Planejamento

Nauč nás počítat naše dny, ať získáme moudrost srdce.

Salmos 90:12

Kéž má na paměti všechny tvé obětní dary, kéž tvou oběť zápalnou rád přijme.

Salmos 20:4

"Mé úmysly nejsou úmysly vaše a vaše cesty nejsou cesty moje, je výrok Hospodinův.

Isaías 55:8

Člověk má v srdci mnoho plánů, ale úradek Hospodinův obstojí.

Provérbios 19:21

Všechno má určenou chvíli a veškeré dění pod nebem svůj čas:

Eclesiastes 3:1

Neboť to, co s vámi zamýšlím, znám jen já sám, je výrok Hospodinův, jsou to myšlenky o pokoji, nikoli o zlu: chci vám dát naději do budoucnosti.

Jeremias 29:11

Neštvi se za bohatstvím, z vlastního rozumu toho zanech.

Provérbios 23:4

Ovšem, Panovník Hospodin nečiní nic, aniž by zjevil své tajemství prorokům, svým služebníkům.

Amós 3:7

Ohlas mi zrána své milosrdenství, neboť doufám v tebe. Dej mi poznat cestu, po níž mám jít, neboť k tobě pozvedám svou duši.

Salmos 143:8

Plány selžou bez společné porady, kdežto při množství rádců se uskuteční.

Provérbios 15:22

Chce-li někdo z vás stavět věž, což si napřed nesedne a nespočítá náklad, má-li dost na dokončení stavby?

Lucas 14:28

Člověk uvažuje v srdci o své cestě, ale jeho kroky řídí Hospodin.

Provérbios 16:9

Jako jsou nebesa vyšší než země, tak převyšují cesty mé cesty vaše a úmysly mé úmysly vaše.

Isaías 55:9

Nezáviď násilníkovi, žádnou z jeho cest si nezvol.

Neboť Hospodin má neupřímného v ohavnosti, s přímými však je v důvěrném obecenství.

Provérbios 3:31,32

Také toto pochází od Hospodina zástupů. Podivuhodný je ve svém úradku, veliký ve své pohotové pomoci.

Isaías 28:29

Nám však to Bůh zjevil skrze Ducha; Duch totiž zkoumá všechno, i hlubiny Boží.

1 Coríntios 2:10

Svěř Hospodinu své počínání a tvé plány budou zajištěny.

Provérbios 16:3