Relacionamentos

V každičkém čase miluje přítel, zrodil se bratrem pro doby soužení.

Provérbios 17:17

Kdo se nestará o své blízké a zvláště o členy rodiny, zapřel víru a je horší než nevěřící.

1 Timóteo 5:8

cti otce a matku, miluj svého bližního jako sám sebe."

Mateus 19:19

Nechť Pán dá bohatě růst vaší vzájemné lásce i lásce ke všem, tak jako i my vás milujeme,

1 Tessalonicenses 3:12

A tak i každý z vás bez výjimky ať miluje svou ženu jako sebe sama a žena ať má před mužem úctu.

Efésios 5:33

Celá jsi krásná, přítelkyně moje, poskvrny na tobě není.

Cânticos 4:7

Železo se ostří železem a jeden ostří tvář druhého.

Provérbios 27:17

Abyste se však uvarovali smilstva, ať každý má svou ženu a každá svého muže.

1 Coríntios 7:2

Dům a majetek lze zdědit po otcích, ale prozíravá žena je od Hospodina.

Provérbios 19:14

Ženu statečnou kdo nalezne? Je daleko cennější než perly.

Provérbios 31:10

Lépe dvěma než jednomu, mají dobrou mzdu ze svého pachtění.

Eclesiastes 4:9

Jde mi o přízeň u lidí, anebo u Boha? Snažím se zalíbit lidem? Kdybych se stále ještě chtěl líbit lidem, nebyl bych služebníkem Kristovým.

Gálatas 1:10

Proto i muži mají milovat své ženy jako své vlastní tělo. Kdo miluje svou ženu, miluje sebe.

Efésios 5:28

Výborné jméno je nad hojné bohatství, lepší než stříbro a zlato je přízeň.

Provérbios 22:1

Upadne-li jeden, druh jej zvedne. Běda samotnému, který upadne; pak nemá nikoho, kdo by ho zvedl.

Eclesiastes 4:10

Jak byste chtěli, aby lidé jednali s vámi, tak vy jednejte s nimi; v tom je celý Zákon, i Proroci.

Mateus 7:12

Nedejte se zapřáhnout do cizího jha spolu s nevěřícími! Co má společného spravedlnost s nepravostí? A jaké spolužití světla s temnotou?

2 Coríntios 6:14

Muži, milujte své ženy, jako si Kristus zamiloval církev a sám se za ni obětoval,

aby ji posvětil a očistil křtem vody a slovem;

Efésios 5:25,26

I řekl Hospodin Bůh: "Není dobré, aby člověk byl sám. Učiním mu pomoc jemu rovnou."

Gênesis 2:18

ženy svým mužům jako Pánu,

protože muž je hlavou ženy, jako Kristus je hlavou církve, těla, které spasil.

Efésios 5:22,23

Ženy, podřizujte se svým mužům, jak se sluší na ty, kdo patří Pánu.

Muži, milujte své ženy a nechovejte se k nim drsně.

Colossenses 3:18,19

Přepadnou-li jednoho, postaví se proti nim oba. A nit trojitá se teprv nepřetrhne!

Eclesiastes 4:12

5 Proto také vynaložte všecku snahu na to, abyste ke své víře připojili ctnost, k ctnosti poznání,

6 k poznání zdrženlivost, ke zdrženlivosti trpělivost, k trpělivosti zbožnost,

7 ke zbožnosti bratrskou náklonnost a k bratrské náklonnosti lásku.

2 Pedro 1:5-7