A Palavra de Deus

Amen, amen, pravím vám, kdo zachovává mé slovo, nezemře navěky."

João 8:51

Na počátku bylo Slovo, to Slovo bylo u Boha, to Slovo byl Bůh.

João 1:1

Pokořoval tě a nechal tě hladovět, potom ti dával jíst manu, kterou jsi neznal a kterou neznali ani tvoji otcové. Tak ti dával poznat, že člověk nežije pouze chlebem, ale že člověk žije vším, co vychází z Hospodinových úst.

Deuteronômio 8:3

učí bojovat mé ruce a mé paže napnout bronzový luk.

Podal jsi mi štít své spásy, tvoje pravice mě podepírá, tvá mírnost mé síly rozmnožila.

Salmos 18:35,36

I řekl Bůh: "Buď světlo!" A bylo světlo.

Gênesis 1:3

Však to, co z úst vychází, jde ze srdce, a to člověka znesvěcuje.

Neboť ze srdce vycházejí špatné myšlenky, vraždy, cizoložství, smilství, loupeže, křivá svědectví, urážky.

Mateus 15:18,19

Věčně, Hospodine, stojí pevně v nebesích tvé slovo.

Salmos 119:89

Tvou řeč uchovávám v srdci, nechci proti tobě hřešit.

Salmos 119:11

Veškeré Písmo pochází z Božího Ducha a je dobré k učení, k usvědčování, k nápravě, k výchově ve spravedlnosti,

2 Timóteo 3:16

Kniha tohoto zákona ať se nevzdálí od tvých úst. Rozjímej nad ním ve dne v noci, abys mohl bedlivě plnit vše, co je v něm zapsáno. Potom tě bude na tvé cestě provázet zdar, potom budeš jednat prozíravě.

Josué 1:8

Vlídná odpověď odvrací rozhořčení, kdežto slovo, které ubližuje, popouzí k hněvu.

Provérbios 15:1

Vy jste již čisti pro slovo, které jsem k vám mluvil.

João 15:3

On, odlesk Boží slávy a výraz Boží podstaty, nese všecko svým mocným slovem. Když dokonal očištění od hříchů, usedl po pravici Božího majestátu na výsostech

Hebreus 1:3

Slovo Boží je živé, mocné a ostřejší než jakýkoli dvousečný meč; proniká až na rozhraní duše a ducha, kostí a morku, a rozsuzuje touhy i myšlenky srdce.

Hebreus 4:12

Ale on řekl: "Blaze těm, kteří slyší slovo Boží a zachovávají je."

Lucas 11:28

Podle slova však také jednejte, nebuďte jen posluchači - to byste klamali sami sebe!

Tiago 1:22

Podle slova však také jednejte, nebuďte jen posluchači - to byste klamali sami sebe!

Vždyť kdo slovo jen slyší a nejedná podle něho, ten se podobá muži, který v zrcadle pozoruje svůj vzhled;

podívá se na sebe, odejde a hned zapomene, jak vypadá.

Tiago 1:22-24

Nitro člověka se sytí ovocem úst, sytí je úroda rtů.

V moci jazyka je život i smrt, kdo ho rád používá, nají se jeho plodů.

Provérbios 18:20,21

Kam tvá slova proniknou, tam vzchází světlo, nezkušení nabývají rozumnosti.

Salmos 119:130

A Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi. Spatřili jsme jeho slávu, slávu, jakou má od Otce jednorozený Syn, plný milosti a pravdy.

João 1:14

Nebe a země pominou, ale má slova nepominou.

Marcos 13:31

Veškeré Písmo pochází z Božího Ducha a je dobré k učení, k usvědčování, k nápravě, k výchově ve spravedlnosti,

aby Boží člověk byl náležitě připraven ke každému dobrému činu.

2 Timóteo 3:16,17

Když byl pak vzkříšen z mrtvých, rozpomenuli se jeho učedníci, že to říkal, a uvěřili Písmu i slovu, které Ježíš pověděl.

João 2:22

On však odpověděl: "Je psáno: 'Ne jenom chlebem bude člověk živ, ale každým slovem, které vychází z Božích úst.'"

Mateus 4:4

Ježíš mu řekl: "Je psáno: Člověk nebude živ jenom chlebem 'ale každým slovem Božím."

Lucas 4:4

A tak každý, kdo slyší tato má slova a plní je, bude podoben rozvážnému muži, který postavil svůj dům na skále.

Mateus 7:24

Kdo věří ve mne, 'proud živé vody poplyne z jeho nitra', jak praví Písmo."

