Orgulho

Mějte porozumění jeden pro druhého. Nesmýšlejte vysoko, ale věnujte se všedním službám. Nespoléhejte na svou vlastní chytrost.

Romanos 12:16

Nechte už těch povýšených řečí, urážka ať z úst vám neunikne! Vždyť Hospodin je Bůh vševědoucí, neobstojí před ním lidské činy.

1 Samuel 2:3

Za zpupností přichází hanba, kdežto s umírněnými je moudrost.

Provérbios 11:2

v ničem se nedejte ovládat ctižádostí ani ješitností, nýbrž v pokoře pokládejte jeden druhého za přednějšího než sebe;

každý ať má na mysli to, co slouží druhým, ne jen jemu.

Nechť je mezi vámi takové smýšlení, jako v Kristu Ježíši:

Filipenses 2:3-5

Hospodin strhne dům pyšných, kdežto mezníky vdovy vytyčuje.

Provérbios 15:25

Ze zpupnosti vzniká jen hádka, kdežto u těch, kdo si dají poradit, je moudrost.

Provérbios 13:10

Srdce člověka bývá před pádem zpupné, kdežto slávu předchází pokora.

Provérbios 18:12

Neboť všechno, co je ve světě, po čem dychtí člověk a co chtějí jeho oči a na čem si v životě zakládá, není z Otce, ale ze světa.

1 João 2:16

'Kdo se chlubí, ať se chlubí v Pánu.'

Ne ten, kdo doporučuje sám sebe, je osvědčený, nýbrž ten, koho doporučuje Pán.

2 Coríntios 10:17,18

Hospodin však Samuelovi řekl: "Nehleď na jeho vzhled ani na jeho vysokou postavu, neboť já jsem ho zamítl. Nejde o to, nač se dívá člověk. Člověk se dívá na to, co má před očima, Hospodin však hledí na srdce."

1 Samuel 16:7

Daniel 4:37

Bázeň před Hospodinem znamená nenávidět zlo; nenávidím povýšenost, pýchu, cestu zlou, proradná ústa.

Provérbios 8:13

A proto ten, kdo si myslí, že stojí, ať si dá pozor, aby nepadl.

1 Coríntios 10:12

Neboť každý, kdo se povyšuje, bývá ponížen, a kdo se ponižuje, bude povýšen."

Lucas 14:11

Hospodin má každého domýšlivce v ohavnosti, zaručeně nezůstane bez trestu.

Provérbios 16:5

Člověka poníží jeho povýšenost, kdežto kdo je poníženého ducha, dojde slávy.

Provérbios 29:23

A kdybych rozdal všecko, co mám, ano kdybych vydal sám sebe k upálení, ale lásku bych neměl, nic mi to neprospěje.

1 Coríntios 13:3

neurozené v očích světa a opovržené Bůh vyvolil, ano vyvolil to, co není, aby to, co jest, obrátil v nic -

aby se tak žádný člověk nemohl vychloubat před Bohem.

1 Coríntios 1:28,29

Někdy se člověku zdá cesta přímá, ale nakonec přivede k smrti.

Provérbios 16:25

Mocnější však je milost, kterou dává. Proto je řečeno: 'Bůh se staví proti pyšným, ale pokorným dává milost.'

Tiago 4:6

Všechny tyto věci učinila moje ruka. Tak vznikly všechny tyto věci, je výrok Hospodinův. Laskavě pohlédnu na toho, kdo je utištěný a na duchu ubitý, kdo se třese před mým slovem."

Isaías 66:2

Bratr v nízkém postavení ať s chloubou myslí na své vyvýšení

a bohatý ať myslí na své ponížení - vždyť pomine jako květ trávy:

Tiago 1:9,10

Ovoce Božího Ducha však je láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost,

tichost a sebeovládání. Proti tomu se zákon neobrací.

Gálatas 5:22,23

Pýcha předchází pád, domýšlivost klopýtnutí.

Provérbios 16:18

20 A řekl: "Co vychází z člověka, to ho znesvěcuje.

21 Z nitra totiž, z lidského srdce, vycházejí zlé myšlenky, smilství, loupeže, vraždy,

22 cizoložství, chamtivost, zlovolnost, lest, bezuzdnost, závistivý pohled, urážky, nadutost, opovážlivost.

23 Všecko toto zlé vychází z nitra a znesvěcuje člověka."

Marcos 7:20-23

Izraelský král odpověděl: "Vyřiďte mu: Ať se nechlubí ten, kdo se opásává, jako ten, kdo pás odkládá!"

1 Reis 20:11

Pokoru doprovází bázeň před Hospodinem, bohatství, sláva a život.

Provérbios 22:4

Pokořte se před Pánem, a on vás povýší.

Tiago 4:10

Stejně se i vy mladší podřizujte starším. Všichni se oblecte v pokoru jeden vůči druhému, neboť 'Bůh se staví proti pyšným, ale pokorným dává milost'.

Pokořte se tedy pod mocnou ruku Boží, aby vás povýšil v ustanovený čas.

Všechnu 'svou starost vložte na něj', neboť mu na vás záleží.

1 Pedro 5:5-7

Těm, kteří jsou bohatí v tomto věku, přikazuj, ať nejsou pyšní a nedoufají v nejisté bohatství, nýbrž v Boha, který nás štědře opatřuje vším, co potřebujeme;

1 Timóteo 6:17