Recompensa

Bůh má moc zahrnout vás všemi dary své milosti, abyste vždycky měli dostatek všeho, co potřebujete, a ještě vám přebývalo pro každé dobré dílo,

2 Coríntios 9:8

Činíte-li dobře těm, kdo vám dobře činí, můžete za to očekávat Boží uznání? Vždyť totéž činí i hříšníci.

Lucas 6:33

Blahoslavený člověk, který obstojí ve zkoušce; když se osvědčí, dostane vavřín života, jejž Pán zaslíbil těm, kdo ho milují.

Tiago 1:12

Mzdou hříchu je smrt, ale darem Boží milosti je život věčný v Kristu Ježíši, našem Pánu.

Romanos 6:23

Jeho pán mu odpověděl: 'Správně, služebníku dobrý a věrný, nad málem jsi byl věrný, ustanovím tě nad mnohým; vejdi a raduj se u svého pána.'

Mateus 25:21

Bez víry však není možné zalíbit se Bohu. Kdo k němu přistupuje, musí věřit, že Bůh jest a že se odměňuje těm, kdo ho hledají.

Hebreus 11:6

Svévolníka výdělek z jeho práce zklame, kdežto kdo rozsévá spravedlnost, má mzdu jistou.

Provérbios 11:18

My jsme svědkové toho všeho a s námi Duch svatý, kterého Bůh dal těm, kdo ho poslouchají."

Atos 5:32

Když prokazuješ dobrodiní, nechtěj budit pozornost, jako činí pokrytci v synagógách a na ulicích, aby došli slávy u lidí; amen pravím vám, už mají svou odměnu.

Mateus 6:2

běžím k cíli, abych získal nebeskou cenu, jíž je Boží povolání v Kristu Ježíši.

Filipenses 3:14

Poznal jsem, že není pro něho nic lepšího, než se radovat a konat v životě dobro.

A tak je tomu s každým člověkem: to, že jí a pije a okusí při veškerém svém pachtění dobrých věcí, je dar Boží.

Eclesiastes 3:12,13

Dar otvírá člověku dveře, uvádí ho i k velmožům.

Provérbios 18:16

Má-li kdo z vás nedostatek moudrosti, ať prosí Boha, který dává všem bez výhrad a bez výčitek, a bude mu dána.

Tiago 1:5

A naděje neklame, neboť Boží láska je vylita do našich srdcí skrze Ducha svatého, který nám byl dán.

Romanos 5:5

Musíte se ve všem držet cesty, kterou vám Hospodin, váš Bůh, přikázal jít, a tak zůstanete naživu, dobře se vám povede a budete dlouho živi v zemi, kterou máte obsadit.

Deuteronômio 5:33

Ale zasvěcení, které jste vy od něho přijali, zůstává ve vás, takže nepotřebujete, aby vás někdo učil; jeho zasvěcení vás učí všemu, a je pravé a není to žádná lež; jak vás vyučil, tak zůstávejte v něm.

1 João 2:27

Proto vám pravím: Věřte, že všecko, oč v modlitbě poprosíte, je vám dáno a budete to mít.

Marcos 11:24

Odtamtud budete hledat Hospodina, svého Boha; nalezneš ho, budeš-li ho opravdu hledat celým svým srdcem a celou svou duší.

Deuteronômio 4:29

Nemocné uzdravujte, mrtvé probouzejte k životu, malomocné očišťujte, démony vymítejte; zadarmo jste dostali, zadarmo dejte.

Mateus 10:8

V konání dobra neumdlévejme; neochabneme-li, budeme sklízet v ustanovený čas.

Gálatas 6:9

Ale jak je psáno: 'Co oko nevidělo a ucho neslyšelo, co ani člověku na mysl nepřišlo, připravil Bůh těm, kdo ho milují.'

1 Coríntios 2:9

On neušetřil svého vlastního Syna, ale za nás za všecky jej vydal; jak by nám spolu s ním nedaroval všecko?

Romanos 8:32

Pokoru doprovází bázeň před Hospodinem, bohatství, sláva a život.

Provérbios 22:4

Všecko, čeho je třeba k zbožnému životu, darovala nám jeho božská moc, když jsme poznali toho, který nás povolal vlastní slávou a mocnými činy.

2 Pedro 1:3

Proste, a bude vám dáno; hledejte a naleznete; tlučte a bude vám otevřeno.

Mateus 7:7

Ten totiž příliš nemyslí na dny svého života, protože Bůh oblažuje jeho srdce radostí.

Eclesiastes 5:19

Cokoli děláte, dělejte upřímně, jako by to nebylo lidem, ale Pánu,

s vědomím, že jako odměnu dostanete podíl na jeho království. Váš Pán je Kristus, jemu sloužíte.

Colossenses 3:23,24

On 'odplatí každému podle jeho skutků'.

Romanos 2:6

A tak, moji milovaní bratří, buďte pevní, nedejte se zviklat, buďte stále horlivější v díle Páně; vždyť víte, že vaše práce není v Pánu marná.

1 Coríntios 15:58

Pokořte se před Pánem, a on vás povýší.

Tiago 4:10

Kdo by se však napil vody, kterou mu dám já, nebude žíznit navěky. Voda, kterou mu dám, stane se v něm pramenem, vyvěrajícím k životu věčnému."

João 4:14

Ať tě neopouští milosrdenství a věrnost! Přivaž si je na hrdlo, napiš je na tabulku svého srdce.

Tak najdeš milost a uznání v očích Božích i lidských.

Provérbios 3:3,4

Až dosud jste o nic neprosili v mém jménu. Proste a dostanete, aby vaše radost byla plná.

João 16:24

Tak je tomu s každým člověkem; to, že mu Bůh dal bohatství a poklady i možnost užívat jich, brát svůj podíl a radovat se při svém pachtění, je dar Boží.

Eclesiastes 5:18

Blaze těm, kdo hladovějí a žízní po spravedlnosti, neboť oni budou nasyceni.

Mateus 5:6

a osvíceným vnitřním zrakem viděli, k jaké naději vás povolal, jak bohaté a slavné je vaše dědictví v jeho svatém lidu

Efésios 1:18

Když se modlíš, vejdi do svého pokojíku, zavři za sebou dveře a modli se k svému Otci, který zůstává skryt; a tvůj Otec, který vidí, co je skryto, ti odplatí.

Mateus 6:6

Hledejte dobro a ne zlo a budete žít, a tak Hospodin, Bůh zástupů, bude s vámi, jak říkáte.

Amós 5:14

rozpínám své ruce k tobě, má duše po tobě žízní jak vyprahlá země.

Salmos 143:6

Dávejte a bude vám dáno; dobrá míra, natlačená, natřesená, vrchovatá vám bude dána do klína. Neboť jakou měrou měříte, takovou Bůh naměří vám."

Lucas 6:38

A proto neklesáme na mysli: i když navenek hyneme, vnitřně se den ze dne obnovujeme.

2 Coríntios 4:16

Pokořte se tedy pod mocnou ruku Boží, aby vás povýšil v ustanovený čas.

1 Pedro 5:6

Hospodin řekl Mojžíšovi: "Vystup ke mně na horu a pobuď tam. Dám ti kamenné desky - zákon a přikázání, které jsem napsal, abys jim vyučoval."

Êxodo 24:12

Mnozí první budou poslední a poslední první."

Mateus 19:30

Říkám vám však pravdu: Prospěje vám, abych odešel. Když neodejdu, Přímluvce k vám nepřijde. Odejdu-li, pošlu ho k vám.

João 16:7