Perseguição

Já však, Hospodine, důvěřuji tobě, pravím: "Ty jsi můj Bůh,

Salmos 31:15

Já však pravím: Milujte své nepřátele a modlete se za ty, kdo vás pronásledují,

Mateus 5:44

I když půjdu roklí šeré smrti, nebudu se bát ničeho zlého, vždyť se mnou jsi ty. Tvoje berla a tvá hůl mě potěšují.

Salmos 23:4

Proto rád přijímám slabost, urážky, útrapy, pronásledování a úzkosti pro Krista. Vždyť právě když jsem sláb, jsem silný.

2 Coríntios 12:10

Buďte střízliví! Buďte bdělí! Váš protivník, ďábel, obchází jako 'lev řvoucí' a hledá, koho by pohltil.

1 Pedro 5:8

Nenávidí-li vás svět, vězte, že mě nenáviděl dříve než vás.

João 15:18

Svolávejte dobro na ty, kteří vás pronásledují, dobro a ne zlo.

Romanos 12:14

Padl jsem na zem a uslyšel jsem hlas, který mi pravil: 'Saule, Saule, proč mě pronásleduješ?'

Atos 22:7

Kdo nás odloučí od lásky Kristovy? Snad soužení nebo úzkost, pronásledování nebo hlad, bída, nebezpečí nebo meč?

Romanos 8:35

Blaze těm, kdo jsou pronásledováni pro spravedlnost, neboť jejich je království nebeské.

Mateus 5:10

Blaze vám, když vás lidé budou nenávidět a když vás vyloučí, potupí a vymaží vaše jméno jako proklaté pro Syna člověka.

Lucas 6:22

A všichni, kdo chtějí zbožně žít v Kristu Ježíši, zakusí pronásledování.

2 Timóteo 3:12

Ježíš jim řekl: "Amen, pravím vám, není nikoho, kdo opustil dům nebo bratry nebo sestry nebo matku nebo otce nebo děti nebo pole pro mne a pro evangelium,

aby nyní, v tomto čase, nedostal spolu s pronásledováním stokrát více domů, bratří, sester, matek, dětí i polí a v přicházejícím věku život věčný.

Marcos 10:29,30

Blaze vám, když vás budou tupit a pronásledovat a lživě mluvit proti vám všecko zlé kvůli mně.

Mateus 5:11