Paz

Střeží před zlobou svůj jazyk a své rty před záludnými řečmi.

Salmos 34:14

Nakonec, bratří: žijte v radosti, napravujte své nedostatky, povzbuzujte se, buďte jednomyslní, pokojní, a Bůh lásky a pokoje bude s vámi. Pozdravte jedni druhé svatým políbením.

2 Coríntios 13:11

Cestu pokoje neznají, není práva v jejich stopách. Dělají si křivolaké cesty, kdo se jimi ubírá, nepozná pokoj.

Isaías 59:8

To jsem vám pověděl, abyste nalezli ve mně pokoj. Ve světě máte soužení. Ale vzchopte se, já jsem přemohl svět.

João 16:33

A jak mohou zvěstovat, nejsou-li posláni? Je přece psáno: 'Jak vítaný je příchod těch, kteří zvěstují dobré věci!'

Romanos 10:15

Blaze těm, kdo působí pokoj, neboť oni budou nazváni syny Božími.

Mateus 5:9

a usilovně hleďte zachovat jednotu Ducha, spojeni svazkem pokoje.

Efésios 4:3

Obezřetně a se zdarem bude jeho ruka lstivě jednat; ve svém srdci se bude vypínat, nerušeně uvrhne do zkázy mnohé. Postaví se proti Veliteli velitelů, avšak bude zlomen bez zásahu ruky.

Daniel 8:25

Tu vstal, pohrozil větru a řekl moři: "Zmlkni a utiš se!" I ustal vítr a bylo veliké ticho.

Marcos 4:39

Čemu jste se u mne naučili, co jste přijali a uslyšeli i spatřili, to čiňte. A Bůh pokoje bude s vámi.

Filipenses 4:9

Přichází tíseň, budou hledat pokoj, ale žádný nebude.

Ezequiel 7:25

Mému srdci dáváš větší radost, než mívají oni z hojných žní a vinobraní. [ (Psalms 4:9) Pokojně uléhám, pokojně spím, neboť ty sám, Hospodine, v bezpečí mi dáváš bydlet. ]

Salmos 4:8

Chce-li nevěřící odejít, ať odejde. Věřící nejsou v takových případech vázáni. Bůh nás povolal k pokoji.

1 Coríntios 7:15

Má smlouva s ním byla život a pokoj. Dal jsem mu toto: bázeň, aby žil v mé bázni a děsil se mého jména.

Malaquias 2:5

Jeho vladařství se rozšíří a pokoj bez konce spočine na trůně Davidově a na jeho království. Upevní a podepře je právem a spravedlností od toho času až navěky. Horlivost Hospodina zástupů to učiní.

Isaías 9:6

Když o tom mluvili, stál tu on sám uprostřed nich a řekl jim: "Pokoj vám.".

Lucas 24:36

je čas milovat i čas nenávidět, čas boje i čas pokoje.

Eclesiastes 3:8

Ale pokorní obdrží zemi a bude je blažit dokonalý pokoj.

Salmos 37:11

A ve vašem srdci ať vládne mír Kristův, k němuž jste byli povoláni v jedno společné tělo. A buďte vděčni.

Colossenses 3:15

A tak usilujme o to, co slouží pokoji a společnému růstu.

Romanos 14:19

Bůh naděje nechť vás naplní veškerou radostí a pokojem ve víře, aby se rozhojnila vaše naděje mocí Ducha svatého.

Romanos 15:13

Když vejdete do některého domu, řekněte nejprve: 'Pokoj tomuto domu!'

Lucas 10:5

Hojný pokoj mají ti, kdo milují tvůj Zákon, o nic neklopýtnou.

Salmos 119:165

Lepší je shovívavý než bohatýr, a kdo ovládá sebe, je nad dobyvatele města.

Provérbios 16:32

Vyhýbej se mladické prudkosti, usiluj o spravedlnost, víru, lásku a pokoj s těmi, kdo vzývají Pána z čistého srdce.

2 Timóteo 2:22

Pokoj vám zanechávám, svůj pokoj vám dávám; ne jako dává svět, já vám dávám. Ať se srdce vaše nechvěje a neděsí!