João 7:38

Posvěť je pravdou; tvoje slovo je pravda.

João 17:17

1 Je-li možno povzbudit v Kristu, je-li možno posílit láskou, je-li jaké společenství Ducha, je-li jaký soucit a slitování:

2 dovršte mou radost a buďte stejné mysli, mějte stejnou lásku, buďte jedné duše, jednoho smýšlení,

3 v ničem se nedejte ovládat ctižádostí ani ješitností, nýbrž v pokoře pokládejte jeden druhého za přednějšího než sebe;

4 každý ať má na mysli to, co slouží druhým, ne jen jemu.

5 Nechť je mezi vámi takové smýšlení, jako v Kristu Ježíši:

6 Způsobem bytí byl roven Bohu, a přece na své rovnosti nelpěl,

7 nýbrž sám sebe zmařil, vzal na sebe způsob služebníka, stal se jedním z lidí. A v podobě člověka

8 se ponížil, v poslušnosti podstoupil i smrt, a to smrt na kříži.

9 Proto ho Bůh vyvýšil nade vše a dal mu jméno nad každé jméno,

10 aby se před jménem Ježíšovým sklonilo každé koleno - na nebi, na zemi i pod zemí -

11 a k slávě Boha Otce každý jazyk aby vyznával: Ježíš Kristus jest Pán.

12 A tak, moji milí, jako jste vždycky byli poslušní - nikoli jen v mé přítomnosti, ale nyní mnohem více v mé nepřítomnosti - s bázní a chvěním uvádějte ve skutek své spasení.

13 Neboť je to Bůh, který ve vás působí, že chcete i činíte, co se mu líbí.

14 Všechno dělejte bez reptání a bez pochybování,

15 abyste byli bezúhonní a ryzí, Boží děti bez poskvrny uprostřed pokolení pokřiveného a zvráceného. V něm sviťte jako hvězdy, které osvěcují svět,

16 držte se slova života, abych se vámi mohl pochlubit v den Kristův, že jsem nadarmo neběžel ani se nadarmo nenamáhal.

17 Ale i kdybych měl skropit krví oběť a službu, kterou Bohu přináším, totiž vaši víru, raduji a spoluraduji se s vámi se všemi;

18 stejně tak se i vy radujte a spoluradujte se mnou.

19 Mám naději v Pánu Ježíši, že vám brzo pošlu Timotea, abych i já byl dobré mysli, když se dovím, co je s vámi.

20 Vždyť nemám nikoho, jako je on, kdo by se tak upřímně o vás staral;

21 všichni si hledí jen svého, a ne toho, co je Krista Ježíše.

22 O Timoteovi však dobře víte, jak se osvědčil, když se mnou jako syn s otcem sloužil evangeliu.

23 Jeho tedy doufám pošlu, jakmile uvidím, co bude se mnou.

24 Spoléhám pak na to v Pánu, že i sám brzo přijdu.

25 Za nutné jsem však uznal poslat k vám Epafrodita, svého bratra, spolupracovníka i spolubojovníka, kterého jste vyslali, aby mi posloužil v tom, co jsem potřeboval.

26 Stýskalo se mu totiž po všech vás a byl znepokojen, že jste se doslechli o jeho nemoci.

27 A opravdu byl nemocen na smrt; ale Bůh se nad ním smiloval, a nejen nad ním, ale i nade mnou, abych neměl zármutek na zármutek.

28 Proto jsem ho poslal co nejdříve k vám, abyste měli radost, že ho zase vidíte, a tak aby mi ubylo starostí.

29 Přijměte ho tedy v Pánu se vší radostí a takových bratří si važte;

30 neboť pro dílo Kristovo se přiblížil až k smrti a nasadil život, aby doplnil to, v čem vy jste mi posloužit nemohli.

Filipenses 2

Někdo tlachá, jako by probodával mečem, kdežto jazyk moudrých hojí.

Provérbios 12:18

Všichni přece mnoho chybujeme. Kdo nechybuje slovem, je dokonalý muž a dovede držet na uzdě celé své tělo.

Tiago 3:2

A ještě mnohem víc jich uvěřilo pro jeho slovo.

João 4:41

Jak si mladík udrží svou stezku čistou? Musí se vždy držet tvého slova.

Salmos 119:9

a jako novorozené děti mějte touhu jen po nefalšovaném duchovním mléku, abyste jím rostli ke spasení;

1 Pedro 2:2

Vyznáš-li svými ústy Ježíše jako Pána a uvěříš-li ve svém srdci, že ho Bůh vzkřísil z mrtvých, budeš spasen.

