Gravidez e Maternidade

Všecko mohu v Kristu, který mi dává sílu.

Filipenses 4:13

Hospodine, utíkám se k tobě, kéž nejsem na věky zahanben; pomoz mi vyváznout pro svou spravedlnost!

Salmos 31:2

Budeš požehnaný nad každý jiný lid, nevyskytne se neplodný nebo neplodná u tebe ani u tvého dobytka.

Deuteronômio 7:14

Ale Izraelci se rozplodili, až se to jimi hemžilo, převelice se rozmnožili a byli velice zdatní; byla jich plná země.

Êxodo 1:7

Slyš, Bože, mé bědování, mé modlitbě pozornost věnuj,

Salmos 61:2

Jeho potomci se stanou bohatýry v zemi, pokolení přímých bude požehnáno.

Salmos 112:2

ale on mi řekl: "Stačí, když máš mou milost; vždyť v slabosti se projeví má síla." A tak se budu raději chlubit slabostmi, aby na mně spočinula moc Kristova.

2 Coríntios 12:9

Spasena bude jako matka, jestliže setrvá ve víře, lásce, svatosti a střízlivosti.

1 Timóteo 2:15

Tolik zla mě obklopilo, že mu není počtu. Postihly mě moje nepravosti, že nemohu ani vzhlédnout. Je jich víc než vlasů na mé hlavě, odvahu jsem pozbyl.

Salmos 40:13

Neplodnou usazuje v domě jako šťastnou matku synů. Haleluja.

Salmos 113:9

Což ten, který mě učinil v mateřském životě, neučinil i jeho, nebyl to týž, který nás připravil v lůně?

Jó 31:15

Nebudou se namáhat nadarmo a nebudou rodit pro náhlý zánik, neboť jsou potomstvem těch, kdo byli Hospodinem požehnáni, oni i jejich potomci.

Isaías 65:23

Také Sára věřila, a proto přijala od Boha moc, aby se stala matkou, ačkoliv už překročila svůj čas; pevně věřila tomu, kdo jí dal zaslíbení.

Hebreus 11:11

Až mě potom budeš v den soužení volat, já tě ubráním a ty mě budeš oslavovat."

Salmos 50:15

On upevnil závory v tvých branách, požehnal tvým synům v tobě.

Salmos 147:13

Tys to byl, kdo utvořil mé ledví, v životě mé matky jsi mě utkal.

Salmos 139:13

Dám mu vyváznout, neboť je mi oddán, budu jeho hradem, on zná moje jméno.

Salmos 91:14

Od dává zemdlenému sílu a dostatek odvahy bezmocnému.

Mladíci jsou zemdlení a unavení, jinoši se potácejí, klopýtají.

Ale ti, kdo skládají naději v Hospodina, nabývají nové síly; vznášejí se jak orlové, běží bez únavy, jdou bez umdlení.

Isaías 40:29-31

A blahoslavená, která uvěřila, že se splní to, co jí bylo řečeno od Pána."

Lucas 1:45

Zlý zaručeně nezůstane bez trestu, kdežto potomstvo spravedlivých bude ušetřeno.

Provérbios 11:21

"Dříve než jsem tě vytvořil v životě matky, znal jsem tě, dříve než jsi vyšel z lůna, posvětil jsem tě, dal jsem tě pronárodům za proroka."

Jeremias 1:5

Hle, synové jsou dědictví od Hospodina, mzdou od něho plod lůna.

Salmos 127:3

Já vyleji vody v místa zprahlá žízní, bystřiny na suchou zemi. Já vyleji svého ducha na tvé potomstvo a své požehnání na ty, kteří z tebe vzejdou.

Porostou jak mezi trávou, budou jako topoly při tekoucích vodách.

Isaías 44:3,4

Nepotkala vás zkouška nad lidské síly. Bůh je věrný: nedopustí, abyste byli podrobeni zkoušce, kterou byste nemohli vydržet, nýbrž se zkouškou vám připraví i východisko a dá vám sílu, abyste mohli obstát.

1 Coríntios 10:13

z rukou Boha tvého otce. Kéž pomáhá tobě, kéž ti Všemohoucí žehná shora hojným požehnáním nebes, hojným požehnáním tůně propastné, jež odpočívá dole, hojným požehnáním prsů, požehnáním lůna.

Gênesis 49:25

Dříve než ji přepadly porodní bolesti, porodila. Dříve než ji zachvátily porodní křeče, povila pacholíka.

"Což já, který otvírám život, nemám umožnit narození? praví Hospodin. Když dávám plodnost, mám zavírat lůno? praví tvůj Bůh."

Isaías 66:7,9

Tento ponížený volal a Hospodin slyšel, ve všem soužení byl jeho spása.

Salmos 34:7

Jak pastýř pase své stádo, beránky svou paží shromažďuje, v náručí je nosí, březí ovečky šetrně vede."

Isaías 40:11

Přepadli mě v den mých běd, ale Hospodin mě podepíral,

Salmos 18:19

Ať jsou veselí a radují se z tebe všichni, kteří tě hledají; ať říkají stále: "Hospodin je velký" ti, kdo milují tvou spásu. [ (Psalms 40:18) Ač jsem ponížený ubožák, Panovník přec na mě myslí. Tys má pomoc, vysvoboditel můj, neotálej už, můj Bože! ]

Salmos 40:17

V konání dobra neumdlévejme; neochabneme-li, budeme sklízet v ustanovený čas.

Gálatas 6:9

Žena, když rodí, má zármutek, neboť přišla její hodina; ale když porodí dítě, nevzpomíná už na soužení pro radost, že na svět přišel člověk.

João 16:21