João 14:27

Je ctí pro muže upustit od sporu, kdejaký pošetilec jej však rozpoutává.

Provérbios 20:3

Ovoce spravedlnosti sklidí u Boha ti, kdo rozsévají pokoj.

Tiago 3:18

Spravedlnost vytvoří pokoj, spravedlnost zajistí klid a bezpečí navěky.

Isaías 32:17

Nemají pokoj svévolníci," praví můj Bůh.

Isaías 57:21

Sůl je dobrá, ztratí-li však svou slanost, čím ji osolíte? Mějte sůl v sobě a žijte mezi sebou v pokoji."

Marcos 9:50

Usilujte o pokoj se všemi a o svatost, bez níž nikdo nespatří Pána.

Hebreus 12:14

"S radostí vyjdete a budete vedeni v pokoji. Hory a pahorky budou před vámi zvučně plesat a všechny stromy v poli budou tleskat.

Isaías 55:12

Všem vám v Římě, kdo jste Bohem milováni a povoláni ke svatosti: milost vám a pokoj od Boha Otce našeho a Pána Ježíše Krista.

Romanos 1:7

Když jsme tedy ospravedlněni z víry, máme pokoj s Bohem skrze našeho Pána Ježíše Krista,

Romanos 5:1

Vždyť království Boží není v tom, co jíte a pijete, nýbrž ve spravedlnosti, pokoji a radosti z Ducha svatého.

Romanos 14:17

A budou-li toho hodni, ať na ně přijde váš pokoj. Nebudou-li toho hodni, ať se váš pokoj vrátí k vám.

Mateus 10:13

Hospodin dává svému lidu sílu, Hospodin žehná svůj lid pokojem.

Salmos 29:11

Stvoření opírající se o tebe chráníš pokojem, pokojem, neboť v tebe doufá.

Isaías 26:3

Nemyslete si, že jsem přišel na zem uvést pokoj; nepřišel jsem uvést pokoj, ale meč.

Mateus 10:34

totiž proroci izraelští, kteří prorokovali o Jeruzalému, a ti, kteří mívali o něm vidění pokoje, ač žádný pokoj nebyl, je výrok Panovníka Hospodina.

Ezequiel 13:16

A on jí řekl: "Dcero, tvá víra tě zachránila. Odejdi v pokoji, uzdravena ze svého trápení!"

Marcos 5:34

Dát se vést sobectvím znamená smrt, dát se vést Duchem je život a pokoj.

Romanos 8:6

Moudrost shůry je především čistá, dále mírumilovná, ohleduplná, ochotná dát se přesvědčit, plná slitování a dobrého ovoce, bez předsudků a bez přetvářky.

Tiago 3:17

Líbí-li se Hospodinu cesty člověka, vede ku pokoji s ním i jeho nepřátele.

Provérbios 16:7

A vyjel druhý kůň, ohnivý, a jeho jezdec obdržel moc odejmout zemi mír, aby se všichni navzájem vraždili; byl mu dán veliký meč.

Apocalipse 6:4

Netrapte se žádnou starostí, ale v každé modlitbě a prosbě děkujte a předkládejte své žádosti Bohu.

A pokoj Boží, převyšující každé pomyšlení, bude střežit vaše srdce i mysl v Kristu Ježíši.

Filipenses 4:6,7

'Chceš-li milovat život a vidět dobré dny, zdržuj jazyk od zlého a rty od lstivých slov,

odvrať se od zlého a čiň dobré, hledej pokoj a usiluj o něj.

1 Pedro 3:10,11

Jak líbezné je, když po horách jdou nohy toho, jenž poselství nese a ohlašuje pokoj, jenž nese dobré poselství a ohlašuje spásu, jenž Sijónu hlásá: "Tvůj Bůh kraluje!"

Isaías 52:7

Ty vejdeš ke svým otcům v pokoji, budeš pohřben v utěšeném stáří.

Gênesis 15:15

Ovoce Božího Ducha však je láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost,

Gálatas 5:22

Přísná výchova se ovšem v tu chvíli nikdy nezdá příjemná, nýbrž krušná, později však přináší ovoce pokoje a spravedlnost těm, kdo jí prošli.

