Poder de Deus

Doufejte v Hospodina věčně, neboť Hospodin, jen Hospodin je skála věků.

Isaías 26:4

Věčně vládne svou bohatýrskou silou, pronárody sleduje svým zrakem. Odbojníci ať se nevyvyšují!

Salmos 66:7

Bůh, který vzkřísil Pána, vzkřísí svou mocí i nás.

1 Coríntios 6:14

Jestliže však vyháním démony prstem Božím, pak už vás zastihlo Boží království.

Lucas 11:20

Hospodin, tvůj Bůh, je uprostřed tebe, bohatýr, který zachraňuje, raduje se z tebe a veselí, láskou umlká a opět nad tebou jásá a plesá."

Sofonias 3:17

Já vytvářím světlo a tvořím tmu, působím pokoj a tvořím zlo, já Hospodin konám všechny tyto věci."

Isaías 45:7

On má srdce moudré a nesmírnou sílu, což dojde pokoje ten, kdo se mu vzepře?

Jó 9:4

Kéž k tobě pronikne sténání vězňů! Mocnou paží svou zachovej syny smrti!

Salmos 79:11

Hle, to je jen část jeho cest; zaslechli jsme o něm pouhý šelest, kdo může porozumět hřímání jeho bohatýrské síly?"

Jó 26:14

Neslibujte si nic od útisku, nedejte se šálit tím, že něco uchvátíte, k jmění, byť i přibývalo, neupněte srdce.

Salmos 62:11

A tak, bratří, svou sílu hledejte u Pána, v jeho veliké moci.

Efésios 6:10

Zemřel sice na kříži v slabosti, ale z Boží moci je živ. I my jsme s ním slabí, ale pro vás budeme společně s ním žít z moci Boží.

2 Coríntios 13:4

slovem pravdy, mocí Boží. Jsme vyzbrojeni spravedlností k útoku i k obraně,

2 Coríntios 6:7

Pevnou rukou a vztaženou paží, jeho milosrdenství je věčné.

Salmos 136:12

On svou silou učinil zemi, svou moudrostí upevnil svět, svým rozumem napjal nebesa.

Jeremias 10:12

Ježíš na ně pohleděl a řekl: "U lidí je to nemožné, ale u Boha je možné všecko."

Mateus 19:26