Redentor

Pro předního zpěváka. Žalm Davidův.

Salmos 31:1

Vy, kdo milujete Hospodina, mějte v nenávisti zlo, on střeží duše svých věrných, svévolníkům je z rukou vytrhuje.

Salmos 97:10

On se za nás obětoval, aby nás vykoupil ze všeho hříchu a posvětil za svůj vlastní lid, horlivý v dobrých skutcích.

Tito 2:14

Zaženu tvou nevěru jak mračno a jako oblak tvé hříchy. Navrať se ke mně, já tě vykoupím."

Isaías 44:22

Hospodin je blízko těm, kdo jsou zkrušeni v srdci, zachraňuje lidi, jejichž duch je zdeptán.

Salmos 34:19

Tu svobodu nám vydobyl Kristus. Stůjte proto pevně a nedejte si na sebe znovu vložit otrocké jho.

Gálatas 5:1

Hospodine, vysvoboď mě od zrádných rtů, od jazyka záludného.

Salmos 120:2

Duch Panovníka Hospodina je nade mnou. Hospodin mě pomazal k tomu, abych nesl radostnou zvěst pokorným, poslal mě obvázat rány zkroušených srdcem, vyhlásit zajatcům svobodu a vězňům propuštění,

Isaías 61:1

Porodí syna a dáš mu jméno Ježíš; neboť on vysvobodí svůj lid z jeho hříchů."

Mateus 1:21

Pro předního zpěváka. Žalm Hospodinova služebníka Davida, který přednášel slova této písně Hospodinu v den, kdy jej Hospodin vysvobodil ze spárů všech jeho nepřátel i z rukou Saulových.

Pravil: Miluji tě vroucně, Hospodine, moje sílo.

Salmos 18:1,2

Velmi se veselím z Hospodina, má duše jásá k chvále mého Boha, neboť mě oděl rouchem spásy, zahalil mě pláštěm spravedlnosti jak ženicha, jenž si jako kněz čelenku bere, a jako nevěstu, která se krášlí svými šperky.

Isaías 61:10

Když vás Syn osvobodí, budete skutečně svobodni.

João 8:36

Avšak nyní, když jste byli osvobozeni od hříchu a stali se služebníky Božími, máte z toho užitek, totiž posvěcení, a čeká vás život věčný.

Romanos 6:22

Hospodin, tvůj Bůh, je uprostřed tebe, bohatýr, který zachraňuje, raduje se z tebe a veselí, láskou umlká a opět nad tebou jásá a plesá."

Sofonias 3:17

Já však, Hospodine, důvěřuji tobě, pravím: "Ty jsi můj Bůh,

Salmos 31:15

Bože, naše spáso, pomoz nám pro slávu svého jména, vysvoboď nás, zprosť nás hříchů pro své jméno!

Salmos 79:9

Hospodinova tvář se však obrací proti pachatelům zla, vymýtí ze země každou památku po nich.

Ty, kdo úpěli, Hospodin slyšel, ze všech soužení je vysvobodil.

Salmos 34:17,18

Ať plesají mé rty, když ti zpívám žalmy, i má duše tebou vykoupená.

Salmos 71:23

Nyní však není žádného odsouzení pro ty, kteří jsou v Kristu Ježíši,

neboť zákon Ducha, který vede k životu v Kristu Ježíši, osvobodil tě od zákona hříchu a smrti.

Romanos 8:1,2