Palavras de Consolo

Ulehneš-li, nebudeš se strachovat, ulehneš a příjemný bude tvůj spánek.

Provérbios 3:24

Sám Hospodin půjde před tebou, bude s tebou, nenechá tě klesnout a neopustí tě; neboj se a neděs."

Deuteronômio 31:8

Blaze těm, kdo pláčou, neboť oni budou potěšeni.

Mateus 5:4

O jedno jsem prosil Hospodina a jen o to budu usilovat: abych v domě Hospodinově směl bydlet po všechny dny, co živ budu, abych patřil na Hospodinovu vlídnost a zpytoval jeho vůli v chrámu.

On mě ve zlý den schová ve svém stánku, ukryje mě v skrýši svého stanu, na skálu mě zvedne.

Salmos 27:4,5

Pokořte se tedy pod mocnou ruku Boží, aby vás povýšil v ustanovený čas.

Všechnu 'svou starost vložte na něj', neboť mu na vás záleží.

1 Pedro 5:6,7

Sám pak náš Pán Ježíš Kristus a Bůh náš Otec, který si nás zamiloval a ze své milosti nám dal věčné potěšení a dobrou naději,

2 Tessalonicenses 2:16

ponížené staví na vysoké místo, zarmoucení docházejí spásy;

Jó 5:11

1 Všechno má určenou chvíli a veškeré dění pod nebem svůj čas:

2 Je čas rození i čas umírání, čas sázet i čas trhat;

3 je čas zabíjet i čas léčit, čas bořit i čas budovat;

4 je čas plakat i čas smát se, čas truchlit i čas poskakovat;

5 je čas kameny rozhazovat i čas kameny sbírat, čas objímat i čas objímání zanechat;

6 je čas hledat i čas ztrácet, čas opatrovat i čas odhazovat;

7 je čas roztrhávat i čas sešívat, čas mlčet i čas mluvit;

8 je čas milovat i čas nenávidět, čas boje i čas pokoje.

Eclesiastes 3:1-8

Nebojte se jich, vždyť Hospodin, váš Bůh, bojuje za vás."

Deuteronômio 3:22

I když půjdu roklí šeré smrti, nebudu se bát ničeho zlého, vždyť se mnou jsi ty. Tvoje berla a tvá hůl mě potěšují.

Salmos 23:4

Ukaž na mně dobré znamení, ať to vidí, kdo mě mají v nenávisti, ať jsou zahanbeni, že jsi, Hospodine, moje pomoc, moje potěšení!

Salmos 86:17

Kéž se projeví tvé milosrdenství a potěší mě, jak jsi svému služebníku řekl.

Salmos 119:76

Nepřikázal jsem ti snad: Buď rozhodný a udatný, neměj strach a neděs se, neboť Hospodin, tvůj Bůh, bude s tebou všude, kam půjdeš?"

Josué 1:9

Rozsoudí svět spravedlivě, povede při národů dle práva.

Salmos 9:9

Davidův. Hospodin je světlo mé a moje spása, koho bych se bál? Hospodin je záštita mého života, z koho bych měl strach?

Salmos 27:1

Ty jsi přece má naděje, Panovníku Hospodine, v tebe už od mládí doufám.

Salmos 71:5