Paciência

Pozornost mi věnuj, když o pomoc volám, můj Králi, můj Bože, vždyť se modlím k tobě!

Salmos 5:3

Ale kdo vytrvá až do konce, bude spasen.

Mateus 24:13

Láska je trpělivá, laskavá, nezávidí, láska se nevychloubá a není domýšlivá.

Láska nejedná nečestně, nehledá svůj prospěch, nedá se vydráždit, nepočítá křivdy.

1 Coríntios 13:4,5

Shovívavý oplývá rozumností, kdežto ukvapený vystavuje na odiv pošetilost.

Provérbios 14:29

Ale tato jedna věc kéž vám nezůstane skryta, milovaní, že jeden den je u Pána jako tisíc let a 'tisíc let jako jeden den'.

2 Pedro 3:8

avšak došel jsem slitování, aby Ježíš Kristus právě na mně ukázal všechnu svou shovívavost jako příklad pro ty, kteří v něho uvěří a tak dosáhnou věčného života.

1 Timóteo 1:16

Roztrhněte svá srdce, ne oděv, navraťte se k Hospodinu, svému Bohu, neboť je milostivý a plný slitování, shovívavý a nejvýš milosrdný. Jímá ho lítost nad každým zlem.

Joel 2:13

Lepší je shovívavý než bohatýr, a kdo ovládá sebe, je nad dobyvatele města.

Provérbios 16:32

dělali čest svým životem, vždy skromní, tiší a trpěliví. Snášejte se navzájem v lásce

Efésios 4:2

Hlásej slovo Boží, ať přijdeš vhod či nevhod, usvědčuj, domlouvej, napomínej v trpělivém vyučování.

2 Timóteo 4:2

Pějte žalmy Hospodinu, jeho věrní, vzdejte chválu tomu, co připomíná jeho svatost,

Salmos 30:5

Ztiš se před Hospodinem a čekej na něj. Nevzrušuj se kvůli tomu, kdo jde úspěšně svou cestou, nad tím, kdo strojí pikle.

Salmos 37:7

Hospodin bude bojovat za vás a vy budete mlčky přihlížet."

Êxodo 14:14

Bůh trpělivosti a povzbuzení ať vám dá, abyste jedni i druzí stejně smýšleli po příkladu Krista Ježíše,

Romanos 15:5

V konání dobra neumdlévejme; neochabneme-li, budeme sklízet v ustanovený čas.

Gálatas 6:9

Hospodin vyčkává, chce se nad vámi smilovat, vyvýší se, slituje se nad vámi. Vždyť Hospodin je Bohem práva, blaze těm, kdo ho očekávají.

Isaías 30:18

Z naděje se radujte, v soužení buďte trpěliví, v modlitbách vytrvalí.

Romanos 12:12

Bděte tedy, protože nevíte, v který den váš Pán přijde.

Mateus 24:42

Pán neotálí splnit svá zaslíbení, jak si to někteří vykládají, nýbrž má s námi trpělivost, protože si nepřeje, aby někdo zahynul, ale chce, aby všichni dospěli k pokání.

2 Pedro 3:9

Přijdu brzy; drž se toho, co máš, aby tě nikdo nepřipravil o vavřín vítěze.

Apocalipse 3:11

Hospodin je slitovný a milostivý, shovívavý, nejvýš milosrdný;

Salmos 103:8

Jako vyvolení Boží, svatí a milovaní, oblecte milosrdný soucit, dobrotu, skromnost, pokoru a trpělivost.

Colossenses 3:12

Ale doufáme-li v to, co nevidíme, trpělivě to očekáváme.

Romanos 8:25

Naději slož v Hospodina. Buď rozhodný, buď udatného srdce, naději slož v Hospodina!

Salmos 27:14