Hebreus 12:11

»Ať Hospodin ti žehná a chrání tě,

ať Hospodin rozjasní nad tebou svou tvář a je ti milostiv,

ať Hospodin obrátí k tobě svou tvář a obdaří tě pokojem.«

Números 6:24-26

Hle, jeho ránu zahojím a vyléčím, uzdravím je a zjevím jim hojnost pokoje a pravdy.

Jeremias 33:6

Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho a Pána Ježíše Krista.

1 Coríntios 1:3

Přidržuj se bezúhonného, hleď na přímého; pokojný muž bude mít potomstvo.

Salmos 37:37

odvrať se od zlého a čiň dobré, hledej pokoj a usiluj o něj.

1 Pedro 3:11

Volali: "Požehnaný král, který přichází ve jménu Hospodinově. Na nebi pokoj a sláva na výsostech!"

Lucas 19:38

aby se zjevil těm, kdo jsou ve tmě a stínu smrti, a uvedl naše kroky na cestu pokoje."

Lucas 1:79

aby skrze něho a v něm bylo smířeno všechno, co jest, jak na zemi, tak v nebesích - protože smíření přinesla jeho oběť na kříži.

Colossenses 1:20

Snášejte se navzájem a odpouštějte si, má-li kdo něco proti druhému. Jako Pán odpustil vám, odpouštějte i vy.

Colossenses 3:13

Těžkou ránu mého lidu léčí lehkovážnými slovy: »Pokoj, pokoj!« Ale žádný pokoj není.

Jeremias 6:14

A Bůh pokoje, který pro krev stvrzující věčnou smlouvu vyvedl z mrtvých velikého pastýře ovcí, našeho Pána Ježíše,

Hebreus 13:20

Všichni tví synové budou Hospodinovými učedníky; hojnost pokoje zjednám tvým synům.

Isaías 54:13

A všem, kdo se budou řídit tímto pravidlem, Izraeli Božímu, pokoj a slitování.

Gálatas 6:16

Činí přítrž válkám až do končin země, tříští luky, láme kopí, spaluje v ohni válečné vozy.

Salmos 46:10

Nemůže-li, vyšle poselstvo, dokud je protivník ještě daleko, a žádá o podmínky míru.

Lucas 14:32

obuti k pohotové službě evangeliu pokoje'

Efésios 6:15

A řekl ženě: "Tvá víra tě zachránila, jdi v pokoji!"

Lucas 7:50

Bůh pokoje buď se všemi vámi. Amen.

Romanos 15:33

Bůh není Bohem zmatku, nýbrž Bohem pokoje. Jako ve všech obcích Božího lidu,

1 Coríntios 14:33

zhouba a bída je na jejich cestách;

nepoznali cestu pokoje

a úctu před Bohem nemají.'

Romanos 3:16-18

Naum 1:15

Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho i Pána Ježíše Krista,

Gálatas 1:3

"Sláva na výsosti Bohu a na zemi pokoj mezi lidmi; Bůh v nich má zalíbení."

Lucas 2:14

Milosrdenství, pokoj a láska ať se vám rozhojní!

Judas 1:2

V něm je náš mír, on dvojí spojil v jedno, když zbořil zeď, která rozděluje a působí svár. Svou obětí odstranil

zákon ustanovení a předpisů, aby z těch dvou, z žida i pohana, stvořil jednoho nového člověka, a tak nastolil mír.

Efésios 2:14,15

Promluvím-li o pokoji, oni odpovědí válkou.

Salmos 120:7

Neboť to, co s vámi zamýšlím, znám jen já sám, je výrok Hospodinův, jsou to myšlenky o pokoji, nikoli o zlu: chci vám dát naději do budoucnosti.

Jeremias 29:11

Je-li možno, pokud to záleží na vás, žijte se všemi v pokoji.

Romanos 12:18

Sám Pán pokoje ať vám uděluje pokoj vždycky a ve všem. Pán se všemi vámi.

2 Tessalonicenses 3:16

Nerušeně přitáhne do žirných krajin a učiní, co nečinili jeho otcové ani otcové jeho otců. Rozdělí mezi své lidi loupež, kořist a majetek a opevněným místům bude strojit úklady, až do času.

Daniel 11:24