Ouvir a voz de Deus

a na vlastní uši uslyšíš za sebou slovo: "To je ta cesta, jděte po ní", ať budete chtít doprava nebo doleva.

Isaías 30:21

Na počátku bylo Slovo, to Slovo bylo u Boha, to Slovo byl Bůh.

João 1:1

Veškeré Písmo pochází z Božího Ducha a je dobré k učení, k usvědčování, k nápravě, k výchově ve spravedlnosti,

aby Boží člověk byl náležitě připraven ke každému dobrému činu.

2 Timóteo 3:16,17

Moje ovce slyší můj hlas, já je znám, jdou za mnou

João 10:27

Ze všech stran jsi mi však, Hospodine, štítem, tys má sláva, ty mi pozvedáš hlavu.

Salmos 3:4

A tak každý, kdo slyší tato má slova a plní je, bude podoben rozvážnému muži, který postavil svůj dům na skále.

Tu spadl příval, přihnaly se vody, zvedla se vichřice, a vrhly se na ten dům; ale nespadl, neboť měl základy na skále.

Mateus 7:24,25

Je psáno v prorocích: 'Všichni budou vyučeni od Boha'. Každý, kdo slyšel Otce a vyučil se u něho, přichází ke mně.

João 6:45

A Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi. Spatřili jsme jeho slávu, slávu, jakou má od Otce jednorozený Syn, plný milosti a pravdy.

João 1:14

Amen, amen, pravím vám, kdo slyší mé slovo a věří tomu, který mě poslal, má život věčný a neopodléhá soudu, ale přešel již ze smrti do života.

Amen, amen, pravím vám, přichází hodina, ano, už je tu, kdy mrtví uslyší hlas Božího Syna, a kteří uslyší, budou žít.

João 5:24,25

a řekli jste: "Hle, Hospodin, náš Bůh, nám ukázal svou slávu a velikost. Slyšeli jsme jeho hlas zprostředku ohně a viděli jsme dnešního dne, že Bůh mluví s člověkem a ten může zůstat naživu.

Deuteronômio 5:24

Ale on řekl: "Blaze těm, kteří slyší slovo Boží a zachovávají je."

Lucas 11:28

Toho si buďte především vědomi, že žádné proroctví v Písmu nevzniká z vlastního pochopení skutečnosti.

Nikdy totiž nebylo vyřčeno proroctví z lidské vůle, nýbrž z popudu Ducha svatého mluvili lidé, poslaní od Boha.

2 Pedro 1:20,21

3 Hospodinův hlas burácí nad vodami, zahřímal Bůh slávy, Hospodin nad mocným vodstvem.

4 Hospodinův hlas je plný moci, Hospodinův hlas je plný důstojnosti.

5 Hospodinův hlas poráží cedry, Hospodin poráží cedry libanónské.

Salmos 29:3-5

Víra je tedy ze zvěstování a zvěstování z pověření Kristova.

Romanos 10:17

Volej ke mně a odpovím ti. Chci ti oznámit veliké a nedostupné věci, které neznáš."

Jeremias 33:3

Kdo je z Boha, slyší Boží řeč. Vy proto neslyšíte, že z Boha nejste."

João 8:47