Preservação das Escrituras

Poznal jsem, že vše, co činí Bůh, zůstává navěky; nic k tomu nelze přidat ani z toho ubrat. A Bůh to učinil, aby lidé žili v bázni před ním.

Eclesiastes 3:14

Tvou řeč uchovávám v srdci, nechci proti tobě hřešit.

Salmos 119:11

poznat Kristovu lásku, která přesahuje každé poznání, a dát se prostoupit vší plností Boží.

Efésios 3:19

To je dobré a vítané u našeho Spasitele Boha, který chce,

aby všichni lidé došli spásy a poznali pravdu.

1 Timóteo 2:3,4

Toho si buďte především vědomi, že žádné proroctví v Písmu nevzniká z vlastního pochopení skutečnosti.

Nikdy totiž nebylo vyřčeno proroctví z lidské vůle, nýbrž z popudu Ducha svatého mluvili lidé, poslaní od Boha.

2 Pedro 1:20,21

Amen, pravím vám,: DOkud nepomine nebe a země, nepomine ani jediné písmenko ani jediná čárka ze Zákona, dokud se všechno nestane.

Mateus 5:18

1 Mnohokrát a mnohými způsoby mluvíval Bůh k otcům ústy proroků;

2 v tomto posledním čase k nám promluvil ve svém Synu, jehož ustanovil dědicem všeho a skrze něhož stvořil i věky.

3 On, odlesk Boží slávy a výraz Boží podstaty, nese všecko svým mocným slovem. Když dokonal očištění od hříchů, usedl po pravici Božího majestátu na výsostech

Hebreus 1:1-3

1 Pro předního zpěváka. Žalm Davidův.

2 Nebesa vypravují o Boží slávě, obloha hovoří o díle jeho rukou.

3 Svoji řeč předává jeden den druhému, noc noci sděluje poznatky.

4 Není to řeč lidská, nejsou to slova, takový hlas od nich nelze slyšet.

5 Jejich tón zvučí celičkou zemí, zní jejich hovor po širém světě. Bůh slunci na nebi postavil stan.

6 Ono jak ženich z komnaty vyjde, vesele jako rek, když běží k cíli.

7 Vychází na jednom okraji nebes, probíhá obloukem k druhému konci a nic se neskryje před jeho žárem.

8 Hospodinův zákon je dokonalý, udržuje při životě. Hospodinovo svědectví je pravdivé, nezkušený jím zmoudří.

Salmos 19:1-8

Co však praví? 'Blízko tebe je slovo, v tvých ústech a ve tvém srdci'; je to slovo víry, které zvěstujeme.

Romanos 10:8

Všecko, co je tam psáno, bylo napsáno k našemu poučení, abychom z trpělivosti a z povzbuzení, které nám dává Písmo, čerpali naději.

Romanos 15:4

23 Vždyť jste se znovu narodili, nikoli z pomíjitelného semene, nýbrž z nepomíjitelného, skrze živé a věčné slovo Boží.

24 Neboť 'všichni lidé jako tráva a všechna jejich krása jako květ trávy. Uschne tráva, květ opadne, ale slovo Hospodinovo zůstává na věky' -

25 to je to slovo, které vám bylo zvěstováno v evangeliu.

1 Pedro 1:23-25

"Pro útlak ponížených, pro sténání ubožáků teď povstanu," praví Hospodin, "daruji spásu tomu, proti němuž svévolník soptí."

Co vysloví Hospodin, jsou slova ryzí, stříbro přetavené do kadlubu v zemi, sedmkráte protříbené.

Salmos 12:6,7

A Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi. Spatřili jsme jeho slávu, slávu, jakou má od Otce jednorozený Syn, plný milosti a pravdy.

João 1:14

Neboť 'všichni lidé jako tráva a všechna jejich krása jako květ trávy. Uschne tráva, květ opadne, ale slovo Hospodinovo zůstává na věky' -

to je to slovo, které vám bylo zvěstováno v evangeliu.

1 Pedro 1:24,25

6 A tato slova, která ti dnes přikazuji, budeš mít v srdci.

7 Budeš je vštěpovat svým synům a budeš o nich rozmlouvat, když budeš sedět doma nebo půjdeš cestou, když budeš uléhat nebo vstávat.

8 Uvážeš si je jako znamení na ruku a budeš je mít jako pásek na čele mezi očima.

9 Napíšeš je také na veřeje svého domu a na své brány.

Deuteronômio 6:6-9

Tráva usychá, květ vadne, ale slovo Boha našeho je stálé navěky."

Isaías 40:8

Nebe a země pominou, ale má slova nepominou.

Mateus 24:35

Víra je tedy ze zvěstování a zvěstování z pověření Kristova.

Ptám se však: To snad nikdy neslyšeli zvěst? Ovšemže slyšeli! 'Po celé zemi se rozlehl jejich hlas, do nejzazších končin jejich slova.'

Romanos 10:17,18