Srdcem věříme k spravedlnosti a ústy vyznáváme k spasení,

Romanos 10:9,10

Obavy lidské srdce tíží, ale dobré slovo vrací radost.

Provérbios 12:25

A proto odstraňte veškerou špínu a přemíru špatnosti a v tichosti přijměte zaseté slovo, které má moc spasit vaše duše.

Tiago 1:21

Světlem pro mé nohy je tvé slovo, osvěcuje moji stezku.

Salmos 119:105

Na všechny padl úžas a říkali si navzájem: "Jaké je to slovo, že v moci a síle přikazuje nečistým duchům a oni vyjdou!"

Lucas 4:36

Ústa spravedlivého jsou zdrojem života, kdežto v ústech svévolníků se skrývá násilí.

Provérbios 10:11

Všechna Boží řeč je protříbená, on je štítem těch, kteří se k němu utíkají.

Provérbios 30:5

Ježíš řekl Židům, kteří mu uvěřili: "Zůstanete-li v mém slovu, jste opravdu mými učedníky.

João 8:31

Amen, amen, pravím vám, kdo slyší mé slovo a věří tomu, který mě poslal, má život věčný a neopodléhá soudu, ale přešel již ze smrti do života.

João 5:24

Pravím vám, že z každého planého slova, jež lidé promluví, budou skládat účty v den soudu.

Neboť podle svých slov budeš ospravedlněn a podle svých slov odsouzen."

Mateus 12:36,37

Ježíš mu odpověděl: "Kdo mě miluje, bude zachovávat mé slovo, a můj Otec ho bude milovat; přijdeme k němu a učiníme si u něho příbytek.

João 14:23

S tebou proběhnu i nepřátelskou vřavou, se svým Bohem zdolám hradbu,

Salmos 18:30

3 Dáváme-li koňům do huby udidlo, aby nás poslouchali, můžeme tak řídit celé jejich tělo.

4 Nebo si představte lodi: Jsou tak veliké a jsou hnány prudkými větry, ale malé kormidlo je řídí, kamkoli kormidelník chce.

5 Tak i jazyk je malý úd, ale může se chlubit velkými věcmi. Považte, jak malý oheň může zapálit veliký les!

6 I jazyk je oheň. Je to svět zla mezi našimi údy, poskvrňuje celé tělo a ničí celý náš život, sám podpalován pekelným plamenem.

7 Všechny druhy zvířat i ptáků, plazů i mořských živočichů mohou být a jsou kroceny člověkem,

8 ale jazyk neumí zkrotit nikdo z lidí. Je to zlo, které si nedá pokoj, plné smrtonosného jedu.

Tiago 3:3-8

Neboť slovo Hospodinovo je přímé, v každém svém díle je věrný.

Salmos 33:4

Neboť moudrost dává Hospodin, poznání i rozumnost pochází z jeho úst.

Provérbios 2:6

Plemeno zmijí: Jak může být vaše řeč dobrá, když jste zlí? Čím srdce přetéká, to ústa mluví.

Mateus 12:34

Ve víře chápeme, že Božím slovem byly založeny světy, takže to, na co hledíme, nevzniklo z viditelného.

Hebreus 11:3

Jakmile se objevila tvá slova, pozřel jsem je. Tvá slova mi byla veselím a radostí srdce. Nazývají mě tvým jménem, Hospodine, Bože zástupů.

Jeremias 15:16

Přijměte také 'přílbu spasení' a 'meč Ducha, jímž je slovo Boží'.

Efésios 6:17

Nebe a země pominou, ale má slova nepominou.

Mateus 24:35

Přichází den strachu, já však doufám v tebe.

Salmos 56:4

Tráva usychá, květ vadne, ale slovo Boha našeho je stálé navěky."

Isaías 40:8

Nebesa byla učiněna Hospodinovým slovem, dechem jeho úst pak všechen jejich zástup.

Salmos 33:6

Ježíš řekl Židům, kteří mu uvěřili: "Zůstanete-li v mém slovu, jste opravdu mými učedníky.

Poznáte pravdu a pravda vás učiní svobodnými."

João 8:31,32

To hlavní v tvém slovu je pravda, každý soud tvé spravedlnosti je věčný.

Salmos 119:160

Pojďte, synové, poslyšte mě, vyučím vás Hospodinově bázni.

Jak je tomu s mužem, který si oblíbil život, jenž miluje dny, v nichž by užil dobra?

Salmos 34:12,13

Nnení mé slovo jako oheň, je výrok Hospodinův, jako kladivo tříštící skálu?"

Jeremias 23:29