Reconhecer

Kdo vyzná, že Ježíš je Syn Boží, v tom zůstává Bůh a on v Bohu.

1 João 4:15

Svůj hřích jsem před tebou přiznal, svoji nepravost jsem nezakrýval, řekl jsem: "Vyznám se Hospodinu ze své nevěrnosti." A ty jsi ze mne sňal nepravost, hřích můj.

Salmos 32:5

Bojuj dobrý boj víry, abys dosáhl věčného života, k němuž jsi byl povolán a k němuž ses přihlásil dobrým vyznáním před mnoha svědky.

1 Timóteo 6:12

Držme se neotřesitelné naděje, kterou vyznáváme, protože ten, kdo nám dal zaslíbení, je věrný.

Hebreus 10:23

Vyznáš-li svými ústy Ježíše jako Pána a uvěříš-li ve svém srdci, že ho Bůh vzkřísil z mrtvých, budeš spasen.

Romanos 10:9

"Můj podíl je Hospodin," praví má duše, proto na něj čekám.

Lamentações 3:24

a k slávě Boha Otce každý jazyk aby vyznával: Ježíš Kristus jest Pán.

Filipenses 2:11

Kdo to je Král slávy? Hospodin zástupů, on je Král slávy!

Salmos 24:10

Neboť je psáno: 'Jako že jsem živ, praví Hospodin, skloní se přede mnou každé koleno a každý jazyk vyzná, že jsem Bůh.'

Romanos 14:11

Srdcem věříme k spravedlnosti a ústy vyznáváme k spasení,

Romanos 10:10

Kdo zvítězí, bude oděn bělostným rouchem a jeho jméno nevymažu z knihy života, nýbrž přiznám se k němu před svým Otcem a před jeho anděly.

Apocalipse 3:5