Proximidade

Boha nikdy nikdo neviděl; jednorozený Syn, který je v náruči Otcově, nám o něm řekl.

João 1:18

A byl tam s Hospodinem čtyřicet dní a čtyřicet nocí; chleba nepojedl a vody se nenapil, nýbrž psal na desky slova smlouvy, desatero přikázání.

Êxodo 34:28

Ty jsi štít náš, Bože, pohleď, na tvář svého pomazaného rač shlédnout.

Salmos 84:10

Ano, dobrota a milosrdenství provázet mě budou všemi dny mého žití. Do Hospodinova domu se budu vracet do nejdelších časů.

Salmos 23:6

Vaše mírnost ať je známa všem lidem. Pán je blízko.

Filipenses 4:5

Ale z nesmírného slitování jsi s nimi neskoncoval a neopustil jsi je, protože jsi Bůh milostivý a soucitný.

Neemias 9:31

Že zůstáváme v něm a on v nás, poznáváme podle toho, že nám dal svého Ducha.

1 João 4:13

Ale v Kristu Ježíši jste se nyní vy, kdysi vzdálení, stali blízkými pro Kristovu prolitou krev.

Efésios 2:13

Hospodinova tvář se však obrací proti pachatelům zla, vymýtí ze země každou památku po nich.

Ty, kdo úpěli, Hospodin slyšel, ze všech soužení je vysvobodil.

Salmos 34:17,18

Stezku života mi dáváš poznat; vrcholem radosti je být s tebou, ve tvé pravici je neskonalé blaho.

Salmos 16:11

Nakonec, bratří: žijte v radosti, napravujte své nedostatky, povzbuzujte se, buďte jednomyslní, pokojní, a Bůh lásky a pokoje bude s vámi. Pozdravte jedni druhé svatým políbením.

2 Coríntios 13:11

uzdravujte nemocné a vyřiďte jim: 'Přiblížilo se k vám království Boží.'

Lucas 10:9

1 Na Azarjášovi, synu Ódedovu, spočinul duch Boží.

2 Vyšel před Ásu a řekl mu: "Poslyš mě, Áso i celý Judo a Benjamíne. Hospodin bude s vámi, když vy budete s ním. Budete-li se dotazovat na jeho slovo, dá se vám nalézt. Jestliže ho opustíte, opustí vás.

3 Mnoho let býval Izrael bez pravého Boha, bez kněze - učitele a bez zákona.

4 Když se však ve svém soužení obraceli k Hospodinu, Bohu Izraele, a hledali ho, dával se jim nalézt.

5 V oněch dobách nebylo možno pokojně vycházet a vcházet, neboť mezi všemi obyvateli zemí vládly obrovské zmatky.

6 Docházelo ke srážkám mezi pronárodem a pronárodem, mezi městem a městem, neboť Bůh je uvedl ve zmatek všelijakým soužením.

7 Jednejte tedy rozhodně, nechť vaše ruce neochabnou, neboť vaše jednání bude odměněno!"

8 Když Ása uslyšel tato slova a proroctví proroka Azarjáše, syna Ódedova, vzchopil se a vymýtil ohyzdné modly z celé země judské i z Benjamína a z měst, která dobyl v Efrajimském pohoří, a obnovil Hospodinův oltář před Hospodinovou předsíní.

9 Pak shromáždil celého Judu i Benjamína a z kmene Efrajimova, Manasesova a Šimeónova ty, kteří u nich pobývali jako hosté; přešlo k němu totiž mnoho lidí z Izraele, když viděli, že je s ním Hospodin, jeho Bůh.

10 Třetího měsíce, v patnáctém roce Ásova kralování, se shromáždili do Jeruzaléma.

11 Z kořisti, kterou přihnali, obětovali onoho dne Hospodinu sedm set kusů hovězího dobytka a sem tisíc ovcí a koz.

12 Zavázali se smlouvou, že se budou dotazovat na slovo Hospodina, Boha svých otců, celým svým srdcem a celou svou duší.

13 A každý, kdo by se nedotazoval Hospodina, Boha Izraele, propadne smrti, ať malý nebo velký, ať muž nebo žena.

14 Přísahali Hospodinu mocným hlasem a nadšeným hlaholem za zvuku trubek a polnic.

15 Z té přísahy se radoval celý Juda. Přísahali celým srdcem, že ho budou hledat s veškerým zanícením, aby se jim dal najít. A Hospodin jim dopřál klid na všech stranách.

16 Také svou matku Maaku zbavil král Ása jejího královského postavení, za to, že udělala nestvůrnou modlu pro Ašéru. Ása její nestvůrnou modlu podťal, rozdrtil na padrť a spálil v Kidrónském úvalu.

17 I když z Izraele nebyla odstraněna posvátná návrší, přece srdce Ásovo bylo po všechny jeho dny cele při Hospodinu.

18 Svaté dary svého otce i své svaté dary, stříbro, zlato a různé předměty, přinesl do Božího domu.

19 Až do pětatřicátého roku Ásova kralování nebyla žádná válka.

2 Crônicas 15

Sám Pán pokoje ať vám uděluje pokoj vždycky a ve všem. Pán se všemi vámi.

2 Tessalonicenses 3:16

O jedno jsem prosil Hospodina a jen o to budu usilovat: abych v domě Hospodinově směl bydlet po všechny dny, co živ budu, abych patřil na Hospodinovu vlídnost a zpytoval jeho vůli v chrámu.

Salmos 27:4

Dotazujte se na vůli Hospodinovu a jeho moc, jeho tvář hledejte ustavičně.

Salmos 105:4

Dotazujte se na vůli Hospodinovu a jeho moc, jeho tvář hledejte ustavičně.

1 Crônicas 16:11

Dotazujte se Hospodina, dokud je možno ho najít, volejte ho, dokud je blízko.

Isaías 55:6

Kéž je Hospodin, náš Bůh, s námi, jako byl s našimi otci! Nechť nás neopouští a neodvrhuje!

1 Reis 8:57

Nezanechám vás osiřelé, přijdu k vám.

João 14:18