Reino

Jak líbezné je, když po horách jdou nohy toho, jenž poselství nese a ohlašuje pokoj, jenž nese dobré poselství a ohlašuje spásu, jenž Sijónu hlásá: "Tvůj Bůh kraluje!"

Isaías 52:7

uzdravujte nemocné a vyřiďte jim: 'Přiblížilo se k vám království Boží.'

Lucas 10:9

Dám ti klíče království nebeského, a co odmítneš na zemi, bude odmítnuto v nebi, a co přijmeš na zemi, bude přijato v nebi."

Mateus 16:19

Hospodin je náš soudce, Hospodin je náš zákonodárce, Hospodin je náš král, on nás spasí.

Isaías 33:22

Hospodine, tvá je velikost a bohatýrská síla, skvělost, stálost a velebnost, všechno, co je na nebi a na zemi, je tvé. Hospodine, tvé je království, ty jsi vyvýšen nade vším jako hlava.

1 Crônicas 29:11

Kdo to je Král slávy? Hospodin zástupů, on je Král slávy!

Salmos 24:10

Hospodin bude Králem nad celou zemí; v onen den bude Hospodin jediný a jeho jméno jediné.

Zacarias 14:9

Což nevíte, že nespravedliví nebudou mít účast v Božím království? Nemylte se: Ani smilníci, ani modláři, ani cizoložníci, ani nemravní, ani zvrácení,

ani zloději, ani lakomci, opilci, utrhači, lupiči nebudou mít účast v Božím království.

1 Coríntios 6:9,10

Blaze těm, kdo jsou pronásledováni pro spravedlnost, neboť jejich je království nebeské.

Mateus 5:10

Nebijte se, malé stádce, neboť vašemu Otci se zalíbilo dát vám království.

Lucas 12:32

To je první vzkříšení. Blahoslavený a svatý, kdo má podíl na prvním vzkříšení! Nad těmi druhá smrt nemá moci, nýbrž Bůh a Kristus je učiní svými kněžími a budou s ním kralovat po tisíc let.

Apocalipse 20:6

Nejste již tedy cizinci a přistěhovalci, máte právo Božího lidu a patříte k Boží rodině.

Jste stavbou, jejímž základem jsou apoštolové a proroci a úhelným kamenem sám Kristus Ježíš.

Efésios 2:19,20

Ježíš však řekl: "Nechte děti a nebraňte jim jít ke mně; neboť takovým patří království nebeské."

Mateus 19:14

Ježíš odpověděl: "Amen, amen, pravím tobě, nenarodí-li se kdo z vody a z Ducha, nemůže vejít do království Božího.

João 3:5

Ježíš mu odpověděl: "Amen, amen, pravím tobě, nenarodí-li se kdo znovu, nemůže spatřit království Boží."

João 3:3

Králi věků, nepomíjejícímu, neviditelnému, jedinému Bohu buď čest a sláva na věky věků. Amen.

1 Timóteo 1:17

Naplnil se čas a přiblížilo se království Boží. Čiňte pokání a věřte evangeliu."

Marcos 1:15

Hledejte především jeho království a spravedlnost, a všechno ostatní vám bude přidáno.

Mateus 6:33

Od té chvíle začal Ježíš kázat: "Čiňte pokání, neboť se přiblížilo království nebeské."

Mateus 4:17