Pais

Ježíš mu odpověděl: "Já jsem ta cesta, pravda i život. Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne.

João 14:6

Jako se nad syny slitovává otec, slitovává se Hospodin nad těmi, kdo se ho bojí.

Salmos 103:13

V domě mého Otce je mnoho příbytků; kdyby tomu tak nebylo, řekl bych vám to. Jdu, abych vám připravil místo.

João 14:2

Buďte milosrdní, jako je milosrdný váš Otec.

Lucas 6:36

Jeho vladařství se rozšíří a pokoj bez konce spočine na trůně Davidově a na jeho království. Upevní a podepře je právem a spravedlností od toho času až navěky. Horlivost Hospodina zástupů to učiní.

Isaías 9:6

7 Podvolujte se jeho výchově; Bůh s vámi jedná jako se svými syny. Byl by to vůbec syn, kdyby ho otec nevychovával?

8 Jste-li bez takové výchovy, jaké se dostává všem synům, pak nejste synové, ale cizí děti.

9 Naši tělesní otcové nás trestali, a přece jsme je měli v úctě; nemáme být mnohem víc poddáni tomu Otci, který dává Ducha a život?

10 A to nás naši tělesní otcové vychovávali podle svého uvážení a jen pro krátký čas, kdežto nebeský Otec nás vychovává k vyššímu cíli, k podílu na své svatosti.

Hebreus 12:7-10

Celé tvorstvo toužebně vyhlíží a čeká, kdy se zjeví sláva Božích synů.

Romanos 8:19

Neodvrhuj, můj synu, Hospodinovo kárání, neprotiv se jeho domlouvání.

Vždyť Hospodin domlouvá tomu, koho miluje, jako otec synu, v němž nalezl zalíbení.

Provérbios 3:11,12

Hleďte, jak velikou lásku nám Otec daroval: byli jsme nazváni dětmi Božími, a jsme jimi. Proto jsme světu cizí, že nepoznal Boha.

1 João 3:1

A začkoli budete prosit ve jménu mém, učiním to, aby byl Otec oslaven v Synu.

João 14:13

Těm pak, kteří ho přijali a věří v jeho jméno, dal moc stát se Božími dětmi.

João 1:12

Napsal jsem vám, děti, že jste poznali Otce. Napsal jsem vám, otcové, že jste poznali toho, který jest od počátku. Napsal jsem vám, mládenci, že jste silní a slovo Boží ve vás zůstává, a tak jste zvítězili nad Zlým.

1 João 2:14

Otec spravedlivého velice jásá, zplodil moudrého a raduje se z něho.

Provérbios 23:24

Našemu Bohu a Otci sláva na věky věků. Amen.

Filipenses 4:20

Vy však si nedávejte říkat 'Mistře': jediný je váš Mistr, vy všichni jste bratří.

A nikomu na zemi nedávejte jméno 'Otec': jediný je váš Otec, ten nebeský.

Mateus 23:8,9

Či myslíš, že bych nemohl poprosit svého Otce, a poslal by mi ihned víc než dvanáct legií andělů?

Mateus 26:53

Nebuď už tak rozlícen, Hospodine, naši nepravost už nikdy nepřipomínej. Prosíme, hleď, všichni jsme tvůj lid.

Isaías 64:8

On neušetřil svého vlastního Syna, ale za nás za všecky jej vydal; jak by nám spolu s ním nedaroval všecko?

Romanos 8:32

Prozpěvujte Bohu, pějte žalmy jeho jménu, upravujte cestu tomu, který jede pustinami. Hospodin je jeho jméno, jásotem ho oslavujte.

Salmos 68:5

Můj synu, poslouchej otcovo kárání a matčiným poučováním neopovrhuj.

Budou ti půvabným věncem na hlavě a náhrdelníkem na tvém hrdle.

Provérbios 1:8,9

Boha nikdy nikdo neviděl; jednorozený Syn, který je v náruči Otcově, nám o něm řekl.

João 1:18

Cti svého otce i matku, abys byl dlouho živ na zemi, kterou ti dává Hospodin, tvůj Bůh.

Êxodo 20:12

'Každý dobrý dar a každé dokonalé obdarování' je shůry, sestupuje od Otce nebeských světel. U něho není proměny ani střídání světla a stínu.

Tiago 1:17

Když se modlíš, vejdi do svého pokojíku, zavři za sebou dveře a modli se k svému Otci, který zůstává skryt; a tvůj Otec, který vidí, co je skryto, ti odplatí.

Mateus 6:6

Což je mezi vámi otec, který by dal svému synu hada, když ho prosí o rybu?

Nebo by mu dal štíra, když ho prosí o vejce?

Jestliže tedy vy, ač jste zlí, umíte svým dětem dávat dobré dary, čím spíše váš Otec z nebe dá Ducha svatého těm, kdo ho o to prosí!"

