Pão

32 Ježíš jim řekl: "Amen, amen, pravím vám, chléb z nebe vám nedal Mojžíš; pravý chléb z nebe vám dává můj Otec.

33 Neboť Boží chléb je ten, který sestupuje z nebe a dává život světu."

34 Řekli mu: "Pane, dávej nám ten chléb stále!"

35 Ježíš jim řekl: "Já jsem chléb života; kdo přichází ke mně, nikdy nebude hladovět, a kdo věří ve mně, nikdy nebude žíznit.

João 6:32-35

Pak vzal chléb, vzdal díky, lámal a dával jim se slovy: "Toto je mé tělo, které se za vás vydává. To čiňte na mou památku."

Lucas 22:19

Kdykoli tedy jíte tento chléb a pijete tento kalich, zvěstujete smrt Páně, dokud on nepřijde.

1 Coríntios 11:26

9 Vy se modlete takto: Otče náš, jenž jsi na nebesích, buď posvěceno tvé jméno.

10 Přijď tvé království. Staň se tvá vůle jako v nebi, tak i na zemi.

11 Náš denní chléb dej nám dnes.

Mateus 6:9-11

11 Tu Hospodin promluvil k Mojžíšovi:

12 "Slyšel jsem reptání Izraelců. Vyhlas jim: »Navečer se najíte masa a ráno se nasytíte chlebem, abyste poznali, že já jsem Hospodin, váš Bůh.«"

13 Když pak nastal večer, přiletěly křepelky a snesly se na tábor. A ráno padala kolem tábora rosa.

14 Když rosa přestala padat, hle, na povrchu pouště leželo po zemi cosi jemně šupinatého, jemného jako jíní.

15 Když to Izraelci viděli, říkali jeden druhému: "Man hú?" (to je: "Co je to?") Nevěděli totiž, co to je. Mojžíš jim řekl: "To je chléb, který vám dal Hospodin za pokrm.

Êxodo 16:11-15

Kdo hledí vlídným okem, bude požehnán, neboť dal ze svého chleba nuznému.

Provérbios 22:9

23 Přesto vydal příkaz mračnům shůry, zotevíral vrata nebes

24 a jako déšť spouštěl na ně manu, aby jedli, nebeské obilí jim dával.

25 Člověk jísti směl chléb mocných, stravu sesílal jim do sytosti.

Salmos 78:23-25

Od své mladosti, a jsem už starý, jsem neviděl, že by byl opuštěn spravedlivý, nebo že by jeho potomci žebrali o chléb.

Salmos 37:25

Pokořoval tě a nechal tě hladovět, potom ti dával jíst manu, kterou jsi neznal a kterou neznali ani tvoji otcové. Tak ti dával poznat, že člověk nežije pouze chlebem, ale že člověk žije vším, co vychází z Hospodinových úst.

Deuteronômio 8:3

5 Když byli učedníci na druhém břehu, shledali, že si zapomněli vzít chleby.

6 Ježíš jim řekl: "Hleďte se mít na pozoru před kvasem saduceů a farizeů!"

7 Oni však u sebe uvažovali: "Nevzali jsme chleba."

8 Když to Ježíš zpozoroval, řekl: "Proč mluvíte o tom, malověrní, že nemáte chleba?

9 Ještě mi nerozumíte ani se nepamatujete na těch pět chlebů pro pět tisíc, a kolik košů jste sebrali?

10 Ani těch sedm chlebů pro čtyři tisíce, a kolik košů jste sebrali?

11 Což nerozumíte, že jsem k vám nemluvil o chlebech? Mějte se na pozoru před kvasem saduceů a farizeů!"

12 Tehdy pochopili, že jim neřekl, aby se měli na pozoru před kvasem, nýbrž před učením farizeů a saduceů.

Mateus 16:5-12

Pouštěj svůj chléb po vodě, po mnoha dnech se s ním shledáš.

Rozdej svůj díl mezi sedm, ba i osm, nevíš, co zlého se na zemi stane.

Eclesiastes 11:1,2

On však odpověděl: "Je psáno: 'Ne jenom chlebem bude člověk živ, ale každým slovem, které vychází z Božích úst.'"

Mateus 4:4

Dům izraelský pojmenoval ten pokrm mana. Byl jako koriandrové semeno, bílý, a chutnal jako medový koláč.

Êxodo 16:31

Není kalich požehnání, za nějž děkujeme, účastí na krvi Kristově? A není chléb, který lámeme, účastí na těle Kristově?

Protože je jeden chléb, jsme my mnozí jedno tělo, neboť všichni máme podíl na jednom chlebu.

1 Coríntios 10:16,17

37 Odpověděl jim: "Dejte vy jim jíst!" Řekli mu: "Máme jít nakoupit za dvě stě denárů chleba a dát jim jíst?"

38 Zeptal se jich: "Kolik chlebů máte? Jděte se podívat!" Když to zjistili, řekli: "Pět, a dvě ryby."

39 Přikázal jim, aby všecky rozsadili po skupinách na zelený trávník.

40 I rozložili se oddíl za oddílem stokrát po padesáti.

41 Potom vzal těch pět chlebů a dvě ryby, vzhlédl k nebi, dobrořečil, lámal chleby a dával učedníkům, aby jim je předkládali. I ty dvě ryby rozdělil všem.

42 A jedli všichni a nasytili se.

43 A ještě sebrali dvanáct plných košů nalámaných chlebů i ryb.

Marcos 6:37-43

48 Já jsem chléb života.

49 Vaši Otcové jedli na poušti manu, a zemřeli.

50 Toto je chléb, který sestupuje z nebe: kdo z něho jí, nezemře.

51 Já jsem ten chléb živý, který sestoupil z nebe; kdo jí z toho chleba, živ bude na věky. A chléb, který já dám, je mé tělo, dané za život světa."

João 6:48-51

Dáváš růst trávě pro dobytek i rostlinám, aby je pěstoval člověk, a tak si ze země dobýval chléb.

Dáváš víno pro radost lidskému srdci, až se tvář leskne víc než olej; chléb dodá lidskému srdci síly.

Salmos 104:14,15