Purificação

On se za nás obětoval, aby nás vykoupil ze všeho hříchu a posvětil za svůj vlastní lid, horlivý v dobrých skutcích.

Tito 2:14

On, odlesk Boží slávy a výraz Boží podstaty, nese všecko svým mocným slovem. Když dokonal očištění od hříchů, usedl po pravici Božího majestátu na výsostech

Hebreus 1:3

To je předobraz křtu, který nyní zachraňuje vás. Nejde v něm zajisté o odstranění tělesné špíny, nýbrž o dobré svědomí, k němuž se před Bohem zavazujeme - na základě vzkříšení Ježíše Krista,

1 Pedro 3:21

Umyjte si ruce, hříšníci, a očisťte svá srdce, lidé dvojí tváře!

Tiago 4:8

Dej, ať slyším veselí a radost, ať jásají kosti, jež jsi zdeptal.

Salmos 51:10

Když máme taková zaslíbení, moji nejmilejší, očisťme se od každé poskvrny těla i ducha a přiveďme k cíli své posvěcení v bázni Boží.

2 Coríntios 7:1

20 A řekl: "Co vychází z člověka, to ho znesvěcuje.

21 Z nitra totiž, z lidského srdce, vycházejí zlé myšlenky, smilství, loupeže, vraždy,

22 cizoložství, chamtivost, zlovolnost, lest, bezuzdnost, závistivý pohled, urážky, nadutost, opovážlivost.

23 Všecko toto zlé vychází z nitra a znesvěcuje člověka."

Marcos 7:20-23

Muži, milujte své ženy, jako si Kristus zamiloval církev a sám se za ni obětoval,

aby ji posvětil a očistil křtem vody a slovem;

Efésios 5:25,26

Nuže neváhej! Vstaň, vzývej jeho jméno a dej se pokřtít, abys byl obmyt ze svých hříchů.'

Atos 22:16

Jestliže doznáváme své hříchy, on je tak věrný a spravedlivý, že nám hříchy odpouští a očišťuje nás od každé nepravosti.

1 João 1:9

Milovaní, nyní jsme děti Boží; a ještě nevyšlo najevo, co budeme! Víme však, až se zjeví, že mu budeme podobni, protože ho spatříme takového, jaký jest.

Každý, kdo má tuto naději v něho, usiluje být čistý, tak jako on je čistý.

1 João 3:2,3

Omyjte se, očisťte se, odkliďte mi své zlé skutky z očí, přestaňte páchat zlo.

Isaías 1:16

Pro předního zpěváka. Žalm Davidův,

když k němu přišel prorok Nátan, protože vešel k Bat-šebě.

Salmos 51:1,2

Vy jste již čisti pro slovo, které jsem k vám mluvil.

João 15:3

čím více krev Kristova očistí naše svědomí od mrtvých skutků k službě živému Bohu! Vždyť on přinesl sebe sama jako neposkvrněnou oběť Bohu mocí Ducha, který nepomíjí.

Hebreus 9:14

Jestliže však chodíme v světle, jako on je v světle, máme společenství mezi sebou a krev Ježíše, jeho Syna, nás očišťuje od každého hříchu.

1 João 1:7