Lucas 11:11-13

Otcové, nedrážděte své děti ke vzdoru, ale vychovávejte je v kázni a napomenutích našeho Pána.

Efésios 6:4

Jako se nad syny slitovává otec, slitovává se Hospodin nad těmi, kdo se ho bojí.

On ví, že jsme jen stvoření, pamatuje, že jsme prach.

Salmos 103:13,14

Pošetilec znevažuje otcovské kárání, kdežto kdo na domluvy dbá, jedná chytře.

Provérbios 15:5

Nebijte se, malé stádce, neboť vašemu Otci se zalíbilo dát vám království.

Lucas 12:32

Kdo přijal má přikázání a zachovává je, ten mě miluje. A toho, kdo mě miluje, bude milovat můj Otec; i já ho budu milovat a dám mu to poznat."

João 14:21

Nepřijali jste přece Ducha otroctví, abyste opět propadli strachu, nýbrž přijali jste Ducha synovství, v němž voláme: Abba, Otče!

Tak Boží Duch dosvědčuje našemu duchu, že jsme Boží děti.

Romanos 8:15,16

Nemilujte svět ani to, co je ve světě. Miluje-li kdo svět, láska Otcova v něm není.

1 João 2:15

Jsi přece náš Otec! Abraham nás nezná, Izrael, ten o nás neví. Hospodine, tys náš Otec, náš vykupitel odedávna, to je tvé jméno.

Isaías 63:16

Neprodávají se dva vrabci za haléř? A ani jeden z nich nepadne na zem bez dopuštění vašeho Otce.

U vás pak jsou spočteny i všechny vlasy na hlavě.

Nebojte se tedy; máte větší cenu než mnoho vrabců.

Mateus 10:29-31

Nebudou usmrcováni otcové za syny a synové nebudou usmrcováni za otce, každý bude usmrcen pro vlastní hřích.

Deuteronômio 24:16

1 Děti, poslouchejte své rodiče, protože to je spravedlivé před Bohem.

2 'Cti otce svého i matku svou' je přece jediné přikázání, které má zaslíbení:

3 'aby se ti dobře vedlo a abys byl dlouho živ na zemi.'

4 Otcové, nedrážděte své děti ke vzdoru, ale vychovávejte je v kázni a napomenutích našeho Pána.

Efésios 6:1-4

a já jim dávám věčný život: nezahynou navěky a nikdo je z mé ruky nevyrve.

Můj Otec, který mi je dal, je větší nade všecky, a nikdo je nemůže vyrvat z Otcovy ruky.

Já a Otec jsme jedno."

João 10:28-30

Živý, jenom živý, vzdá ti chválu jako já dnes, otec seznámí s tvou věrností své syny.

Isaías 38:19

Otče, chci, aby také ti, které jsi mi dal, byli se mnou tam, kde jsem já; ať hledí na mou slávu, kterou jsi mi dal, neboť jsi mě miloval již před založením světa.

João 17:24

Děti, poslouchejte ve všem své rodiče, protože se to líbí Pánu.

Otcové, neponižujte své děti, aby nemalomyslněly.

Colossenses 3:20,21

Buďte tedy dokonalí, jako je dokonalý váš nebeský Otec.

Mateus 5:48

Píšu vám, otcové, že jste poznali toho, který je od počátku. Píšu vám, mládenci, že jste zvítězili nad Zlým.

1 João 2:13

Všechno je mi dáno od Otce; a nikdo nezná Syna než Otec, ani Otce nezná nikdo než Syn - a ten, komu by to Syn chtěl zjevit.

Mateus 11:27

Hle, synové jsou dědictví od Hospodina, mzdou od něho plod lůna.

Čím jsou šípy v ruce bohatýra, tím jsou synové zplození v mládí.

Blaze muži, který jimi naplnil svůj toulec! Nebudou zahanbeni, až budou v bráně jednat s nepřáteli.

Salmos 127:3-5

Pohleďte na nebeské ptactvo: neseje, nežne, nesklízí do stodol, a přece je váš nebeský Otec živí. Což vy nejste o mnoho cennější?

Mateus 6:26

Když se postíš, potři svou hlavu olejem a tvář svou umyj,

abys neukazoval lidem, že se postíš, ale svému Otci, který zůstává skryt; a tvůj Otec, který vidí, co je skryto, ti odplatí.

Mateus 6:17,18

Korunou starců jsou vnuci, ozdobou synů otcové.

Provérbios 17:6

Kdo zlořečí otci a matce, tomu zhasne jeho světlo v nejhlubší tmě.

Provérbios 20:20

Ježíš mu odpověděl: "Kdo mě miluje, bude zachovávat mé slovo, a můj Otec ho bude milovat; přijdeme k němu a učiníme si u něho příbytek.

João 14:23