou tě střežit, procitneš a budou s tebou rozmlouvat.

23 Vždyť příkaz je světlem a vyučování osvěcuje, domluvy a kárání jsou cesty k životu:

Provérbios 6:20-23

1 Synové, slyšte otcovské kárání, pozornost věnujte poznávání rozumnosti.

2 Vždyť jsem vám předal výborné znalosti, moje učení neopouštějte:

3 Když jsem byl jako syn u svého otce, útlý jedináček při své matce,

4 on mě vyučoval, říkával mi: "Drž se celým srdcem mých slov, dbej na mé příkazy a budeš živ.

5 Získej moudrost, získej rozumnost. Na výroky mých úst nezapomeň, neodchyl se od nich.

6 Neopouštěj ji, bude tě střežit. Miluj ji, bude tě chránit.

Provérbios 4:1-6

Cti svého otce i matku, jak ti přikázal Hospodin, tvůj Bůh, abys byl dlouho živ a dobře se ti vedlo na zemi, kterou ti dává Hospodin, tvůj Bůh.

Deuteronômio 5:16

1 Děti, poslouchejte své rodiče, protože to je spravedlivé před Bohem.

2 'Cti otce svého i matku svou' je přece jediné přikázání, které má zaslíbení:

3 'aby se ti dobře vedlo a abys byl dlouho živ na zemi.'

4 Otcové, nedrážděte své děti ke vzdoru, ale vychovávejte je v kázni a napomenutích našeho Pána.

Efésios 6:1-4

Vždyť Bůh řekl: 'Cti otce i matku' a 'kdo zlořečí otci nebo matce, ať je potrestán smrtí.'

Mateus 15:4

Cti svého otce i matku, abys byl dlouho živ na zemi, kterou ti dává Hospodin, tvůj Bůh.

Êxodo 20:12

Má-li však některá vdova děti nebo vnuky, ti ať se učí mít péči především o své příbuzné a odplácet svým rodičům. To je totiž milé Bohu.

1 Timóteo 5:4

Zasvěť už chlapce do jeho cesty, neodchýlí se od ní, ani když zestárne.

Provérbios 22:6

Děti, poslouchejte ve všem své rodiče, protože se to líbí Pánu.

Colossenses 3:20